reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Zarządu Powiatu w Gryfinie

z dnia 13 maja 2010r.

zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu w Gryfinie a Burmistrzem Morynia w sprawie powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Moryń

§ 1. 1. Zarząd Powiatu w Gryfinie powierza, a Burmistrz Morynia przyjmuje prowadzenie zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości zarządu powiatu związanych z bieżącym oraz zimowym utrzymaniem dróg powiatowych leżących na terenie miasta Moryń, wymienionych w załączniku Nr 1 do niniejszego Porozumienia.

2. Do zakresu zadań, o których mowa w ust. 1, należy:

1) utrzymanie zieleni w pasach drogowych, w tym koszenie traw i chwastów, wycinka odrostów (przy podstawie pni), podcinka gałęzi ograniczających skrajnię drogową oraz przysłaniających znaki drogowe, usuwanie wiatrołomów, utrzymanie rabatek i kwietników; zakres ten nie obejmuje usuwania drzew i krzewów, wymagających uzyskania decyzji administracyjnych, ani kompleksowych cięć pielęgnacyjnych.

2) utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej (oczyszczenie wpustów kanalizacyjnych 1 raz w roku po sezonie zimowym) oraz odcinków sieci wymagających udrożnienia, według wskazania Zarządu Powiatu w Gryfinie; zakres ten nie obejmuje prac polegających na przebudowie, rozbudowie i modernizacji sieci kanalizacji deszczowej,

3) utrzymanie czystości w pasie drogowym poprzez mechaniczne i ręczne oczyszczanie nawierzchni jezdni i chodników, w tym także zbieranie zanieczyszczeń stałych i porzuconych urządzeń RTV i AGD,

4) remonty cząstkowe nawierzchni dróg (grysami i emulsją, masą na gorąco lub na zimno), miejscowe remonty chodników (przełożenie, ewentualne uzupełnienie),

5) utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego dróg (jednokrotne malowanie oznakowania poziomego oraz wymiana i uzupełnianie uszkodzonych znaków i słupków),

6) usuwanie skutków zimy.

3. W przypadku występowania sprzyjających warunków atmosferycznych w okresie zimowym i związanych z tym niższych od zakładanych nakładów finansowych, Burmistrz Morynia może zamiennie realizować zadania z zakresu bieżącego utrzymania, nieobjęte niniejszym Porozumieniem, po ich wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem Powiatu w Gryfinie.

4. W przypadku znacząco niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym (długotrwałe i znaczne opady śniegu), strony uzgadniają możliwość zwiększenia przez Zarząd Powiatu w Gryfinie środków w ramach niniejszego porozumienia na usuwanie skutków zimy.

§ 2. Porozumienie zostaje zawarte na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2010 r.

§ 3. 1. Zarząd Powiatu w Gryfinie przeznacza na realizację zadań wymienionych w § 1 Porozumienia dotację w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

2. Środki finansowe przekazywane będą przez Zarząd Powiatu w Gryfinie w trzech ratach w wysokości 10.000 zł każda, w terminie 15 dni od dnia dokonania przeglądu, o którym mowa w § 4 ust. 3.

3. Dodatkowo Zarząd Powiatu w Gryfinie przeznacza w bieżącym roku dotację w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), z przeznaczeniem na remont uszkodzonych odcinków chodnika przy ul. Szerokiej. Dotacja zostanie przekazana w terminie 15 dni od dnia dokonania odbioru powyższych prac remontowych.

4. W przypadku nie przekazania przez Zarząd Powiatu w Gryfinie środków finansowych w wysokościach i terminach wskazanych w pkt. 2 i 3, Burmistrzowi Morynia przysługują odsetki naliczane, jak na zaległości podatkowych.

§ 4. 1. Za wykonanie powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiada Burmistrz Morynia.

2. Plan wykorzystania przyznanych środków finansowych na powierzone sprawy, wymienione w §1 Porozumienia, określa Burmistrz Morynia.

3. Przed zakończeniem każdego kwartału komisja, składająca się z przedstawicieli obu Stron Porozumienia oraz wykonawcy usług, dokona przeglądu zrealizowanych robót. Na tę okoliczność sporządzony zostanie protokół.

4. Gotowość do przeprowadzenia czynności przeglądu Burmistrz Morynia zgłosi Zarządowi Powiatu w Gryfinie telefonicznie lub pisemnie.

5. Pomimo obowiązku wynikającego z ust. 3, w trakcie realizacji niniejszego Porozumienia, Zarząd Powiatu w Gryfinie może dokonywać dodatkowych kontroli doraźnych.

§ 5. 1. Burmistrz Morynia w terminie do 15 stycznia 2011 r. dokona rozliczenia otrzymanych dotacji, przedkładając Zarządowi Powiatu w Gryfinie zestawienie uwierzytelnionych kopii wszystkich zrealizowanych dokumentów finansowych, umów, protokołów przeglądów, zleceń i innych dokumentów, zwracając jednocześnie niewykorzystaną część dotacji. Wzór druku rozliczenia dotacji stanowi załącznik Nr 2 do Porozumienia.

2. W przypadku nie rozliczenia dotacji w terminie określonym w ust. 1 lub wykorzystania dotacji na inne cele, niż określone w §1, Burmistrz Morynia zobowiązany jest zwrócić środki finansowe wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych.

§ 6. 1. Zarząd Powiatu w Gryfinie ma prawo wglądu do dokumentacji źródłowej powierzonych spraw.

2. Burmistrz Morynia ponosi odpowiedzialność prawną wobec osób trzecich za ewentualne szkody wynikłe z prowadzenia powierzonych zadań zarządcy ulic, jeżeli szkody te wynikają ze skutków niewykonania, zaniechania lub nienależytego wykonania powierzonych zadań.

§ 7. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2010 r.

2. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

3. Wszelkie zmiany w Porozumieniu mogą być dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

4. Porozumienie może zostać rozwiązane za zgodą Stron w terminie wspólnie ustalonym.

§ 8. Porozumienie sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej strony Porozumienia.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Wojciech Konarski


Członek Zarządu

mgr Jerzy Miler

Burmistrz Morynia

mgr Jan Maranda

Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr -
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 13 maja 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz dróg leżących na terenie miasta Moryń

Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr -
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 13 maja 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Rozliczenie dotacji celowej

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kleszcz

Główny księgowy, posiadający Certyfikat Ministra Finansów nr 68172/2014.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama