reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/298/2010 Rady Miejskiej w Lipianach

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania finansowego przez gminę Lipiany dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku a realizujących zadania z zakresu sportu kwalifikowanego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 133, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146), art. 2 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, z 2006 r. Nr 64, poz. 448, Nr 136, poz. 970, z 2007 r. Nr 34, poz. 206, Nr 171, poz. 1208.) i art. 176 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 221 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Uchwała reguluje warunki i tryb udzielania przez gminę Lipiany wsparcia finansowego w formie dotacji na przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego realizowane przez kluby i stowarzyszenia sportowe z terenu gminy Lipiany uczestniczące we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
- burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Lipian,
- gminie - należy przez to rozumieć gminę Lipiany,
- podmiocie - należy przez to rozumieć uczestnika współzawodnictwa sportowego w rozumieniu ustawy o sporcie kwalifikowanym (klub sportowy, towarzystwo, stowarzyszenie kultury fizycznej) mającego swoją siedzibę na terenie gminy Lipiany niezaliczanego do sektora finansów publicznych i niedziałającego w celu osiągnięcia zysku realizującego zadania z zakresu sportu kwalifikowanego,
- wnioskach - należy przez to rozumieć wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięcia,
- przedsięwzięciu - należy przez to rozumieć zadanie realizowane przez klub sportowy (towarzystwo, stowarzyszenie) stanowiące bieżące wydatki tego klubu, które w sposób bezpośredni przyczynią się do rozwoju sportu kwalifikowanego,
- sporcie kwalifikowanym - należy przez to rozumieć określoną w art. 3 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.) formę aktywności ludzkiej związaną z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, jako indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji osób zmierzających do uzyskania właściwych dla danej dyscypliny sportu rezultatów, stanowiącej współzawodnictwo organizowane lub prowadzone w danej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upowarznienia.
§ 3. Podmioty mogą otrzymać wsparcie finansowe na:
1. Organizację i udział w zgrupowaniach (obozach) sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, turniejów i zawodów, w tym koszty:
a) transportu,
b) wyżywienia i noclegów,
c) wynajmu obiektów do treningów,
d) opieki medycznej,
e) zakupu odżywek i napojów.
2. Organizację i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych (liga, puchary, mityngi, zawody kontrolne i sparingowe), a także organizację imprez masowych, w tym koszty:
a) wynajmu obiektów na zawody,
b) udziału zespołów w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe, wpisowe, rejestracyjne, licencyjne, zezwolenia),
c) opłat za sędziowanie zawodów,
d) umów zawartych z firmami ochroniarskimi, ubezpieczeniowymi,
e) transportu na zawody, turnieje,
f) wyżywienia i noclegów,
g) zabezpieczenia medycznego,
h) opłat startowych.
3. Szkolenie sportowe, w ramach rozwoju sportu kwalifikowanego, w tym koszty:
a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
b) utrzymania obiektu lub wynajmu bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia sportowego oraz organizacji zawodów sportowych,
c) specjalistycznej opieki medycznej oraz okresowych badań lekarskich,
d) zakupu niezbędnego sprzętu sportowego przeznaczonego do prowadzenia szkolenia,
e) koszty wpisowego (opłat), transportu, zakwaterowania i wyżywienia związane z udziałem zawodników w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym (liga, puchary, mistrzostwa oraz inne zawody).
§ 4. Z otrzymanego dofinansowania z budżetu gminy nie mogą być przez podmiot finansowane ani dofinansowywane:
a) transfery zawodnika z innego klubu, stowarzyszenia prowadzącego działalność w zakresie sportu kwalifikowanego,
b) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na podmiot lub zawodnika tego podmiotu,
c) remonty lub modernizacje obiektów i urządzeń służących zawodnikom podmiotu w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego.
§ 5. Dofinansowanie ze środków publicznych może być przyznane podmiotowi do wysokości 90% całości planowanych kosztów realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego.
§ 6. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie, może przeznaczyć na koszty pośrednie nie więcej niż 5% wysokości otrzymanych środków.
§ 7. 1. Udzielenie wsparcia na realizację przedsięwzięcia w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego, odbywa się na wniosek podmiotu.
2. Wniosek o dofinansowanie podmiot składa na druku formularza, który stanowi załącznik nr 1 niniejszej uchwały w Sekretariacie Urządu Miejskiego pok. nr 18 w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie Lipiany.
3. Druki wniosków o wsparcie dostępne będą w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. nr 10, oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
4. Informację o naborze wniosków umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, miejskim serwisie internetowym oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipianach.
§ 8. 1. Wniosek powinien zawierać:
a) nazwę, dokładny adres, dane kontaktowe podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie;
b) termin i miejsce realizacji zadania oraz przewidywaną liczbę zawodników;
c) dane o posiadanej kadrze trenersko-instruktorskiej, jej kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym;
d) wykaz zawodników posiadających aktualną licencję wydaną przez właściwy związek sportowy lub podmiot go reprezentujący (imię i nazwisko zawodnika, numer licencji, karty zgłoszenia, inny dokument potwierdzający posiadane przez zawodnika uprawnienia) oraz aktualną licencję (opłatę, koncesję, wpisowe) dopuszczającą podmiot do udziału jego reprezentantów w zawodach sportowych organizowanych w roku, którego wniosek dotyczy;
e) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym udziału środków własnych podmiotu w realizacji wnioskowanego zadania;
f) wysokość środków otrzymanych w roku poprzednim z budżetu gminy;
g) wskazanie numeru rachunku bankowego podmiotu;
h) wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu.
2. Do wniosku należy dołączyć:
a) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego podmiotu (wydany nie wcześniej niż 3 m-ce przed złożeniem wniosku) oraz statut;
b) informację o wcześniejszej działalności podmiotu, w zakresie którego dotyczy wniosek o dofinansowanie zadania, status prawny posiadanej bazy (własność klubu, umowa użyczenia, najmu, dzierżawy);
c) orginał zaświadczenia podmiotu o nie zaleganiu z płatnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu Miejskiego i jego jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów publicznych (wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc licząc do dnia ukazania się ogłoszenia o naborze wniosków);
d) sprawozdanie finansowe tj. bilans oraz sprawozdanie merytoryczne za rok poprzedni;
e) wszystkie dokumenty stanowiące wniosek oraz jego załączniki muszą być złożone w postaci oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i podpisane przez uprawnione przez podmiot osoby - zgodnie ze statutem i KRS (innym rejestrem).
§ 9. 1. Oceny wniosków dokonuje komisja powołana przez Burmistrza Lipian w formie zarządzenia.
2. Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie wsparcia komisja bierze pod uwagę m.in. zasoby kadry szkoleniowej podmiotu, jego możliwości bazowe i sprzętowe, poziom sportowy reprezentowany przez zawodników podmiotu, klasę rozgrywek ligowych w przypadku gier zespołowych, wkład własny finansowy podmiotu w całości kosztów wnioskowanego zadania.
3. Wnioski złożone po terminie określonym w § 6 ust. 2 pozostają bez rozpatrzenia.
4. Złożone wnioski przed ich rozpatrzeniem przez komisję będzie weryfikował pod względem formalnym (zgodności z wymogami określonymi w ogłoszeniu) pracownik ds. oświaty i wychowania, promocji oraz kultury fizycznej i sportu.
5. Wnioski nie zawierające danych i załączników określonych w § 7 ust. 1 i 2 zostaną zwrócone wnioskodawcy do uzupełnienia w terminie do dnia poprzedzającego termin posiedzenia komisji.
6. Wnioski nie uzupełnione do dnia poprzedzającego termin posiedzenia komisji, pozostają bez rozpatrzenia.
7. Komisja przedkłada Burmistrzowi Lipian propozycję przyznania podmiotowi wsparcia finansowego, bądź odmowy przyznania wsparcia finansowego wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia zakończenia posiedzenia komisji, na której rozpatrywano wnioski o udzielenie wsparcia.
8. Decyzję w sprawie przyznania podmiotowi wsparcia finansowego, bądź odmowy przyznania wsparcia finansowego podejmuje Burmistrz Lipian.
a) W przypadku przyznania podmiotowi dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, dotowany podmiot dokona protokolarnie weryfikacji kosztorysu realizacji zadania określonego we wniosku z wyszczególnieniem w nim zakresu wydatków jednostkowych wraz z ich kosztami, które będą przez podmiot finansowane lub dofinansowane z przyznanej dotacji,
b) Protokół uzgodnień merytorycznie zostanie sporządzony przez pracownika ds. oświaty i wychowania, promocji oraz kultury fizycznej i sportu, który będzie nadzorował realizację wnioskowanego zadania. Protokół, który stanowił będzie załącznik do umowy zatwierdza Burmistrz Lipian.
9) Złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
§ 10. Wykaz podmiotów, którym przyznano dofinansowanie, zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, miejskim serwisie internetowym i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipianach.
§ 11. 1. Przekazywanie środków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy gminą reprezentowaną przez Burmistrza Lipian, a podmiotem, któremu przyznano dofinansowanie.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
a) strony umowy;
b) nazwę zadania i termin jego realizacji;
c) wysokość przyznanego dofinansowania, formę i termin przekazywania środków;
d) klauzulę o niedopuszczalności przenoszenia praw i obowiązków strony na osoby trzecie;
e) zobowiązanie podmiotu do wykorzystania środków wyłącznie na cele określone w umowie;
f) określenie warunków zmiany zakresu przedmiotowego umowy w czasie jej obowiązywania;
g) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania oraz wydatków związanych z jego realizacją,
h) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli Burmistrza Lipian oraz innych instytucji kontrolnych,
i) zobowiązanie podmiotu do przedstawienia sprawozdania z realizacji zadania w zakresie rzeczowym i finansowym,
j) określenie trybu rozwiązywania umowy.
3. Przyznane środki przekazywane będą na rachunek bankowy podmiotu, w terminach określonych w umowie.
§ 12. 1. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie, przedstawia sprawozdanie z realizacji zadania w zakresie rzeczowym i finansowym na druku sprawozdania, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, w terminie do 30 stycznia 2011 r.
2. W przypadku niezrealizowania zadania w całości lub w części, przekazane środki podlegają zwrotowi do budżetu gminy na wskazany rachunek bankowy, w terminie do 31 stycznia następnego roku.
3. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega ona zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości oreślonej, jak dla zaległości podatkowych do budżetu gminy na wskazany rachunek bankowy w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.
4. Przypadki i zasady zwrotu dotacji określone są w przepisach art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
§ 13. 1. Burmistrz Lipian uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli realizacji umów o dofinansowanie ze środków budżetu gminy.
2. Czynności kontrolnych dokonują osoby upoważnione przez Burmistrza Lipian.
3. Zakres kontroli obejmuje w szczególności:
a) przebieg i sposób realizacji zadania;
b) wykorzystanie środków pochodzących z budżetu gminy;
c) sposób prowadzenia dokumentacji księgowej;
d) prawidłowość rozliczeń.
4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.
5. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie jest zobowiązany do udostępnienia nażądanie osób upoważnionych, o których mowa w ust. 2, informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu środków, Burmistrz Lipian kieruje do podmiotu wykonującego zadanie z zakresu sportu kwalifikowanego stosowne wnioski i zalecenia w postaci wystąpienia pokontrolnego, ze wskazaniem sposobu usunięcia tych nieprawidłowości.
7. Podmiot, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń, zawiadamia Burmistrza Lipian o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.
§ 14. 1. Środki finansowe przeznaczone na wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego będą planowane corocznie w budżecie gminy Lipiany.
2. Dysponentem środków, o których mowa w ust. 1 jest Burmistrz Lipian.
§ 15. Ze względu na wysokość środków zabezpieczonych w każdym roku w budżecie gminy z przeznaczeniem na wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie sportu kwalifikowanegoprzepisy niniejszej uchwały nie stanowią podstawy do roszczeń podmiotów, ani zobowiązań gminy Lipiany o udzielenie wsparcia podmiotom.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Marek Przybylski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/298/2010
Rady Miejskiej w Lipianach
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Zał. 1 do uchwały sport kwalifikowany
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/298/2010
Rady Miejskiej w Lipianach
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2 do uchwały sport kwalifikowany
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Izba Gospodarcza

Dbamy o przedsiębiorczość już od 30 lat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama