reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/235/10 Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia 15 kwietnia 2010r.

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Pełczyce


Na podstawie art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2006 r. Nr 155, poz. 1298; z póź. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa warunki i tryb wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego.
§ 2. 1. O dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego mogą ubiegać się podmioty, które:
1) posiadają siedzibę na terenach administracyjnych gminy Pełczyce;
2) biorą udział w wojewódzkich rozgrywkach sportowych objętych regulaminem polskich związków sportowych;
3) prowadzą szkolenie w grupach młodzieżowych;
4) nie działają w celu osiągnięcia zysku;
5) wystąpią do Burmistrza Pełczyc zwanego dalej "Burmistrzem" z wnioskiem o udzielenie dotacji, zwanym dalej "wnioskiem".
2. Wniosek powinien zawierać:
1) nazwę, adres, telefon i e-mail podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie;
2) termin i miejsce realizacji zadania oraz przewidywaną liczbę uczestników;
3) dane o posiadanej kadrze trenersko-instruktorskiej niezbędnej do realizacji zadania, jej kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym;
4) planowane koszty realizacji zadania, ze wskazaniem kwot ze wszystkich źródeł finansowania;
5) kalkulację przewidywanych przychodów przy realizacji zadania;
6) wysokość środków otrzymanych w poprzednim roku;
7) wskazanie rachunku bankowego, na który mają być przekazywane środki z budżetu;
8) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, że nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych oraz innych podmiotów;
9) wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.
3. Do wniosku należy dołączyć:
1) dokładny kosztorys realizacji zadania;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących, wystawiony najpóźniej na trzy miesiące przed terminem składania wniosku;
3) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu klubu sportowego;
4) merytoryczne i finansowe sprawozdanie za rok poprzedni;
4. W ramach udzielanych dotacji finansowane mogą być wydatki w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w następujących kategoriach:
1) Koszty zatrudnienie trenerów i instruktorów;
2) Koszty uczestniczenia w rozgrywkach sportowych, w tym organizowanych przez polskie związki sportowe lub podmioty działające z ich upoważnienia;
3) Koszty podróży, w tym noclegów i wyżywienia w trakcie zawodów trwających dłużej niż 1 dzień dla zawodników i osób realizujących zadanie;
4) Koszty przewozu zawodników na rozgrywki sportowe;
5) Koszty obsługi sędziowskiej i medycznej;
6) Koszty zakupu sprzętu sportowego, strojów sportowych, art. medycznych pierwszej pomocy;
7) Koszty szkoleń i treningów zawodników;
8) Koszty pośrednie związane z realizacją zadania: obsługa księgowa, sprzęt i materiały biurowe, energia elektryczna, ogrzewanie, woda.Ta kategoria może stanowić maksymalnie 10 % wartości dotacji.
Dotacje nie będą udzielane na:
1) remonty budynków;
2) zadania i zakupy inwestycyjne;
3) zakup nieruchomości;
4) działalność gospodarczą;
5) koszty promocji;
6) wynagrodzenie dla zawodników.
5. Oceny wniosków dokonuje Komisja powołana przez Burmistrza, która wypracowuje proponowane wysokości ich dofinansowania i przedkłada Burmistrzowi do akceptacji.
§ 3. 1. W szczególnych przypadkach podmiot dotujący dopuszcza przesunięcia środków między kategoriami zaplanowanymi w kosztorysie.
2. Przesunięcia takie nie mogą być wyższe niż 10 % środków zaplanowanych w danej kategorii.
3. Każde zmiany w kosztorysie Podmiot dotowany musi niezwłocznie zgłosić dotującemu składając aktualny kosztorys.
§ 4. Wykaz podmiotów, którym przyznano dofinansowanie, będzie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pełczycach
§ 5. 1. Przekazywanie środków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o dofinansowanie zadań, zawartej pomiędzy Gminą a podmiotem, któremu przyznano dofinansowanie.
2. Umowa określa w szczególności:
1) strony umowy;
2) nazwę zadania stanowiącego przedmiot umowy i termin jego realizacji;
3) kwotę dofinansowania i terminy przekazywania środków podmiotowi;
4) klauzulę o niedopuszczalności przenoszenia praw i obowiązków strony na osoby trzecie;
5) zobowiązanie podmiotu, któremu przyznano dofinansowanie, do wykorzystania środków wyłącznie na cele określone w umowie;
6) określenie warunków zmiany zakresu przedmiotowego umowy w czasie jej obowiązywania;
7) zobowiązanie podmiotu, któremu przyznano dofinansowanie, do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej przekazywanych środków;
8) zobowiązanie podmiotu, któremu przyznano dofinansowanie, do poddania się kontroli przeprowadzanej przez przedstawicieli Burmistrza oraz innych instytucji kontrolnych;
9) zobowiązanie podmiotu do przedstawienia sprawozdania z realizacji zadania w zakresie rzeczowym i finansowym;
10) określenie trybu rozwiązania umowy;
§ 6. Środki przewidziane w umowie o dofinansowanie zadań są przekazywane na rachunek bankowy podmiotu, któremu przyznano dofinansowanie, w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania.
§ 7. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie, a osiągnie przychody nieprzewidziane w umowie o dofinansowanie zadania, przeznacza je na działalność statutową.
§ 8. 1. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie, przedstawia sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie rzeczowym i finansowym, zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie zadań, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.
2. W przypadku niezrealizowania zadania w całości lub w części, przekazane środki podlegają zwrotowi na rachunek Gminy Pełczyce nr 45 8355 0009 0098 0214 2000 0007, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.
3. Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek budżetu, w terminie do dnia 31 grudnia, wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia stwierdzenia wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości.
4. Podmiot, który wykorzystał środki niezgodnie z przeznaczeniem, nie może otrzymać dofinansowania zadań przez kolejne 3 lata od dnia stwierdzenia wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem.
§ 9. 1. Upoważnione przez Burmistrza osoby są uprawnione do przeprowadzania kontroli realizacji umów o dofinansowanie zadań.
2. Kontroli podlega w szczególności:
1) przebieg i sposób realizacji zadania;
2) sposób wykorzystania otrzymanych z budżetu środków;
3) prowadzenie dokumentacji księgowej;
4) prawidłowość rozliczeń.
3. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie jest obowiązany do udostępnienia na żądanie przedstawicieli Burmistrza informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.
4. Ustalenia kontroli przedstawione są w protokole kontroli, a ocena realizacji zadań przedstawiana jest w wystąpieniu pokontrolnym.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wystąpienie pokontrolne zawiera wnioski i zalecenia pokontrolne ze wskazaniem sposobu usunięcia tych nieprawidłowości.
6. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń zawiadamia Burmistrza o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.
§ 10. 1. Wnioski o dofinansowanie zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 14 dni po ogłoszeniu konkursu wniosków o dofinansowaniu rozwoju sportu kwalifikowanego umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.
2. Dofinansowanie zadań dotyczących wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego obejmuje ich realizację od dnia 1 stycznia każdego roku, którego dotyczy umowa.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

DoxyChain

We change business reality

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama