reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OSZ-4210-20(8)/2010/244/XI/AB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 2 sierpnia 2010r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz art. 45 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 11 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła

przedsiębiorstwa energetycznego:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. siedzibą w Stargardzie Szczecińskim

posiadającej:

1) numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000117585,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 854-00-11-767,

zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem energetycznym"

postanawiam

1) zatwierdzić taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła na okres do dnia 31 sierpnia 2011 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej "Prezesem URE") z dnia 4 września 1998 r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC / 31 / 244 / U / 2 / 98 / BK (zmienioną decyzjami z dnia 8 października 2004 r. Nr WCC / 31A / 244 / OSZ / W / 2004 / JC, z dnia 17 sierpnia 2006 r. Nr WCC / 31B / 244 / W / OSZ / 2006 / BS, z dnia 28 czerwca 2007 r. Nr WCC / 31-ZTO / 244 / W / OSZ / 2007 / MG, z dnia 6 czerwca 2008 r. Nr WCC / 31-ZTOA / 244 / W / OSZ / 2008 / MG, z dnia 28 września 2009 r. Nr WCC / 31-ZTOB / 244 / W / OSZ / 2009 / RN i z dnia 24 lutego 2010 r. Nr WCC / 31-ZTOC / 244 / W / OSZ / 2010 / EŻ) oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC / 31 / 244 / U / 2 / 98 / BK (zmienioną decyzjami z dnia 26 marca 1999 r. Nr PCC / 31A / 244 / U / 2 / 99, z dnia 31 sierpnia 1999 r. Nr PCC / 31 / S / 244 / U / 3 / 99, z dnia 5 lipca 2004 r. Nr PCC / 31B / 244 / W / OSZ / 2004 / BS, z dnia 25 kwietnia 2005 r. Nr PCC / 31C / 244 / OSZ / W / 2005 / JC, z dnia 28 czerwca 2007 Nr PCC / 31-ZTO / 244 / W / OSZ / 2007 / MG i z dnia 31 grudnia 2009 r. Nr PCC / 31-ZTOA / 244 / W / OSZ / 2009 / EŻ) a także z dnia 29 kwietnia 2005 r. na obrót ciepłem Nr OCC / 327 / 244 / W / OSZ / 2005 / JC, w dniu 11 czerwca 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo energetyczne.

W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne było wzywane przez Prezesa URE do uzupełnienia wniosku, złożenia wyjaśnień oraz dokonania poprawek pismami: z dnia 15 czerwca 2010 r. i 7 lipca 2010 r. Odpowiedzi Przedsiębiorstwa energetycznego oraz dodatkowe wyjaśnienia wpłynęły do Oddziału Terenowego URE w dniach: 29 czerwca 2010 r. oraz 15 lipca 2010 r.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

W toku postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1-5 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), zwanego w dalszej części decyzji "rozporządzeniem taryfowym".

Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana, zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na podstawie porównania uzasadnionych jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.

Okres obowiązywania taryfy został ustalony, do dnia 31 sierpnia 2011 r., co umożliwi obowiązywanie taryfy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz weryfikację kosztów stanowiących podstawę ustalenia stawek opłat po upływie terminu ich stosowania.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorstwu energetycznemu przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północno-Zachodniego Oddziału Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie - ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

z up. Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie

Witold Kępa

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard Szczeciński

2. Pan Marcin Zydorowicz, Wojewoda Zachodniopomorski;

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

3. a/a.

Uiszczono opłatę skarbową, w wysokości 10 złotych, w dniu 10 czerwca 2010 r., na rachunek Urzędu Dzielnicy Wola - Miasta Stołecznego Warszawy nr 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

główny specjalista Anna Bródka

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr OSZ-4210-20(8)/2010/244/XI/AB
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 2 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

TARYFA 11

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Nogacki

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama