reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/217/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego

z dnia 16 czerwca 2010r.

w sprawie udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Pyrzyckiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz art 81 w związku z art 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz.362, Nr 126, poz.875, z 2007 r. Nr 192, poz.1394 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz.804) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zbytków znajdującym się na terenie Powiatu Pyrzyckiego, zwaną dalej dotacją.

§ 2. 1. Dotacja obejmuje nakłady określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zwanej dalej "ustawą".

2. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

§ 3. O udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Pyrzyckiego na dofinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków może ubiegać osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

§ 4. Dotacja na wykonanie prac przy zabytku może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych.

§ 5. 1. Wysokość dotacji jest uzależniona od wysokości środków finansowych na ochronę zabytków w danym roku określonych przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej.

2. Podstawą udzielenia dotacji jest wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Powiatu Pyrzyckiego, zwany dalej "wnioskiem" złożony przez uprawniony podmiot, o którym mowa w § 3.

3. Wniosek winien zawierać w szczególności:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) wskazanie zabytku, przy którym mogą być prowadzone prace i rodzaj tych prac;

3) uzasadnienie konieczności wykonania prac i robót;

4) poświadczenie o wpisie zabytku do rejestru zabytków;

5) dokument potwierdzający posiadania przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku i odpis z księgi wieczystej wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku;

6) zgodę wszystkich współwłaścicieli, jeżeli zabytek jest własnością kilku przedmiotów;

7) zgodę właściciela, jeżeli o dotację zwraca się użytkownik zabytku;

8) dokumentację fotograficzną zabytku;

9) pozwolenie właściwego organu ochrony zabytków na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które mają być przedmiotem dotacji;

10) kosztorys przewidzianych prac lub robót ze wskazaniem źródła ich finansowania;

11) projekt i pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia lub program prac przy zabytku ruchomym;

12) harmonogram realizacji zadania;

13) wnioskowaną kwotę dotacji;

14) całkowity koszt zadnia, w tym oświadczenie o wysokości środków własnych i otrzymanych dotacji lub o wystąpieniu o udzielenie dotacji do innych podmiotów;

15) wykaz prac lub robót budowlanych wykonywanych przy zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, z podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym wysokości i źródeł finansowania ze środków publicznych;

16) informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w ustawie z dnia z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 57, poz. 59 ze zmianami) w przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą.

4. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie dotacji w danym roku winien być złożony do dnia 20 września roku poprzedniego.

2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Złożenie wniosku nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości określonej we wniosku.

4. Wnioski opiniuje, sporządza listę rankingową wniosków, proponuje wysokość dotacji Komisja ds. oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanych do rejestru zabytków, zwana dalej Komisją.

5. Skład Komisji oraz regulamin i tryb pracy ustali Zarząd Powiatu Pyrzyckiego.

6. Przy rozpatrywaniu wniosków Komisja uwzględnia w szczególności:

1) dostępność zabytku dla społeczności lokalnej i turystów;

2) upowszechnianie historii i kultury, a tym samym promowanie dziedzictwa kulturowego Powiatu Pyrzyckiego;

3) stan zachowania zabytku;

4) kontynuację prac wykonywanych przed złożeniem wniosku;

5) wysokość zaangażowania środków własnych wnioskodawcy zaangażowanych w wykonanie prac;

7. Wniosek złożony po upływie terminu, o którym mowa w § 6. 1 oraz w przypadku braku danych, o których mowa w § 5. 3 pozostaje bez rozpatrzenia.

8. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca może zostać wezwany do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

9. W przypadku stwierdzenia, iż we wniosku podano nieprawdziwe dane Powiat Pyrzycki zastrzega sobie prawo żądania zwrotu przyznanych środków.

10. Listę wniosków rekomendowanych wraz z propozycją wysokości udzielenia dotacji ustala Zarząd Powiatu Pyrzyckiego i przedkłada Radzie Powiatu Pyrzyckiego.

§ 7. Rada Powiatu Pyrzyckiego podejmuje uchwałę w sprawie przyznania dotacji, w której określona jest nazwa wnioskodawcy - właściciela zabytku, nazwę zadania i kwotę przyznanej dotacji.

§ 8. 1. Jeżeli kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej, a wnioskodawca podejmuje realizacji zadania, jest on obowiązany przedstawić skorygowany zakres robót, kosztorys i harmonogram realizacji zadania proporcjonalnie do wysokości kwoty dotacji w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji oraz zachowania deklarowanej we wniosku wysokości środków własnych.

2. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy wnioskujący ma obowiązek pisemnie powiadomić Zarząd Powiatu Pyrzyckiego o swojej decyzji w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji.

§ 9. 1. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania, nie dłuższy niż do 15 grudnia danego roku.

2. Umowa o udzielenie dotacji określa w szczególności:

1) opis dotacji, polegający na precyzyjnym określeniu wysokości dotacji;

2) cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację środki dotacji są przekazywane;

3) termin wykorzystania dotacji;

4) termin i sposób rozliczania udzielonej dotacji oraz terminu zwrotu niewykorzystanej dotacji;

5) sposób przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań przez wnioskodawcę;

6) sposób ewentualnego rozwiązania umowy lub wprowadzenia do niej zmian.

§ 10. 1. Dotowany składa sprawozdania z realizacji zadania, zgodnie z terminem określonym w umowie, zawierające w szczególności:

1) opis realizacji zadania z uwzględnieniem celów, terminów i wykonywania prac;

2) zestawienia dokumentów księgowych oraz ich kopie;

3) protokół odbioru prowadzonych prac;

4) oświadczenie z zgodności przedłożonych informacji ze stanem faktycznym wraz z pouczeniem o odpowiedzialności.

2. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 11. 1. Dotacja nie może być przeznaczona na cele inne niż określone w umowie, w tym w szczególności na finansowanie kosztów stałych działalności podmiotu, zakupy i zadania inwestycyjne oraz prace remontowo-budowlane nie objęte umową.

2. Kwota niewykorzystanej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami zgodnie z postanowieniem umowy.

3. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, nieprzedstawienia sprawozdania w terminie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji lub podania nieprawdziwych informacji we wniosku o dotację, dotowany traci prawo do ubiegania się o dotację z budżetu Powiatu Pyrzyckiego przez kolejne 3 lata.

§ 12. 1. Kontrola realizacji umowy na podstawie której została udzielona dotacja przeprowadzona jest na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pyrzyckiego przez pracowników Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

2. Protokół z przeprowadzonej kontroli otrzymują wnioskodawca i Zarząd Powiatu.

3. W ciągu 7 dni od otrzymania protokołu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia pisemnych wyjaśnień.

4. Kontroli dokonuje się pod względem:

1) stanu realizacji zadania;

2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zdania;

3) zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana;

4) gospodarności i rzetelności wydatkowania dotacji.

§ 13. Dotowany obowiązany jest umieszczać na wszelkich dokumentach, tablicach, w materiałach przekazywanych do prasy i innych podmiotów informacji o finansowaniu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków Powiatu Pyrzyckiego.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pyrzyckiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/217/10
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 16 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX-217-10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/217/10
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 16 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX=217-10

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Kłosińska-Pyka

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama