reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/158/2009 Rady Gminy Brzeżno

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brzeżno na rok 1010


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 pkt.9 lit."d" oraz "i" ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 oraz zmiany : z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Nr 153 poz.1271; z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806; z 2005r. Nr 172 poz.1441; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 175 poz.1457, Nr 181 poz.1337 ; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218 ; z 2008r. Nr 180poz.1111 , Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz.420) oraz art.165, art.166,art.184, art.188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz.2104 ze zmianami: z 2006r. Nr 169 poz.1420, Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170 poz.1217, Nr 170 poz.1218, Nr 249 poz.1832; z 2007r. Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984, Nr 82 poz.560; z 2008r. Nr 180 poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz.1370; z 2009 Nr 19 poz.100, Nr 227 poz.1505, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz.666, Nr 62 poz.504) RADA GMINY UCHWALA, CO NASTĘPUJE:
§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1) w wysokości - 9.729.083,00 zł. z tego : 1/ dochody bieżące - 7.059.425,00 zł. 2/ dochody majątkowe - 2.669.658,00 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik Nr 2) w wysokości : - 13.394.914,00 zł. z tego : 1/ wydatki bieżące - 7.398.477,00 zł. 2/ wydatki majątkowe - 5.996.437,00 zł.
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości : - 3.665.831,00 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : 1/ zaciąganych kredytów - 1.420.000,00 zł. 2/ zaciągniętych pożyczek - 2.245.831,00 zł.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy : 1/ ogólną w wysokości - 70.000,00 zł. 2/ celową w wysokości - 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 10.000 zł.
§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją : 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 
§ 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 9 w wysokości : 131.685,00 zł. z tego : 1) w ramach funduszu sołeckiego - 131.685,00 zł.
§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości - 26.250,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w wysokości - 20.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Ustala się wydatki w wysokości - 6.250,00 zl. na realizację zadań okresloncyh w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na : 1/ finansowanie przejściowego deficytu budżetu , do kwoty - 200.000,00 zł. 2/ finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty - 3.665.831,00 zł.
§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia zobowiązań : 1/ z tytułu umów, których realizacja w roku nastepnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku nastepnym.
§ 10. Ustala się dotacje : 1/dla jednostek spoza sektroa finansów publicznych celowe na zadania własne (załącznik Nr 9) w wysokości - 50.000,00 zł.
§ 11. Uastala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej załącznik Nr 8 w wysokości : 1/ przychody - 3.000,00 zł. 2/ wydatki - 3.000,00 zł.
§ 12. Upoważnia się Wójta do : 1/ zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego, 2/ dokonywania zmian w planie wydatków : a) na wynagrodzenia, b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków mięzy działami, 3/ przekazywania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów ,których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 4/ Udzielania zaliczek z budżetu gminy pracownikom Urządu Gminy i jednostkom podległym : - Gminny Ośredek Pomocy Społecznej, - Gminny Zespół Obsługi Szkół.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brzeżnie.
Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Szablewski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/158/2009
Rady Gminy Brzeżno
z dnia 29 grudnia 2009 r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY BRZEZNO W 2010 ROKU
DZIAŁ ROZDZIAŁ § ŹRÓDŁA DOCHODÓW PLAN
NA 2010 r.
z tego:
DOCHODY
BIE ŻĄCE
DOCHODY
MAJĄTKOWE
1 2 3 4 5 6 7
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2.669.658,00 2.669.658,00
01041 Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 2.669.658,00 2.669.658,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł
2.669.658,00

2.669.658,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 36.300,00 -
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 36.300,00 -
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst oraz innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 36.300,00 36.300,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 55.400,00 55.400,00 -
75011 Urzędy wojewódzkie 55.400,00 55.400,00 -
2010


2360


0830
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Wpływy z usług
49.300,00

1.100,00
5.000,00
49.300,00

1.100,00
5.000,00
-
-
-
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA

475,00


475,00


-
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
475,00

475,00

-
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 475,00 475,00 -
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM


1.363.250,001.363.250,00-
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych


339.000,00399.000,00
-


0310
0320
0330
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
263.000,00
23.000,00
53.000,00
263.000,00
23.000,00
53.000,00
-
-
-
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

553.000,00


553.000,00
-
0310
0320
0330
0340
0500
0690
0910
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z różnych opłat
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
277.000,00
255.000,00
5.000,00
2.000,00
10.000,00
2.000,00

2.000,00
277.000,00
255.000,00
5.000,00
2.000,00
10.000,00
2.000,00

2.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
36.250,00

36.250,00
-
0410
0480
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłat za wydaw. zezw. na sprzed. alkoholu
10.000,00
26.250,00
10.000,00
26.250,00
-
-
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
435.000,00

435.000,00
-
0010
0020
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
433.000,00
2.000,00
433.000,00
2.000,00
-
-
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 4.101.000,00 4.101.000,00 -
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 2.479.568,00 2.479.568,00 -
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.479.568,00 2.479.568,00 -
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.621.432,00 1.621.432,00 -
2920 Subwencje ogólne z budżet państwa 1.621.432,00 1.621.432,00 -
852 POMOC SPOŁECZNA 1.501.000,00 1.501.000,00 -
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.

1.225.000,00


1.225.000,00
-
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami


1.225.000,001.225.000,00
-
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
5.000,00

5.000,00
-
20102030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
2.000,00

3.000,00
2.000,00

3.000,00
-
-
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
155.000,00

155.000,00
-
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 155.000,00 155.000,00 -
85216 Zasiłki stałe 40.000,00 40.000,00 -
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 40.000,00 40.000,00 -
85219 Ośrodki pomocy społecznej 71.000,00 71.000,00 -
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
71.000,00
71.000,00 -
85228 Usługi opiekuńcze 5.000,00 5.000,00 -
0830 Wpływy z usług 5.000,00 5.000,00 -
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
2.000,00

2.000,00

-
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych 2.000,00 2.000,00 -
0400 Wpływy z opłaty produktowej 2.000,00 2.000,00 -
RAZEM: 9.729.083,00 7.023.125,00 2.705.958,00
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL/158/2009
Rady Gminy Brzeżno
z dnia 29 grudnia 2009 r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY BRZEŻNO W 2010 ROKU
Dział § Nazwa Plan
na 2010 r.
z tego:

Wydatki
bieżące
w tym:
Wydatki majątko -
we
Wydatki jednostek
budżetowych
Wydatki jednostek
pomoc.

Dotacje

Wydatki na obsługę długu
Wynagro dzenia Pochodne
odwynagrodz
Fundusz
sołecki
2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
010 Rolnictwo i łowiectwo 4.487.967,00 8.560,00 4.479.407,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjnawsi
200.000,00

200.000,00
6050 Wydatki inwest.
jednostek budżet.
200.000,00 200.000,00
01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013
4.279.407,00
4.279.407,00
6058

6059

6068
6069
Wydatki inwestycyjnych jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjnejednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwest.
Wydatki na zakupy inwest.

2.657.726,00
1.602.273,00
11.932,00
7.476,00
2.657.726,00

1.602.273,00
11.932,00
7.476,00
01030 Izbyrolnicze 5.560,00 5.560,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływ. z podatku rolnego 5.560,00 5.560,00
600 Transport i łączność 117.000,00 117.000,00 22.000,00
60016 Drogi publiczne gminne 117.000,00 117.000,00 22.000,00
4210
4300
Zakup materiałów i wyposaż.
Zakup usług pozostałych
67.000,00
50.000,00
67.000,00
50.000,00
22.000,00
710 Działalność usługowa 200.000,00 200.000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
200.000,00
200.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 200.000,00 200.000,00
750 Administracja publiczna 1.465.375,00 1.455.375,00 853.108,00 146.892,00 19.575,01 10.000,00
75011 Urzędy Wojewódzkie 49.300,00 49.300,00 42.108,00 7.192,00
4010
4110
4120
Wynagrodzenia osobowe
Składki na ubezpiecz. społ.
Składki na Fundusz Pracy
42.108,00
6.161,00
1.031,00
42.108,00
6.161,00
1.031,00
42.108,00 6.161,00
1.031,00
75022 Rady Gmin 46.800,00 46.800,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 46.800,00 46.800,00
75023 Urzędy gmin 1.278.700,00 1.268.700,00 811.000,00 139.700,00 10.000,00
3020

4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370


4410

4430
4440
4610
4700
4740

4750
6060
Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na FP
Zakup materiałów i wyposaż.
Zakup energii
Zakup usługremontowych
Zakup usługzdrowotnych
Zakup usługpozostałych
Zakup dostępu do Internetu
Opłaty z tyt. zakupu usług
telekomunikacyjnych
telefonii komórkowych

Opłaty z tyt. zakupu usług
telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnych
Podróże służbowe
krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjalnych
Koszty postęp. sądowego
Szkolenie pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej
Zakup materiał. papier.do
sprzętu drukarsk.i urządz.
Zakup akcesoriów komputer.
Wydatki na zakupyinwestyc. jednostek budżetowych
3.000,00
756.000,00

55.000,00

120.200,00
19.500,00
80.000,00
25.000,00
10.000,00
3.000,00
95.000,00
8.000,00


10.000,0010.000,00

20.000,00
4.000,00

20.000,00
1.000,00
10.000,00
4.000,00
15.000,00

10.000,00
3.000,00
756.000,00
55.000,00

120.200,00
19.500,00
80.000,00
25.000,00
10.000,00
3.000,00
95.000,00
8.000,00


10.000,0010.000,00

20.000,00
4.000,00

20.000,00
1.000,00
10.000,00
4.000,00
15.000,00
756.000,00

55.000,00
120.200,00
19.500,00
10.000,00
75095 Pozostała działalność 87.575,01 87.575,01 19.575,00
3030

4100

4210
4300
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne
Zakup materiałów i wyposaż.
Różne opłaty i składki
10.000,00

28.000,00
39.575,01
10.000,00
10.000,00

28.000,00
39.575,01
10.000,00
19.575,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
3.000,00

3.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
3.000,00

3.000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa i sądowni.


475,00475,00300,0053,04
75101 Urzędy naczelnych organ. władzy państw., kontroli i ochrony prawa

475,00


475,00


300,00


53,04
4110
4120
4170
4740
Składki na ubezpiecz.społ.
Składki na FP
Wynagrodzenia osobowe
Zakup materiał. papierniczy
45,69
7,35
300,00
121,96
45,69
7,35
300,00
121,96
300,00 45,69
7,35
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
107.330,00

98.330,00

21.010,00

3.720,00

9.000,00
75412 Ochotnicza Straż Pożarna 91.830,00 82.830,00 21.010,00 3.720,00 9.000,00
3030

4010
4040

4110
4120
4210
4260
4270
4300
4430
4440
6060
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpiecz. społ.
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposaż.
Zakup energii
Zakup usługremontowych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Odpis na zakładowy fundusz socjalny
Wydatki na zakupy inwest.
6.600,00
19.680,00

1.330,00
3.200,00
520,00
11.000,00
10.000,00
20.000,00
5.000,00
4.000,00

1.500,00
9.000,00
6.600,00
19.680,00

1.330,00
3.200,00
520,00
11.000,00
10.000,00
20.000,00
5.000,00
4.000,00

1.500,00
19.680,00

1.330,00
3.200,00
520,00
9.000,00
75414 Obrona Cywilna 5.500,00 5.500,00
4210
4700
Zakup materiałów i wyposaż.
Szkolenia pracowników
5.000,00
500,00
5.000,00
500,00
75421 Zarządzenie kryzysowe 10.000,00 10.000,00
4810 Rezerwy 10.000,00 10.000,00
757 Obsługa długu publicznego 23.000,00 23.000,00 23.000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

23.000,00


23.000,00
23.000,00
8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papier. wartości .pożyczek i kredytów oraz innych
instrumentów finansowych, związanych z obsługą długukrajowego
23.000,00 23.000,00 23.000,00
758 Różne rozliczenia 70.000,00 70.000,00
75818 Rezerwy ogólne 70.000,00 70.000,00
4810 Rezerwy 70.000,00 70.000,00
801 Oświata i wychowanie 3.576.636,00 2.652.606,00 1.774.612,00 328.101,00 924.030,00
80101 Szkoły podstawowe 1.404.244,00 1.404.244,00 1.025.133,00 187.775,00
3020

4010
4040
41104120
4210
4260
4270
4300
4370
4410
4440
Wydatkiosobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Osobowy fundusz płac
Dodatkowe wynagr. roczne
Składki naubezp.społ.
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiał. iwyposaż.
Zakup energii
Zakup usługremontowych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tyt. zakupu
usługtelekomunikacyjnych
telefoniistacjonarnej
Podróże służbowekrajowe
Odpis na zakład. fundusz świadczeńsocjalnych
63.000,00
955.000,00
70.133,00
161.695,00
26.080,00
15.000,00
47.500,00
7.000,00
9.000,00

3.000,00
2.500,00

44.336,00
63.000,00
955.000,00
70.133,00
161.695,00
26.080,00
15.000,00
47.500,00
7.000,00
9.000,00

3.000,00
2.500,00

44.336,00
955.000,00
70.133,00
161.695,00
26.080,00
80103 Oddziałały przedszkolne przy szkołach podstawowych
160.182,00

160.182,00

118.307,00

22.401,00
3020

4010
4040
4110
4120
4210
4440
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagr.roczne
Składki na ubezp. społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposaż.
Zakładowyfunduszświadcz. socjalnych
8.682,00
109.354,00
8.953,00
19.290,00
3.111,00
5.000,00

5.792,00
8.682,00
109.354,00
8.953,00
19.290,00
3.111,00
5.000,00

5.792,00
109.354,00
8.953,00
19.290,00
3.111,00
80110 Gimnazja 832.313,00 832.313,00 578.540,00 109.180,00
3020

3240
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4350
4370


4410
4440
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Stypendia dla uczniów
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagr.roczne
Składki na ubezp.społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposaż.
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Zakup dostępu do Internetu
Opłatyz tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Podróże służbowekrajowe
Zakładowyfunduszświadcz. socjalnych
43.633,00
2.500,00
540.389,00
38.151,00
94.016,00
15.164,00
10.000,00
47.000,00
9.000,00
1.000,00
3.000,00
2.500,00

25.960,00
43.633,00
2.500,00
540.389,00
38.151,00
94.016,00
15.164,00
10.000,00
47.000,00
9.000,00
1.000,00

3.000,00
2.500,00
25.960,00
540.389,00
38.151,00
94.016,00
15.164,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 155.930,00 155.930,00
4300 Zakup usług pozostałych 155.930,00 155.930,00
80114 Gminny zespół Obsługi Szkół 71.377,00 71.377,00 52.632,00 8.745,00
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4370


4410
4440
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagr.roczne
Składki na ubezp. społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiał.i wyposaż.
Zakup usługpozostałych
Opłatyz tytułuzakupu
usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Odpis na funduszświadczeń socjalnych
45.372,00
7.260,00
7.995,00
750,00
2.000,00
3.000,00

1.500,00
500,00
3.000,00
45.372,00
7.260,00
7.995,00
750,00
2.000,00
3.000,00

1.500,00
500,00

3.000,00
45.372,00
7.260,00
7.995,00
750,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie kadr
5.000,00

5.000,00
4300
4410
Zakup usług pozostałych
Podróżesłużbowekrajowe
3.000,00
2.000,00
3.000,00
2.000,00
80195 Pozostała działalność 947.590,00 23.560,00 924.030,00
4300
6050
Zakup usług pozostałych
Wydatkiinwestycyjnejednostek budżetowych
23.560,00

924.030,00
23.560,00 924.030,00
851 Ochrona zdrowia 27.250,00 27.250,00 5.000,00 442,00 15.000,00
85153 Zwalczanie narkomanii 6.250,00 6.250,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacjistowarzyszeniom 6.250,00 6.250,00 6.250,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 20.000,00 20.000,00 5.000,00 442,00 8.750,00
2820

4110
4120
4170
4210
4300
4410
4700
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadańzleconych do realizacjistowarzyszeniom
Składki na ubezp. społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaż.
Zakup usług pozostałych
Podróżesłużbowekrajowe
Szkolenie pracowników
8.750,00
380,00
62,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
500,00
1.308,00
8.750,00
380,00
62,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
500,00
1.308,00
5.000,00 380,00
62,00
8.750,00
85195 Pozostała działalność 1.000,00 1.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposaż. 1.000,00 1.000,00
852 Pomoc społeczna 1.981.351,00 1.981.351,00 239.883,00 48.063,00
85212 Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczeniaemerytalnei rentowe


1.225.000,001.225.000,0021.930,0010.550,00
3110
4110
4010

4040
4120
4300
4410
4700
4740
4750
Świadczenia społ.
Składki na ubezp. społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagr.roczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup usług pozostałych
Podróżesłużbowekrajowe
Szkolenie pracowników
Zakup materiałów papier.
Zakup akcesoriów komputer.
1.182.900,00
10.000,00

20.400,00
1.530,00
550,00
8.500,00
180,00
300,00
140,00
500,00
1.182.900,00
10.000,00

20.400,00
1.530,00
550,00
8.500,00
180,00
300,00
140,00
500,00
20.400,00
1.530,00
10.000,00
550,00
85213 Składki na ubezpiecz. zdrow.
opłacane za os. pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej


5.000,00


5.000,00
4130 Składki na ubezpiecz. zdrow. 5.000,00 5.000,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.
325.000,00

325.000,00
3110 Świadczenia społ. 325.000,00 325.000,00
85215 Dodatkimieszkaniowe 10.000,00 10.000,00
3110 Świadczenia społeczne 10.000,00 10.000,00
85216 Zasiłki stałe 40.000,00 40.000,00
3110 Świadczenia społeczne 40.000,00 40.000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 238.415,00 238.415,00 178.700,00 29.710,00
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4370


4410
4440

4700
4740
4750
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagr. roczne
Składki na ubezp. społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiał.iwyposaż.
Zakup usługzdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłatyztytułuzakupu
usług telekomunikacyjnych
telefoniistacjonarnej
Podróżesłużbowekrajowe
Odpis na zakład. fundusz świadczeńsocjalnych
Szkolenie pracowników
Zakup materiał.papier.
Zakup akcesoriów komputer.
165.000,00
13.700,00
25.200,00
4.010,00
3.500,00
105,00
10.500,00


2.000,00
3.100,00

6.300,00
3.000,00
500,00
1.500,00
165.000,00
13.700,00
25.200,00
4.010,00
3.500,00
105,00
10.500,00


2.000,00
3.100,00

6.300,00
3.000,00
500,00
1.500,00
165.000,00
13.700,00
25.700,00
4.010,00
85295 Pozostała działalność 137.936,00 137.936,00 39.253,00 7.803,00
3110
4010

4040
4110
4120
Świadczenia społ.
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowewynagr.roczne
Składki na ubezp.społeczne
Składki na FP
90.880,00
36.816,00
2.437,00
6.253,00
1.550,00
90.880,00
36.816,00
2.437,00
6.253,00
1.550,00
36.816,00
2.437,00
6.253,00
1.550,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
5.000,00

5.000,00
85324 Państwowy Fundusz Rehabilit.
Osób Niepełnosprawnych

5.000,00

5.000,00
4140 Wpłaty na Państw. Fundusz RehabilitacjiOsób Niepełnosprawnych 5.000,00 5.000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
80.687,00

80.687,00

60.167,00

11.176,00
85401 Świetlica szkolna 80.687,00 80.687,00 60.167,00 11.176,00
3020

4010
4040
4110
4120
4210
4440
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagr. roczne
Składki na ubezp. społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiał.iwyposaż.
Odpis na funduszświadczeń socjalnych
4.148,00
55.645,00
4.522,00
9.624,00
1.552,00
1.800,00

3.396,00
4.148,00
55.645,00
4.522,00
9.624,00
1.552,00
1.800,00

3.396,00
55.645,00
4.522,00
9.624,00
1.552,00
900 Gospodarka komunalna i ochronaśrodowiska
415.369,00

354.369,00

30.000,00

5.396,00

61.000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 10.000,00 10.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00 10.000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg
111.000,00

75.000,00

36.000,00
4260
4300
6050
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Wydatkiinwestycyjne
jednostekbudżetowych
30.000,00
45.000,00

36.000,00
30.000,00
45.000,00

-
36.000,00
90095 Pozostała działalność 292.369,00 267.369,00 30.000,00 5.369,00 25.000,00
4010
4110
4120
4210
4260
4270
4300
6060
Wynagrodzenia osobowe
Składki na ubezp.społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposaż.
Zakup energiiZakupusługremontowych
Zakup usług pozostałych
Wydatki na zakupy inwest.
jednostek budżetowych
30.000,00
4.569,00
800,00
25.000,00
32.000,00
30.000,00
145.000,00

25.000,00
30.000,00
4.569,00
800,00
25.000,00
32.000,00
30.000,00
145.000,00
30.000,00 4.569,00
800,00


25.000,00
90013 Schroniska dla zwierząt 2.000,00 2.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 2.000,00
921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

726.974,00

256.974,00

67.720,00

12.044,00

27.610,00

35.000,00

470.000,00
92105 Pozostałe zadania
w zakresie kultury

5.825,00

5.825,00

4.920,00

905,00
4110
4120
4170
Składki na ubezp. społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
784,00
121,00
4.920,00
784,00
121,00
4.920,00
4.920,00 784,00
121,00
92109 Domy, ośrodki kultury,świetlice, kluby
592.610,00

122.610,00


27.610,00
4210
4260
4270
4300
6050
Zakup materiał. i wyposaż.
Zakup energii
Zakup usługremontowych
Zakup usług pozostałych
Wydatki jednostek budżet.
52.610,00
25.000,00
20.000,00
25.000,00
470.000,00
52.610,00
25.000,00
20.000,00
25.000,00
27.610,00 470.000,00
92116 Biblioteki 91.539,00 91.539,00 52.800,00 11.139,00
4040
4010
4110
4120
4210
4240

4300
4410
4440
Dodatkowe wynagr.roczne
Wynagrodzenia osobowe
Składki na ubezp. społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiał. i wyposaż.
Zakup pomocy naukowych,
książek
Zakup usług pozostałych
Podróżesłużbowekrajowe
Odpis na funduszświadczeń socjalnych
4.800,00
58.000,00
9.600,00
1.539,00
8.000,00

6.000,00
1.000,00
500,00

2.100,00
4.800,00
58.000,00
9.600,00
1.539,00
8.000,00

6.000,00
1.000,00
500,00

2.100,00
4.800,00
58.000,00
9.600,00
1.539,00
92120 Ochrona zabytków i opiekanad zabytkami
37.000,00

37.000,00

35.000,00
2720


4750
Dotacje celowe z budżetu na finansowaniepracremont. konserwatorskich
obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych
Zakup akcesoriów komputerowych
35.000,00
2.000,00
35.000,00
2.000,00


35.000,00
926 Kultura fizyczna i sport 110.500,00 67.500,00 62.500,00 43.000,00
92601 Obiektysportowe 105.500,00 62.500,00 62.500,00 43.000,00
4210
4300
6050
Zakup materiałów i wyposaż.
Zakupusługpozostałych
Wydatkiinwestycyjne
jednostek budżetowych
51.000,00
11.500,00

43.000,00
51.000,00
11.500,00
51.000,00
11.500,00


43.000,00
92605 Zadania w zakresie kult. fiz. 3.000,00 3.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposaż. 3.000,00 3.000,00
92695 Pozostała działalność 2.000,00 2.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposaż. 2.000,00 2.000,00
13.394.914,00 RAZEM: 7.398.477,00 3.051.800,00 555.860,04 131.685,00 50.000,00 23.000,00 5.996.437,00
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XL/158/2009
Rady Gminy Brzeżno
z dnia 29 grudnia 2009 r.
DOCHODU I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI NA ROK 2010
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Dochody Wydatki
1 2 3 4 5 6
756

Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
26.250,00 -
851 75618
0480
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
Wpływyz opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Ochrona zdrowia
26.250,00

26.250,00

26.250,00
85153 2820 Zwalczanie narkomanii
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
6.250,00

6.250,00
85154 2820
4110
4120
4170
4210
4300
4410
4700
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenieosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Szkolenie pracowników
20.000,008.750,00
380,00
62,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
500,00
1.308,00
OGÓŁEM: 26.250,00 26.250,00
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XL/158/2009
Rady Gminy Brzeżno
z dnia 29 grudnia 2009 r.
DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY BRZEŻNO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 ROKU
Dział Rozdział §* Dotacje ogółem Wydatki
ogółem
z tego:
Wydatki
bieżące
w tym: Wydatki
majątkowe
Wynagrodzenie Pochodne od wynagrodzeń
1 2 3 4 5 6 7 8 9
750 50.400,00 49.300,00 49.300,00 42.108,00 7.192,00 -
75011 50.400,00 49.300,00 49.300,00 42.108,00 7.192,00 -
2010
2360
4010
4110
4120
49.300,00
1.100,00
42.108,00
6.161,00
1.031,00
42.108,00
6.161,00
1.031,00
42.108,00 6.161,00
1.031,00
751 475,00 475,00 475,00 300,00 53,04 -
75101 475,00 475,00 475,00 300,00 53,04 -
2010
4110
4120
4170
4740
475,00 45,69
7,35
300,00
121,96
45,69
7,35
300,00
121,96
300,00 45,69
7,35
852 1.227.000,00000000 1.227.000,00 1.227.000,00 21.930,000 10.550,00 -
85212 1.225.000,00 1.225.000,00 1.225.000,00 21.930,00 10.550,00 -
2010
3110
4110
4010
4040
4120
4300
4410
4700
4740
4750
1.225.000,00 1.182.900,00
10.000,00
20.400,00
1.530,00
550,00
8.500,00
180,00
300,00
140,00
500,00
1.182.900,00
10.000,00
20.400,00
1.530,00
550,00
8.500,00
180,00
300,00
140,00
500,00
20.400,00
1.530,00
10.000,00


550,00
85213 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -
2010
4130

4130
2.000,00 2.000,00 2.000,00
OGÓŁEM: 1.277.875,00 1.276.775,00 1.276.775,00 64.338,00 17.795,04 -
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XL/158/2009
Rady Gminy Brzeżno
z dnia 29 grudnia 2009 r.
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO DEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania

Kwota dotacji
1 2 3 4 5 6
1. 851 85153 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
6.250,00
2. 851 85154 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
8.750,00
3. 921 92120 2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przeznaczonych jednostkom niezaliczonych do sektora finansów publicznych
35.000,00
Załącznik do Uchwały Nr XL/158/2009
Rady Gminy Brzeżno
z dnia 29 grudnia 2009 r.
DEFICYT BUDŻETU GMINY BRZEŻNO ZA 2010 ROK
Lp. Wyszczególnienie Klasyfikacja
§
Planowana kwota
2010 r.
1 2 3 4
A. DOCHODY 9729.083,00

A1. Dochody bieżące
A2. Dochody majątkowe
7.023.125,00
2.705.958,00
B. WYDATKI 13.394.914,00

B1. Wydatki bieżące
B2. Wydatki majątkowe
7.398.477,00
5.996.437,00
C. DEFICYT ( A - B ) - 3.665.831,00
D. FINANSOWANIE 3.665.831,00
D1. Przychody ogółem z tego: 3.863.017,00
- kredyty
- pożyczki
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych zudziałem
środków pochodzących z budżetu UE
- spłaty pożyczek udzielonych
- prywatyzacja majątku jst
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
- papiery wartościowe (obligacje)
- inne źródła (wolne środki)
952
952

903
951
944
957
931
955
1.420.000,00
2.443.017,00
D2. Rozchody ogółem z tego: 197.186,00
- spłaty kredytów
- spłaty pożyczek
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środ. pochodzących z budżetuUE
- udzielone pożyczki
- lokaty
- wykup papierów wartościowych (obligacji)
- rozchody z tytułu innych rozliczeń
992
992
963
991
994
982
995
120.000,00
77.186,00
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XL/158/2009
Rady Gminy Brzeżno
z dnia 29 grudnia 2009 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY BRZEZNO W 2010 ROKU
Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r.
I. Stan środków obrotowych na początek roku -
II. Przychody 3.000,00
1. Dz. 900Rozdział90011 §0690 3.000,00
2.
3.
III. Wydatki 3.000,00
1. Wydatki bieżące 3.000,00
Dz. 900Rozdział90011 §4300 3.000,00
2. Wydatki majątkowe -
IV. Stan środków na koniec roku -
Załącznik do Uchwały Nr XL/158/2009
Rady Gminy Brzeżno
z dnia 29 grudnia 2009 r.
STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2010 WG ŹRÓDEŁ
LP. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN DOCHODÓW STRUKTURA
1 2 3 4
1.
2.

3.
4.
5.
6.
Dochody z podatków i opłat
Udziały w podatkach
stanowiących dochód budżetu
państwa
Dochody majątkowe
Subwencje
Dotacje celowe
Pozostałe wpływy
926.250,00


435.000,00
2.705.958,00
4.101.000,00
1.546.875,00
14.000,00
9,5


4,5
27,8
42,2
15,9
0,1
OGÓŁEM 9.729.083,00 100,00
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XL/158/2009
Rady Gminy Brzeżno
z dnia 29 grudnia 2009 r.
WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY BRZEŻNO W 2010 ROKU
DZIAŁ ROZDZIAŁ § JEDNOSTKA
POMOCNICZA
PLAN WYDATKÓW
OGÓŁEM NA 2010 R
Z TEGO:
FUNDUSZ SOŁECKI
SOŁECTWO PĘCZERZYNO 15.542,28 15.542,28
600
750
921
926
60016
75095
92109
92601
4210
4210
4210
4300
3.000,00
2.542,28
5.000,00
5.000,00
3.000,00
2.542,28
5.000,00
5.000,00
SOŁECTWO BRZEŻNO 28.156,30 28.156,30
750
926
926
75095
92601
92601
4210
4210
4300
5.156,30
20.500,00
2.500,00
5.156,30
20.500,00
2.500,00
SOŁECTWO RZEPCZYNO 13.625,65 13.625,65
600
750
60016
75095
4210
4210
10.000,00
3.625,65
10.000,00
3.625,65
SOŁECTWO KARSIBÓR 9.742,08 9.742,08
600
750
60016
75095
4210
4210
9.000,00
742,08
9.000,00
742,08
SOŁECTWO WILCZKOWO 11.234,36 11.234,36
750
926
75095
92601
4210
4210
1.734,36
9.500,00
1.734,36
9.500,00
SOŁECTWOPÓŁCHLEB 9.038,17 9.038,17
750
921
75095
92109
4210
4210
1.538,17
7.500,00
1.538,17
7.500,00
SOŁECTWO PRZYRZECZE 8.024,55 8.024,55
750
921
75095
92109
4210
4210
764,55
7.260,00
764,55
7.260,00
SOŁECTWO SŁONOWICE 18.695,78 18.695,78
750
926
926
75095
92605
92605
4210
4210
4300
1.695,78
8.000,00
9.000,00
1.695,78
8.000,00
9.000,00
SOŁECTWO CHOMĘTOWO 8.109,00 8.109,00
750
921
75095
92109
4210
4210
259,00
7.850,00
259,00
7.850,00
SOŁECTWO WIĘCŁAW 9.516,83 9.516,83
750
926
75095
92601
4210
4210
1.516,83
8.000,00
1.516,83
8.000,00
OGÓŁEM: 131.685,00 131.685,00
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama