reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/185/2009 Rady Gminy Świdwin

z dnia 21 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 165, art. 184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu ( Załącznik Nr 1 ) w wysokości - 20 177 388 zł, z tego:
1) dochody bieżące - 14 400 888 zł,
2) dochody majątkowe - 5 776 500 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu ( Załącznik Nr 2) w wysokosci - 24 076 336 zł z tego:
1) wydatki bieżące - 16 001 914 zł,
2) wydatki majątkowe - 8 074 422 zł.
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 3 898 948 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów- 5 296 736 zł.
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu ( Załącznik Nr 4 ).
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną - 45 000 zł,
2) celową na zarządzanie kryzysowe - 25 000 zł.
§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:
1) inwestycyjne w latach 2010-2011 ( Załącznik Nr 15),
2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości ( Załacznik Nr 16 ).
§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
1) inwestycyjne w latach 2010-2012 ujęte w Załączniku Nr 15 do uchwały,
2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w Załączniku Nr 16 do uchwały.
§ 8. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( Załącznik Nr 12 ) w wysokosci:
1) przychody - 53 136 zł,
2) wydatki - 65 100 zł.
§ 9. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne (Załącznik Nr 13) w wysokości - 107 900 zł.
§ 10. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 10,
2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.
§ 11. 1. Ustala się dochody w wysokości - 60 000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości - 51 400 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w wysokości - 8 600 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 12. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 250 652 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 19.
§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1 000 000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 3 898 948 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1 400 000 zł.
§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 13 pkt 1, do wysokości w nim określonej.
§ 15. Upoważnia sią Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a) na wynagrodzenia,
b) majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
5) udzielania w roku budżetowym zaliczek na wydatki pracownikom jednostki w związku z wykonywaniem czynności służbowych;
6) przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do udzielania w roku budżetowym zaliczek na wydatki pracownikom jednostki w związku z wykonywaniem czynności służbowych.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązujacą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy

mgr Kazimierz Lechocki
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/185/2009
Rady Gminy Świdwin
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.pdf

Czesc opisowa budzet 2010
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVI/185/2009
Rady Gminy Świdwin
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.pdf

zal18-mienie-komunalne
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVI/185/2009
Rady Gminy Świdwin
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.pdf

zalaczniki1-19
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama