reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/211/09 Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia 30 grudnia 2009r.

uchwalenia budżetu Gminy Drawno na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Drawnie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 13.815.000,00zł,
z tego:
1) dochody bieżące - 12.886.251,00zł,
2) dochody majątkowe - 928.749,00zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 14.504.300,00 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące - 13.741.596,00zł,
2) wydatki majątkowe - 762.704,00zł.
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 689.300,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciąganych kredytów - 689.300,00zł,
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:
1) przychody - 1.683.549,00zł,
2) rozchody - 994.249,00zł.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 30.000,00zł,
2) celowe w wysokości - 18.478,00zł, z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 10.000,00 zł,
b) zadania oświatowe - 8.478,00 zł,
§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 6) w wysokości - 126.155,49zł,
z tego: w ramach funduszu sołeckiego - 126.155,49zł,
§ 8. 1. Ustala się dochody w wysokości - 74.000,00zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości - 68.970,00zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w wysokości - 5.030,00zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:
1) inwestycyjne w latach 2010-2012 (Załącznik Nr 7) w wysokości - 702.703,00 zł,
2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 8) - 592.703,00zł.
§ 10. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
1) inwestycyjne w latach 2010-2012 ujęte w załączniku Nr 7 do uchwały,
2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 8 do uchwały
§ 11. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 9) w wysokości:
1) dochody - 160.670,00zł,
2) wydatki - 160.670,00zł.
§ 12. 1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 10) w wysokości:
1) przychody - 7.020,00 zł,
2) wydatki - 7.020,00zł.
§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 400.000,00zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 689.300,00zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 994.249,00 zł,
§ 14. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 13 pkt 1, do wysokości w nim określonej.
§ 15. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych: podmiotowe (Załącznik Nr 11) w wysokości - 1.003.772,00zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: a.celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 12) w wysokości - 125.000,00zł,
§ 16. Upoważnia się Zarząd do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a) na wynagrodzenia,
b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Załącznik do uchwały Nr XXXVII/211/09
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.xls

Załączniki do Uchwały XXXVII/211/09 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na rok 2010
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama