reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 233/XLIII/10 Rady Gminy Siemyśl

z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Siemyśl

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Konsultacje przeprowadzane są w celu poznania opinii mieszkańców gminy w poddanej konsultacjom sprawie.

§ 2. W konsultacjach mają prawo brać mieszkańcy Gminy Siemyśl posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Siemyśl.

§ 3. Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą być przeprowadzone na terenie całej gminy lub ograniczone do jednego lub kilku sołectw.

§ 4. O przeprowadzeniu konsultacji decyduje Wójt Gminy Siemyśl z własnej inicjatywy lub na wniosek.

§ 5. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji, zwanym dalej "wnioskiem", może wystąpić:

1) Rada Gminy Siemyśl;

2) komisja Rady Gminy Siemyśl;

3) 30 mieszkańców Gminy Siemyśl uprawnionych do udziału w konsultacjach.

§ 6. 1. Wniosek powinien zawierać:

1) określenie przedmiotu konsultacji;

2) proponowany zasięg terytorialny konsultacji;

3) uzasadnienie.

2. Wniosek złożony przez mieszkańców powinien ponadto zawierać listę z podpisami osób popierających wniosek oraz wskazywać osobę upoważnioną do kontaktów w imieniu wnioskodawcy z Wójtem Gminy Siemyśl.

3. Wniosek spełniający wymogi określone w ust. 1 i 2 jest rozpatrywany przez Wójta Gminy Siemyśl nie później niż w ciągu miesiąca, licząc od dnia jego złożenia.

4. Wniosek nie spełniający wymogów określonych w ust. 1 i 2, Wójt Gminy Siemyśl zwraca bez rozpatrzenia, wskazując braki stanowiące podstawę zwrotu wniosku.

§ 7. Wójt Gminy Siemyśl, przed rozpoczęciem konsultacji, określa w zarządzeniu:

1) przedmiot konsultacji;

2) zasięg terytorialny konsultacji;

3) termin przeprowadzenia konsultacji.

§ 8. 1. Konsultacje przeprowadza się na zebraniu mieszkańców sołectwa, zwanym dalej "zebraniem".

2. Zebranie zwołuje Wójt Gminy Siemyśl, co najmniej na 7 dni przed jego terminem, poprzez ogłoszenie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siemyśl, tablicach ogłoszeń w sołectwach objętych konsultacjami oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl.

3. Zebranie jest ważne, gdy bierze w nim udział co najmniej 10 % uprawnionych mieszkańców sołectwa.

4. Jeżeli na zebraniu nie ma wymaganej frekwencji wyznacza się tzw. "drugi termin", który ustala się w tym samym dniu pół godziny po wyznaczonym wcześniej terminie. W drugim terminie ważność zebrania niezależna jest od frekwencji.

5. Zebranie otwiera i prowadzi obrady przewodniczący zebrania, którym jest Wójt Gminy Siemyśl lub inna osoba wskazana przez Wójta.

6. Obsługę techniczną zebrania zapewnia Wójt Gminy Siemyśl.

7. Z zebrania sporządza się protokół, do którego dołącza się listę obecności osób biorących udział w zebraniu.

§ 9. Opinię w sprawie poddanej konsultacji mieszkańcy wyrażają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 10. Wójt Gminy Siemyśl podaje do wiadomości publicznej wyniki konsultacji poprzez ogłoszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siemyśl, tablicach ogłoszeń w sołectwach objętych konsultacjami oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl.

§ 11. Wynik konsultacji ma wyłącznie charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów gminy, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Kropidłowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Portal Skarbiec.Biz S.A.

Portal Skarbiec.Biz S.A. - największy w Polsce niezależny serwis o prawie, finansowaniu, gospodarce i rynku kapitałowym, który zachowuje pełną niezależność od banków, firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama