reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/313/10 Rady Miasta Świdwin

z dnia 28 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany Statutu Miasta Świdwin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Miasta Świdwin uchwalonym uchwałą Nr VIII/67/03 Rady Miasta Świdwin z dnia 13 czerwca 2003r. (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 65, poz. 1171) zmienionym uchwałą Nr Xlll/120/08 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 lutego 2008r. (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 40, poz. 862) oraz uchwałą Nr XXV/198/09 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 lutego 2009r. (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 43, poz. 1096) wprowadza się następujące zmiany:

1) §10 ust. 1 pkt 9 lit. a otrzymuje brzmienie:

"§10 ust. 1 pkt 9 lit. a) określania zasad nabycia, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała Rady jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miasta.

2) § 17 ust.2 otrzymuje brzmienie:

"§ 17 ust. 2 Z wnioskiem o podjęcie uchwały mogą wystąpić Burmistrz, komisje rady, kluby radnych oraz radni za wyjątkiem uchwały budżetowej, uchwały o jej zmianie i uchwały o prowizorium budżetowym o podjęcie których może wystąpić wyłącznie Burmistrz",

3) § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 17 ust.4 Projekt uchwały wnioskodawca przekazuje do Biura Rady najpóźniej na 10 dni przed terminem sesji",

4) § 20 ust.3 otrzymuje brzmienie:

,,§ 20 ust.3 Protokoły z sesji podaje się do publicznej wiadomości w teleinformatycznym Biuletynie Informacji Publicznej na stronach dotyczących miasta Świdwin z wyjątkiem protokołów z sesji, których jawność została wyłączona na podstawie § 12 ust.4 Statutu.

5) w § 23 po ust.3 dodaje się ust.4 w brzmieniu:

,,§ 23 ut.4. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia".

6) uchyla się tytuł rozdziału ,,Rozdział 3 Gospodarka finansowa" oraz § 33 - 38.

7) uchyla się tytuł rozdziału ,,Rozdział 4 Gospodarka Komunalna" oraz § 39-41

8) załącznik Nr 3 do Statutu ,,Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych " otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdwin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr inż. Roman Artyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/313/10
Rady Miasta Świdwin
z dnia 28 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1 do uchwały -313doc


Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalenie statutu gminy oraz dokonywanie jego zmian. Zmiany statutu dotyczą spraw związanych ze składaniem wniosków o podjęcie uchwał oraz przekazywania projektów uchwał do Biura Rady.
Zmiana Statutu obejmuje także wprowadzenie nowego zapisu mówiącego o odbywaniu wspólnych posiedzeń przez Komisje Rady.
Rozdziały 3 "Gospodarka finansowa" i 4 "Gospodarka Komunalna" Statutu powinny zostać uchylone z uwagi na fakt, że zagadnienia których dotyczą zostały uregulowane przepisami ustawy. Natomiast uchwała rady nie może regulować jeszcze raz tego, co zostało zawarte w obowiązującej ustawie.
Zmiana załącznika Nr 3 polega na dopisaniu do jego treści dwóch przedszkoli, które nie były w nim wyszczególnione: Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Kubusia Puchatka oraz Publicznego Przedszkola Nr 2 "Pod Topolą". Zmianie uległy również nazwy szkół podstawowych przez dopisanie słowa "publiczna".
Wobec powyższego zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Emmerson Nieruchomości

Emmerson Twój Partner w Nieruchomościach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama