reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 553/2010 Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 12 kwietnia 2010r.

zawarte pomiędzy Gminą Goleniów a Gminą Maszewo w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach dla mieszkańców Gminy Goleniów i Gminy Maszewo

zawarte w dniu 12 kwietnia 2010 roku pomiędzy: Gminą Goleniów z siedzibą przy Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Goleniów - Andrzeja Wojciechowskiego a Gminą Maszewo z siedzibą przy Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo, reprezentowaną przez: Burmistrza Maszewa - Jadwigę Ferensztajn

Na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) strony postanawiają, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Goleniów zobowiązuje się do udzielenia dotacji Gminie Maszewo w związku z realizacją przez niepubliczne przedszkola położone na terenie Gminy Maszewo zadań z zakresu oświaty dotyczących wychowania przedszkolnego dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Goleniów.

2. Gmina Maszewo zobowiązuje się do udzielenia dotacji Gminie Goleniów w związku z realizacją przez niepubliczne przedszkola położone na terenie Gminy Goleniów zadań z zakresu oświaty dotyczących wychowania przedszkolnego dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Maszewo.

§ 2. 1. Wysokość dotacji na jednego wychowanka, o której mowa w § 1 ust. 1, stanowi iloczyn kwoty wydatków bieżących stanowiących w Gminie Maszewo podstawę ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego wychowanka i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli w Gminie Goleniów, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego wychowanka przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

2. Wysokość dotacji na jednego wychowanka, o której mowa w § 1 ust. 2, stanowi iloczyn kwoty wydatków bieżących stanowiących w Gminie Goleniów podstawę ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego wychowanka i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli w Gminie Maszewo, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego wychowanka przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

§ 3. 1. Od dnia 1 stycznia 2010 r. kwota wydatków bieżących stanowiących podstawę ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego wychowanka miesięcznie wynosi:

1) w Gminie Maszewo - 688,54 zł,

2) w Gminie Goleniów - 555,72 zł.

2. Wskaźnik procentowy ustalony na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli w 2010 r. wynosi:

1) w Gminie Goleniów - 0,75,

2) w Gminie Maszewo - 0,75.

3. Zmiana wysokości kwot, o których mowa w ust. 1, i wskaźników, o których mowa w ust. 2, z zachowaniem trybu ustalonego w § 4 ust. 2, nie stanowią zmiany porozumienia.

§ 4. 1. Gminy będące stronami porozumienia zobowiązują się wzajemnie do przesyłania w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły wykazu wychowanków zamieszkałych na terenie jednej z gmin, rzeczywiście uczęszczających do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie drugiej gminy.

2. Gminy będące stronami porozumienia zobowiązują się wzajemnie do złożenia informacji o planowanej wysokości kwoty i wskaźnika procentowego, o których mowa w § 3, w danej gminie oraz planowanej liczbie wychowanków z drugiej gminy na rok następny, w terminie do dnia 30 września roku poprzedniego. O ostatecznej wysokości ww. danych gminy poinformują się wzajemnie w terminie 14 dni od uchwalenia budżetu.

§ 5. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3 gminy będące stronami porozumienia będą przekazywały dotację stanowiącą iloczyn liczby wychowanków, według wykazu, o którym mowa w § 4 ust. l i kwoty dotacji, o której mowa w § 2 ust. 1 lub ust. 2, za miesiąc ubiegły do dnia 20 następnego miesiąca.

2. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania kwotą dotacji rachunku gminy, na terenie której funkcjonuje przedszkole.

3. Wysokość należnej od danej gminy dotacji za okres od dnia l stycznia 2010 r. do ostatniego dnia miesiąca, w którym porozumienie wejdzie w życie, zostanie ustalona i przekazana na podstawie wykazu wychowanków faktycznie uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w tym okresie, w terminie do 14 dnia od daty doręczenia ww. wykazu.

4. Gmina Goleniów należną Gminie Maszewo dotację przekazywać będzie na rachunek bankowy Nr 81 9375 1054 6800 0231 3000 0020 a Gmina Maszewo należną Gminie Goleniów dotację przekazywać będzie na rachunek bankowy Nr 35 1240 3839 1111 0000 4413 4765. Ewentualne zmiany numerów rachunków bankowych przez gminy będące stronami porozumienia nie stanowią zmiany porozumienia, lecz wymagają zawiadomienia drugiej gminy w formie pisemnej o nowym numerze rachunku, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dokonania zmiany.

§ 6. 1. Gminom będącym stronami porozumienia przysługuje prawo kontroli sposobu wykorzystania dotacji pod względem zgodności z przepisami prawa, celowości i rzetelności, a także prawo wglądu w dokumentację w części dotyczącej realizowanego zadania.

2. Dotacja niewykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w całości lub części podlega zwrotowi na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 7. 1. Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokreślony.

2. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron z końcem roku kalendarzowego, za uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem.

3. Wszelkie zmiany jak również wypowiedzenie niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu zastosowanie mają przepisy ustawy o systemie oświaty.

§ 8. Porozumienie podlega opublikowaniu przez Gminę Goleniów w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 9. Porozumienie sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron i jeden egzemplarz do publikacji.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.

Burmistrz Gminy Maszewo

mgr Jadwiga Ferensztajn


Burmistrz Gminy Goleniów

mgr Andrzej Wojciechowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama