reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/320/10 Rady Gminy Dolice

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/100/97 Rady Gminy Dolice z dnia 25.04.1997 roku w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych


Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151, poz. 1220 zm. Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664) - Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. § 1 ust. 1 uchwały Nr XXVI/100/97 Rady Gminy Dolice z dnia 25.04.1997 roku sprawie uznania za użytek ekologiczny otrzymuje nowe następujące brzmienie: "ustanawia się użytek ekologiczny pod nazwą "Czapliniec" obszar o powierzchni 20,1803 ha stanowiący część działki nr 10/6 obręb Ziemomyśl A.
2. § 1 ust. 2 uchwały Nr XXVI/100/97 Rady Gminy Dolice z dnia 25.04.1997 roku sprawie uznania za użytek ekologiczny otrzymuje nowe następujące brzmienie: " celem ustanowienia użytku ekologicznego "Czapliniec" jest ochrona istniejącego ekosystemu i walorów przyrodniczych w postaci: a/ terenu leśno-błotnego porosłego drzewami, krzewami i trzcinami, będącego lęgowiskiem czapli siwej oraz żerowiskiem kani rudej.
3. § 2 ust. 1 uchwały Nr XXVI/100/97 Rady Gminy Dolice z dnia 25.04.1997 roku sprawie uznania za użytek ekologiczny otrzymuje nowe następujące brzmienie: "ustanawia się użytek ekologiczny pod nazwą "Gęsie Bagno" obszar o pow. 5,9089 ha, stanowiący część działki nr 13/3 i obszar o powierzchni 20,6500 ha stanowiący część działki nr 13/8 oraz obszar o pow. 15,7451 ha stanowiący część działki nr 15 wszystko usytuowane w obrębie Ziemomyśl A.
4. § 2 ust. 2 uchwały Nr XXVI/100/97 Rady Gminy Dolice z dnia 25.04.1997 roku sprawie uznania za użytek ekologiczny otrzymuje nowe następujące brzmienie: " celem ustanowienia użytku ekologicznego "Gęsie Bagno" jest ochrona istniejącego ekosystemu i walorów przyrodniczych w postaci: a/ terenu wodno-błotnego porosłego trzcinami, będącego siedliskiem, żerowiskiem i miejscem odpoczynku w czasie przelotów: gęsi tęgawej, czajki, żurawia oraz innego ptactwa.
5. § 3 ust. 1 uchwały Nr XXVI/100/97 Rady Gminy Dolice z dnia 25.04.1997 roku sprawie uznania za użytek ekologiczny otrzymuje nowe następujące brzmienie: "ustanawia się użytek ekologiczny pod nazwą "Kaczy Dołek", obszar o powierzchni 4,29 ha stanowiący część działki nr 181 usytuowany w obrębie wsi Sądów.
6. § 3 ust. 2 uchwały Nr XXVI/100/97 Rady Gminy Dolice z dnia 25.04.1997 roku sprawie uznania za użytek ekologiczny otrzymuje nowe następujące brzmienie: " celem ustanowienia użytku ekologicznego "Kaczy Dołek" jest ochrona istniejącego ekosystemu i walorów przyrodniczych w postaci: a/ terenu wodno-błotnego porosłego trzcinami, będącego siedliskiem: perkoza rdzawoszyjego, łabędzi niemych, łysek oraz żerowiskiem: czapli siwej, kaczek krzyżówek oraz innego ptactwa.
7. § 4 ust. 1 uchwały Nr XXVI/100/97 Rady Gminy Dolice z dnia 25.04.1997 roku sprawie uznania za użytek ekologiczny otrzymuje nowe następujące brzmienie: "ustanawia się użytek ekologiczny pod nazwą "Gęsi Dołek", obszar o powierzchni 9,75 ha stanowiący część działki nr 177, usytuowany w obrębie wsi Sądów.
8. § 4 ust. 2 uchwały Nr XXVI/100/97 Rady Gminy Dolice z dnia 25.04.1997 roku sprawie uznania za użytek ekologiczny otrzymuje nowe następujące brzmienie: " celem ustanowienia użytku ekologicznego "Gęsi Dołek" jest ochrona istniejącego ekosystemu i walorów przyrodniczych w postaci: a/ terenu wodno-błotnego porosłego trzcinami, będącego siedliskiem: perkoza rdzawoszyjego, perkoza, łabędzia niemego, mewy mieszki, łyski oraz żerowiskiem: czapli siwej, kaczek oraz innego ptactwa.
9. § 5 uchwały Nr XXVI/100/97 Rady Gminy Dolice z dnia 25.04.1997 roku sprawie uznania za użytek ekologiczny otrzymuje nowe następujące brzmienie: "wprowadza się następujące zakazy":
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej
5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych
6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych
7) zmiany sposobu użytkowania ziemi
8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu
9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką
10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych
11) umieszczania tablic reklamowych
10. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą
1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody
2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody
3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa
4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.
§ 2. Granice użytków ekologicznych, o którym mowa w § 1 przedstawione zostały na mapie w skali: 1:5000 stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 3. W pozostałej części uchwała Nr XXVI/100/97 Rady Gminy Dolice z dnia 25.04.1997 roku pozostają bez zmian.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama