reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/285/10 Rady Miejskiej w Resku

z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokość wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.17, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 . Nr 52, poz.420; Nr 157, poz.1241) oraz art.19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844. Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828 i Nr 251, poz.1847; z 2008r. Nr 93, poz.585, Nr 116, poz.730 i Nr 223, poz.1463, oraz z 2009r. Nr 56, poz.458) oraz art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, Nr 85, poz.727, Nr 86, poz.732 i Nr 143, poz. 1199; z 2006r. Nr 66, poz.470, Nr 104, poz.708, Nr 217, poz.1590 i Nr 225, poz.1635; z 2007r. Nr 105, poz.72, Nr 112, poz.769, Nr 120, poz.818, Nr 192, poz.1378, Nr 195, poz.1414 i Nr 225, poz.1671; z 2008r. Nr 118, poz.745, Nr 14, poz.888, Nr 180, poz.1109 i Nr 209, poz.1316, 1318 i 1320 oraz z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz.362, Nr 57, poz.466, Nr 166, poz.1317, Nr 168, poz.1323, Nr 213, poz.1652 i Nr 216, poz.1676)

Rada Miejska w Resku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) wysokość stawek opłaty targowej,

2) zasady ustalania i poboru;

3) ustala pobór opłaty w drodze inkasa, określa inkasenta oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Ustala się dzienne stawki opłat targowych od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku lub w miejscach czasowo wyznaczonych do prowadzenia działalności handlowej w podanych niżej wysokościach:

formy sprzedaży

dzienna opłata w

1

sprzedaż samochodu

5,00

2

sprzedaż ze stanowiska, stolika, straganu i tp.

5,00

3

sprzedaż wyrobów pirotechnicznych

50,00

4

sprzedaż obnośna z wiadra, kosza lub skrzynki

2,00

5

sprzedaż ze stoiska komunalnego

8,00

6

sprzedaż kwiatów, zniczy, stroików lub wieńców w dniach 29, 30, 31 października i 1 listopada każdego roku

30,00

§ 3. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży w miejscach czasowo wyznaczonych do prowadzenia działalności handlowej, w czasie trwania imprez okolicznościowych, w podanych niżej wysokościach:

rodzaj sprzedaży

dzienna opłata w

1

sprzedaż artykułów spożywczych i alkoholu

60,00

2

sprzedaż piwa

50,00

3

sprzedaż produktów gastronomicznych

50,00

4

sprzedaż produktów gastronomicznych i alkoholu

60,00

5

inna działalność typu: dmuchane zamki, zjeżdżalnie, baseny, strzelnice, loterie, gokardy i inne

50,00

6

sprzedaż artykułów przemysłowych

10,00

7

działalność rozrywkowa np.cyrk i tp.

100,00

§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej (sprzedaż mieszanego rodzaju asortymentu), stosuje się stawkę wyższą.

§ 5. 1. Zasady poboru opłaty targowej, o której mowa w § 2 określa odrębna uchwała Rady Miejskiej.

2. Ustala się inkasentem opłaty targowej, o której mowa w § 3 Centrum Kultury w Resku.

3. Za pobór opłaty, o której mowa w ust.2 inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 80 % pobranych i odprowadzonych wpłat.

§ 6. Opłata targowa staje się należną za każdy dzień prowadzenia sprzedaży, bez względu na czas i miejsce jej rozpoczęcia. Decydującym jest stwierdzony fakt oferowania towaru do sprzedaży.

§ 7. Dzienna stawka opłaty targowej od jednego stoiska nie może przekroczyć górnej granicy określonej obwieszczeniem Ministra Finansów na dany rok podatkowy.

§ 8. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Resku Nr XXVI/167/04 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

§ 9. Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reska.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Basowska

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992 r.); 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Madejski Sasiński Starowicz radcowie prawni

spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama