reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/214/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego

z dnia 28 kwietnia 2010r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Pyrzyckiego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,poz.1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz.1618 z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz.1705) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dotacje z budżetu Powiatu Pyrzyckiego przysługują:

1)ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych na każdego ucznia w wysokości 50% ustalonych w budżecie Powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, a w przypadku braku na terenie Powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

2)niepublicznemu ośrodkowi umożliwiającemu dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w wysokości kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodka w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Pyrzyckiego.

§ 2. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej bądź fizycznej prowadzącej szkołę, zwanej dalej osobą prowadzącą, złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności następujące elementy:

1)nazwę i adres szkoły,

2)nazwę i adres osoby prowadzącej,

3)typ i rodzaj szkoły,

4)forma kształcenia

5)system kształcenia

6)numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie szkoły do ewidencji,

7)numer i datę wydania decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej,

8)numer NIP szkoły

9)numer REGON szkoły,

10)planowaną liczbę uczniów w roku, którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji,

11)nazwę i numer rachunku bankowego szkoły, na który ma być przekazywana dotacja.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Osoba prowadząca zobowiązana jest do:

1)składania w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, w terminie do 15 każdego miesiąca, informacji o rzeczywistej liczbie uczniów aktualnej na pierwszy dzień każdego miesiąca, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

2)składania w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, w terminie do dnia 28 stycznia następnego roku, rocznego rozliczenia z otrzymanych dotacji, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

3)prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo- księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych w odniesieniu do danej szkoły lub placówki i dokumentacji zawierającej informacje o liczbie uczniów,

4)zgłaszania w ciągu 14 dni zmian danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji.

§ 4. Dotacje są udzielane od 1 stycznia każdego roku budżetowego i przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

§ 5. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany przez osobę prowadzącą we wniosku.

§ 6. Dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej i mogą być wykorzystywane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły.

§ 7. Części dotacji, o których mowa w § 4, będą przekazywane w wysokości odpowiadającej rzeczywistej liczbie uczniów wykazanej przez osobę prowadzącą w informacji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.

§ 8. Do momentu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej dla Powiatu Pyrzyckiego na dany rok budżetowy, dotacja dla uczniów i wychowanków szkół i placówek niepublicznych będzie udzielona w wysokości ustalonej w roku poprzednim. Za okres od 1 stycznia danego roku do czasu ich ostatecznego ustalenia zostanie sporządzone rozliczenie kwot przekazywanych dotacji w odniesieniu do stawek ustalonych na dany rok.

§ 9. 1. Informacje o wysokości ostatecznej, na dany rok budżetowy, kwoty dotacji przysługujących szkołom na zasadach określonych w obowiązujących przepisach i niniejszej uchwale przekazuje się osobom prowadzącym w 2010 r. niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej uchwały, a w latach następnych do dnia 30 kwietnia danego roku.

2. Informacje, o których mowa w pkt. 1, przekazywane są przez Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Pyrzycach na podstawie informacji merytorycznej komórki organizacyjnej.

3. Dotacje przekazywane za miesiąc kwiecień zostaną skorygowane o kwoty wynikające z rozliczenia, o którym mowa w § 8.

§ 10. 1. Zarząd Powiatu może dokonywać kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych szkołom i placówkom z budżetu powiatu.

2. Kontrolę przeprowadza się na podstawie uchwały Zarządu Powiatu.

3. Kontrola dotyczy zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w rozliczeniu oraz zgodności wydatkowania środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, na które została przyznana dotacja, w tym profilaktyki społecznej i tylko na wydatki bieżące.

4. Osoby upoważnione przez Zarząd Powiatu do przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu do szkół i placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania, w tym do przetwarzania danych osobowych uczniów.

5. W ramach kontroli upoważnione osoby mogą badać dokumenty, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykorzystania dotacji na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wydatkowanych środków.

6. Podmiot prowadzący na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty oraz udzielić wyjaśnień informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

7. Dotacje pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, stwierdzone w wyniku kontroli podlegają zwrotowi wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się od dnia stwierdzenia nieprawidłowości naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji.

8. Jeżeli w trakcie kontroli wykorzystania dotacji okaże się, że dotacja jest wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem organ kontrolujący określi kwotę do zwrotu i termin zwrotu.

§ 11. 1. Dotację wstrzymuje się w przypadku:

1)niezłożenia informacji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 - do czasu złożenia informacji;

2)niezłożenia rozliczenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 - do czasu złożenia rozliczenia;

3)złożenia informacji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, niezgodnej ze stanem faktycznym - do czasu wyjaśnienia niezgodności;

4)odmowy udostępnienia dokumentacji , o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3;

5)stwierdzenia niezgodności dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, ze stanem faktycznym - do czasu wyjaśnienia niezgodności.

§ 12. 1. Zwrotowi do budżetu powiatu, podlega dotacja:

1)pobrana w nadmiernej wysokości,

2)niewykorzystana - nierozliczona dowodem poniesienia wydatków bieżących,

3)wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem - na pokrycie innych wydatków niż określone w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

2. Zwrot dotacji, o której mowa w pkt 1, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

3. W przypadku gdyby zwrot dotacji, o której mowa w ust. 1, nie nastąpił w terminie określonym w pkt. 2, tryb windykacji dotacji i odsetek jak od zaległości podatkowych normują przepisy art. 66 i 67 w związku z art. 60 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U., Nr 157, poz. 1240).

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pyrzyckiego.

§ 14. Uchwała ma zastosowanie do dotacji udzielanych od 1 stycznia 2010 r.

§ 15. Traci moc uchwała Nr XXXIII/199/2002 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji dla ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie powiatu pyrzyckiego oraz placówek niepublicznych wymienionych w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz uchwała Nr XV/80/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie zmian w treści uchwały Nr XXXIII/199/2002 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji dla ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie powiatu pyrzyckiego oraz placówek niepublicznych wymienionych w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Marek Olech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/214/10
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/214/10
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/214/10
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Łabędź

ekspertka BCC ds. prawa pracy w zakresie zatrudniania cudzoziemców oraz własności intelektualnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama