reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/408/10 Rady Gminy Kołbaskowo

z dnia 15 lipca 2010r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Siadło Dolne i Siadło Górne

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880 z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy Kołbaskowo uchwala, co następuje:

Dział I.
Przepisy ogólne

Rozdział 1.
Zakres regulacji

§ 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/72/07 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo przyjętym Uchwałą Nr XXXIII / 434 / 06 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 12 czerwca 2006 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu o pow. 14,9497 ha położonego w części obrębu Siadło Dolne i Siadło Górne, zwany dalej planem.

2. Granicę opracowania planu zaznaczono na rysunku planu w skali 1:500, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz na załączniku nr 2 stanowiącym wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo.

3. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów objętych opracowaniem oraz zasad ich zagospodarowania i zabudowy.

4. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:500,

2) załącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo wraz z oznaczeniem granicy opracowania planu,

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu,

4) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. Ustala się następujące zasady konstrukcji planu:

1) w Rozdziale 2 niniejszej uchwały, sformułowano ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania i zabudowy, obowiązujące na całym terenie objętym planem,

2) obszar objęty planem podzielony został na tereny funkcjonalne - tereny określone liniami rozgraniczającymi, o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) każdy teren funkcjonalny oznaczono na rysunku planu w skali 1:500 oraz w tekście planu identyfikatorem cyfrowo - literowym; liczba oznacza kolejny numer terenu, symbol literowy oznacza główną funkcję terenu lub klasyfikację funkcjonalną ulicy,

4) dla terenów funkcjonalnych sformułowano szczegółowe ustalenia obowiązujące w granicach wyznaczonych linią rozgraniczającą danego terenu,

5) dla całego obszaru objętego planem, w Rozdziale 3 niniejszej uchwały, ustalone zostały zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,

6) w Rozdziale 4 niniejszej uchwały określono zasady ochrony środowiska przyrodniczego.

Rozdział 2.
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu

§ 3. 1. Ustalenia planu zawarte w tekście uchwały obejmują:

1) MN - tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej,

2) Zu - tereny ogólnodostępnej zieleni urządzonej,

3) KD.Z - teren na poszerzenie drogi powiatowej,

4) KDW - tereny dróg wewnętrznych ogólnodostępnych,

5) KPj - teren ciągu pieszo jezdnego,

6) KX - tereny ciągów pieszych i korytarzy infrastrukturalnych,

7) E - teren lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, stacji transformatorowych 15/0,4 kV,

2. Ustala się następujące zasady w zakresie zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy obowiązujące dla całego obszaru planu:

1) na całym obszarze objętym niniejszym planem wprowadza się zakaz lokalizowania obiektów o charakterze tymczasowym, kontenerowym w tym garaży i pawilonów blaszanych, ustalenie nie dotyczy obiektów lokalizowanych na czas budowy,

2) nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą realizacji elementów podziemnych,

3) zabudowę w granicach działek, dla których nie ustalono nieprzekraczalnej linii zabudowy, należy lokalizować w oparciu o obowiązujące przepisy prawa budowlanego,

4) rozwiązania komunikacyjne a w szczególności ciągi komunikacji pieszej i wydzielonych parkingów należy dostosować do warunków poruszania się osób niepełnosprawnych,

5) ustalona na rysunku planu zasada lokalizacji kalenicy dla budynków zlokalizowanych wzdłuż drogi powiatowej, dotyczy połaci głównej budynku mieszkalnego, dla pozostałych części zabudowy, w tym budynków usługowych, garaży i budynków gospodarczych dopuszcza się sytuowanie kalenicy równolegle lub prostopadle względem ustalonego na rysunku planu kierunku,

6) dopuszcza się realizację stropodachu nad dobudowanymi garażami i pomieszczeniami gospodarczymi jako tarasu dostępnego z kondygnacji poddasza,

7) w granicach poszczególnych terenów funkcjonalnych dopuszcza się scalanie działek lub ich części powstałych w wyniku podziałów zgodnych z planem,

8) wskaźnik powierzchni zabudowy należy przyjmować dla całego terenu funkcjonalnego jeśli ustalenia planu nie przewidują możliwości podziału lub dla projektowanej i wskazanej na rysunku planu działki,

9) ustaloną w przepisach szczegółowych wysokość zabudowy należy przyjmować od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku,

10) zakaz lokalizacji więcej niż jednego budynku mieszkalnego na terenie działki.

3. Na terenie objętym niniejszym planem nie występują obiekty zabytkowe podlegające ochronie konserwatorskiej.

Rozdział 3.
Ustalenia z zakresu obsługi inżynieryjnej

§ 4. 1. Obsługę obszaru w zakresie infrastruktury technicznej należy zapewnić z uwzględnieniem następujących zasad:

1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej zasilanej z ujęcia w Kołbaskowie lub Szczecinie, ponadto ustala się:

a) parametry projektowanej sieci - o 32 mm ÷ 110 mm,

b) dopuszcza się przebudowę istniejącej sieci wodociągowej z uwzględnieniem większych średnic i nowych materiałów,

c) uwzględnienie nowych studni publicznych zgodnie z aktualnymi przepisami - poprzedzone rozpoznaniem hydrogeologicznym - dla potrzeb zaopatrzenia w sytuacjach kryzysowych,

d) zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe z hydrantów ulicznych zamontowanych na komunalnej sieci wodociągowej,

2) odprowadzenie ścieków do kanalizacji ściekowej o 160 w drodze powiatowej nr 0627Z poprzez projektowaną kanalizację sanitarną grawitacyjno - tłoczną ze zrzutem ścieków na oczyszczalnię ścieków w Przecławiu lub innej wg wskazań gminnego systemu kanalizacyjnego, ponadto ustala się:

a) parametry projektowanej sieci kanalizacyjnej - o 100 mm ÷ 300 mm,

b) nie dopuszcza się stosowania zbiorników bezodpływowych oraz oczyszczalni przydomowych,

c) na terenach o rzędnej terenu uniemożliwiającej zastosowanie grawitacyjnego systemu odprowadzania ścieków sanitarnych dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań przepompowni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,

3) odprowadzenie wód deszczowych do projektowanej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do rowu melioracyjnego - wylot zaopatrzyć w urządzenie podczyszczające ponadto ustala się: parametry projektowanej sieci kanalizacyjnej - o 100 mm ÷ 300 mm,

4) na terenach o rzędnej terenu uniemożliwiającej zastosowanie grawitacyjnego systemu odprowadzania wód opadowych dopuszcza się odprowadzenie do studni chłonnych,

5) usuwanie odpadów stałych po wstępnej segregacji u źródła na gminne wysypisko odpadów komunalnych lub inne wskazane przez Wójta,

6) istniejące na obszarze planu systemy melioracyjne w przypadku kolizji z projektowaną zabudową lub infrastrukturą należy przebudować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami norm branżowych,

7) elektroenergetyka:

a) zasilanie obszaru opracowania z istniejących poza obszarem planu i planowanej w jego granicach stacji transformatorowych 15/0,4 kV [typu miejskiego]; stację planowaną zasilić przelotowo liniami kablowymi średniego napięcia, z istniejących linii napowietrznych 15 kV,

b) odcinki istniejących linii napowietrznych średniego napięcia, kolidujące z planowanym zagospodarowaniem terenu - do przebudowy,

c) planowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego napięcia,

d) sukcesywna likwidacja napowietrznych linii elektroenergetycznych i zastępowanie ich, w ramach remontów i przebudowy, sieciami kablowymi,

8) zaopatrzenie w gaz:

a) planowane obiekty zasilić z g 225 w drodze powiatowej 0627Z, rozdzielczą siecią średnioprężną - o 32 ÷ 64,

b) przyłączanie odbiorców za pośrednictwem węzłów redukcyjnych na ciśnienie użytkowe,

c) dopuszcza się w przypadkach indywidualnych stosowanie gazu bezprzewodowego,

9) zaopatrzenie w ciepło poprzez rozproszony system ogrzewania, z zastosowaniem źródeł ciepła zasilanych ekologicznymi nośnikami energii - paliwa płynne, gazowe, energia elektryczna i inne,

10) telekomunikacja:

a) obsługa telekomunikacyjna obiektów na obszarze opracowania przez istniejącą centralę telefoniczną w Szczecinie,

b) sieć abonencką wykonać jako sieć kablową,

2. Sieci infrastruktury technicznej należy lokalizować w pasach ulicznych, poza jezdnią oraz przy wykorzystaniu ciągów pieszych, chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

3. zakaz lokalizacji masztów wolnostojących telefonii komórkowej.

4. Dopuszcza się przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej dla potrzeb realizacji ustaleń planu.

5. W zakresie komunikacji ustala się:

1) obsługę z drogi publicznej - powiatowej Nr 0627 Z - poprzez układ dróg wewnętrznych,

2) miejsca postojowe należy zabezpieczyć w ramach zagospodarowania własnej działki,

3) w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych dopuszcza lokalizację miejsc postojowych,

4) ustala się następujące wskaźniki liczby miejsc postojowych do obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla samochodów osobowych:

a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie,

b) gabinety, pracownie, biura itp. - nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 1 gabinet, pracownię, biuro.

Rozdział 4.
Ustalenia z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego i środowiska kulturowego

§ 5. 1. Ochrona środowiska przyrodniczego, zgodnie z ustaleniami planu, realizowana będzie poprzez:

1) budowę systemu gospodarki wodno-ściekowej, działającej w ramach rozwiązań systemowych gminy,

2) gospodarkę odpadami w oparciu o funkcjonujący w gminie system, z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadami,

3) system zaopatrzenia w ciepło eliminujący paliwa stałe i obniżający w istotny sposób stopień zanieczyszczenia powietrza,

4) ograniczenie szkodliwego wpływu komunikacji na środowisko zamieszkania, poprzez zabiegi techniczne polegające na uspokojeniu ruchu w strefach zabudowy mieszkalnej.

2. Ponadto w zakresie ochrony środowiska ustala się:

1) prowadzenie infrastruktury technicznej musi uwzględniać minimalizowanie ingerencji i wpływu przedsięwzięcia na systemy korzeniowe drzew,

2) obowiązek uwzględnienia w projektach zagospodarowania terenu istniejących urządzeń drenarskich z zachowaniem ich drożności, dostępności dla celów konserwatorskich z możliwością przebudowy w razie kolizji i zapewnienia dostatecznego odwodnienia dla potrzeb budownictwa,

3) zakaz makroniwelacji terenu, zmieniający w znaczny sposób naturalną rzeźbę powierzchni ziemi,

4) powstałe w wyniku realizacji inwestycji masy ziemne wykorzystać dla celów kształtowania własnego terenu lub składować w miejscach wskazanych przez Wójta.

3. Teren objęty planem znajduje się w strefie zwykłej ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP-122 "Dolina Kopalna Szczecin" - Decyzja Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23.12.1998 r., Nr DG kdh/BJ/489-6153/98). Należy przestrzegać warunków dla ochrony tego zbiornika wynikających z dokumentacji geologicznej, zatwierdzonej decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Na terenie obszaru objętego planem obowiązują, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska naturalnego:

a) zakaz przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny,

b) zakaz wprowadzania nie oczyszczonych ścieków lub oczyszczonych w niewłaściwym stopniu do wód powierzchniowych i do ziemi,

c) wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne powinny być oczyszczone przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi w taki sposób, aby w odpływie zawartość zawiesin ogólnych i substancji ropopochodnych nie przekraczała wartości dopuszczalnych przepisami odrębnymi,

d) sposób zagospodarowania terenu nie może zmieniać kierunków odpływu wód gruntowych i powierzchniowych na terenach sąsiednich,

e) w przypadku naruszenia istniejącego systemu melioracyjnego konieczna jest jego przebudowa w obszarze objętym planem w dostosowaniu do planowanej inwestycji.

4. Ustalenia z zakresu ochrony środowiska kulturowego. Na terenie objętym planem znajduje się stanowisko archeologiczne objęte strefą "W.III." ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, polegającej na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych; strefa "W.III." obejmuje stanowiska ujęte w ewidencji służby konserwatorskiej, w granicach których obowiązuje:

a) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków,

b) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków.

Dział II.
Przepisy szczegółowe

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów funkcjonalnych

§ 6. 1. Na terenie, o powierzchni 2,9942 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 MN, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i kulturowego:

a) teren objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 4,

b) zabudowa wolnostojąca lokalizowana w oparciu o wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy,

c) poza wbudowanymi dopuszcza się realizację garaży i budynków gospodarczych jako dobudowanych lub odrębnych obiektów przy zachowaniu ustalonych w planie parametrów i wskaźników,

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy - 5,0 m od linii rozgraniczających dróg - wg rysunku planu,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy - zmienna od północnej linii rozgraniczającej teren od działki drogowej gminnej - wg rysunku planu,

c) w strefie od napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV zakaz zabudowy dla obiektów funkcji chronionych i prowadzonej działalności gospodarczej związanej z okresowym (8 godzin) przebywaniem ludzi,

d) powierzchnia zabudowy - do 30 % powierzchni terenu,

e) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 40 % powierzchni terenu,

f) wysokość zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 9,5 m do kalenicy,

g) druga kondygnacja w poddaszu przy maksymalnej wysokości ścianki kolankowej - 1,5 m,

h) poziom posadzki parteru:

- dla części mieszkalnej - maksymalnie 0,45 m nad poziomem terenu,

- dla części gospodarczej - maksymalnie 0,15 m nad poziomem terenu,

i) dachy głównych brył budynków symetryczne, dwuspadowe, strome o kącie nachylenia połaci głównych nie mniejszym niż 30o i nie większym niż 400 , dopuszcza się naczółki,

4) wymagania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych:

a) zakaz wykonywania ogrodzeń z pełnych prefabrykowanych elementów betonowych,

b) zakaz sytuowania wolnostojących nośników reklamowych,

5) zasady scalania i podziału nieruchomości:

a) wydzielenie terenu w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi,

b) podział na działki wg zasady określonej na rysunku planu,

c) minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 1000,0 m2 ,

d) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki - 20,0 m,

e) kąty granic wydzielanych działek w stosunku do linii rozgraniczających ulic pod kątem 900 z dopuszczalną tolerancją do ±50 ,

6) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) z drogi wewnętrznej ogólnodostępnej 03 KDW,

b) miejsca parkingowe na potrzeby własne należy zabezpieczyć w granicach własnej działki zgodnie z rozdziałem 3, § 4, ust. 5 niniejszej uchwały,

7) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) z istniejących i projektowanych sieci z możliwością ich przebudowy i dostosowania do potrzeb realizacji ustaleń planu,

b) wg ustaleń rozdziału 3 niniejszej uchwały,

8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: użytkowanie rolnicze bez możliwości zabudowy,

a) użytkowanie rolnicze bez możliwości zabudowy,

b) dopuszcza się prowadzenie prac i robót porządkowych w celu przygotowania terenu do wykorzystania zgodnego z ustaleniami planu w tym podziały, przebudowę lub likwidację sieci infrastruktury technicznej i uzbrojenie terenu,

9) wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez wójta przy zbyciu nieruchomości, jeżeli jej wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszej uchwały, ustala się na 25 % wzrostu wartości.

2. Na terenie, o powierzchni 1,4595 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolem 2 MN ustala się:

1) przeznaczenie terenów: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) fragment terenu objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 4,

b) zabudowa wolnostojąca lokalizowana w oparciu o wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy,

c) poza wbudowanymi dopuszcza się realizację garaży i budynków gospodarczych jako dobudowanych lub odrębnych obiektów przy zachowaniu ustalonych w planie parametrów i wskaźników,

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczających dróg - wg rysunku planu,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy - zmienna od północnej linii rozgraniczającej teren od działki drogowej gminnej - wg rysunku planu,

c) powierzchnia zabudowy - do 30 % powierzchni działki,

d) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 40 % powierzchni działki,

e) wysokość zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 9,5 m do kalenicy,

f) druga kondygnacja w poddaszu przy maksymalnej wysokości ścianki kolankowej - 1,5 m,

g) poziom posadzki parteru:

- dla części mieszkalnej - maksymalnie 0,60 m nad poziomem terenu,

- dla części gospodarczej - maksymalnie 0,25 m nad poziomem terenu,

h) dachy głównych brył budynków symetryczne, dwuspadowe, strome o kącie nachylenia połaci głównych nie mniejszym niż 300 i nie większym niż 400 , dopuszcza się naczółki,

4) wymagania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz wykonywania ogrodzeń z pełnych prefabrykowanych elementów betonowych,

5) zasady scalania i podziału nieruchomości:

a) wydzielenie terenu w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi,

b) podział na działki wg zasady określonej na rysunku planu,

c) minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 1000,0 m2 ,

d) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki - 25,0 m,ustalenie nie dotyczy działek dostępnych z placów manewrowych,

e) kąty granic wydzielanych działek w stosunku do linii rozgraniczającej drogi powinny być zbliżone do 900 z dopuszczalną tolerancją do ±50 ,

6) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) z drogi wewnętrznej ogólnodostępnej 02 KDW i 03 KDW,

b) miejsca parkingowe na potrzeby własne należy zabezpieczyć w granicach własnej działki zgodnie z rozdziałem 3, § 4, ust. 5 niniejszej uchwały,

7) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) z istniejących i projektowanych sieci z możliwością ich przebudowy i dostosowania do potrzeb realizacji ustaleń planu,

b) wg ustaleń rozdziału 3 niniejszej uchwały,

8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu:

a) użytkowanie rolnicze bez możliwości zabudowy,

b) dopuszcza się prowadzenie prac i robót porządkowych w celu przygotowania terenu do wykorzystania zgodnego z ustaleniami planu w tym podziały, przebudowę lub likwidację sieci infrastruktury technicznej i uzbrojenie terenu,

9) wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez wójta przy zbyciu nieruchomości, którejwartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszej uchwały, ustala się na 25 % wzrostu wartości nieruchomości.

3. Na terenach, o łącznej powierzchni 7,1975 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolami 3 MN o powierzchni 1,6694 ha, 4 MN o powierzchni 2,9693 ha, 5 MN o powierzchni 0,9995 ha i 6 MN o powierzchni 1,557 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenów: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) zabudowa wolnostojąca lokalizowana w oparciu o wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy,

b) poza wbudowanymi dopuszcza się realizację garaży i budynków gospodarczych jako dobudowanych lub odrębnych obiektów przy zachowaniu ustalonych w planie parametrów i wskaźników,

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych, ciągu pieszego - wg rysunku planu,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy w terenie 4 MN - minimum 8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej i 10 m od wschodniej linii rozgraniczającej ciągu pieszojezdnego,

c) powierzchnia zabudowy - do 30 % powierzchni działki,

d) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 40 % powierzchni działki,

e) wysokość zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 9,5 m do kalenicy,

f) druga kondygnacja w poddaszu przy maksymalnej wysokości ścianki kolankowej - 1,5 m,

g) poziom posadzki parteru:

- dla części mieszkalnej - maksymalnie 0,45 m nad poziomem terenu,

- dla części gospodarczej - maksymalnie 0,15 m nad poziomem terenu,

h) dachy głównych brył budynków symetryczne, dwuspadowe, strome o kącie nachylenia połaci głównych nie mniejszym niż 300 i nie większym niż 400

, dopuszcza się naczółki,

4) wymagania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych:

a) zakaz wykonywania ogrodzeń z pełnych prefabrykowanych elementów betonowych,

b) zakaz sytuowania wolnostojących nośników reklamowych,

5) zasady scalania i podziału nieruchomości:

a) wydzielenie terenu w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi,

b) podział na działki wg zasady określonej na rysunku planu,

c) dla terenu o symbolu 3 MN minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 900,0 m2 ,

d) dla terenu o symbolu 4 MN minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 1000,0 m2 ,

e) e) dla terenu o symbolu 5 MN minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 1000,0 m2 ,

f) dla terenu o symbolu 6 MN minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 1200,0 m2 ,

g) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki - 20,0 m, ustalenie nie dotyczy działek dostępnych z placów manewrowych,

h) h) kąty granic wydzielanych działek w stosunku do linii rozgraniczającej drogi powinny być zbliżone do 900 z dopuszczalną tolerancją do ±50 ,

6) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) z drogi wewnętrznej ogólnodostępnej 02 KDW, 04 KDW i ciągu pieszojezdnego,

b) miejsca parkingowe na potrzeby własne należy zabezpieczyć w granicach własnej działki zgodnie z rozdziałem 3, § 4, ust. 5 niniejszej uchwały,

7) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) z istniejących i projektowanych sieci z możliwością ich przebudowy i dostosowania do potrzeb realizacji ustaleń planu,

b) wg ustaleń rozdziału 3 niniejszej uchwały,

8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu:

a) użytkowanie rolnicze bez możliwości zabudowy,

b) dopuszcza się prowadzenie prac i robót porządkowych w celu przygotowania terenu do wykorzystania zgodnego z ustaleniami planu w tym podziały, przebudowę lub likwidację sieci infrastruktury technicznej i uzbrojenie terenu,

9) wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez wójta przy zbyciu nieruchomości, którejwartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszej uchwały, ustala się na 25 % wzrostu wartości nieruchomości.

4. Na terenie, o pow. 1,3091 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 7 Zu ustala się:

1) przeznaczenie terenu: ogólnodostępna zieleń urządzona, dopuszcza się lokalizację przepompowni ścieków sanitarnych i towarzyszącej infrastruktury technicznej,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) utrzymanie ogólnodostępnego charakteru terenu,

b) zakaz wycinki drzew i krzewów z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i związanych z przebudową drzewostanu,

c) teren częściowo objęty strefą W III - obowiązują ustalenia rozdziału 4,

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zakaz zabudowy trwałej i tymczasowej,

b) dopuszcza się budowę chodników, placów zabaw, lokalizację obiektów małej architektury i towarzyszącej tym urządzeniom infrastruktury technicznej,

4) wymagania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz grodzenia terenu - nie dotyczy ogrodzeń stanowiących elementy urządzenia terenu, wydzielania placów, skwerów,

5) zasady scalania i podziału nieruchomości: zakaz wtórnego podziału nieruchomości poza wydzieleniem w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi terenu,

6) zasady obsługi komunikacyjnej: dostęp od strony drogi wewnętrznej ogólnodostępnej 03 KDW oraz działki drogowej gminnej,

7) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) możliwość prowadzenia nowych sieci infrastruktury technicznej na potrzeby urządzenia terenu,

b) wg ustaleń rozdziału 3 niniejszej uchwały,

8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: zachowanie stanu obecnego - nie wprowadza się nowej formy użytkowania terenu, dopuszcza się prowadzenie prac porządkowych i pielęgnacyjnych w zakresie zieleni,

9) wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez wójta przy zbyciu nieruchomości, jeżeli jej wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszej uchwały, ustala się na 0 % wzrostu wartości.

5. Na terenach, o łącznej powierzchni 0,0101 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolem E ustala się:

1) przeznaczenie terenu: lokalizacja stacji transformatorowej 15 /0,4 kV i towarzyszącej infrastruktury technicznej,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) teren objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 4,

b) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych i innych nie związanych technologicznie z funkcją terenu,

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabudowa kubaturowa o parametrach wynikających z zastosowanej technologii stacji transformatorowej,

b) dopuszcza się stację słupową lub kontenerową o powierzchni zabudowy maksymalnie - 16,0 m2 ,

c) powierzchnia terenu poza zabudową i niezbędną komunikacją wewnętrzną naturalna, biologicznie czynna z nasadzeniami zieleni izolacyjnej,

d) dopuszcza się lokalizację innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w tym oświetlenia terenu,

4) wymagania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych:

a) wygrodzenie terenu w celu zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych,

b) zakaz wykonywania ogrodzeń z pełnych prefabrykowanych elementów betonowych,

5) zasady scalania i podziału nieruchomości: zakaz podziałów wtórnych po wydzieleniu terenu funkcjonalnego w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi,

6) zasady obsługi komunikacyjnej: obsługa z przyległych dróg wewnętrznych 02 KDW i 03 KDW,

7) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) obsługa terenów sąsiednich w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną,

b) zasilanie z kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV,

8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: użytkowanie dotychczasowe z zakazem zabudowy nie związanej z funkcją terenu,

9) wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez wójta przy zbyciu nieruchomości, jeżeli jej wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszej uchwały, ustala się na 0 % wzrostu wartości.

6. Na terenie, o powierzchni 0,0811 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 01 KD.Z ustala się:

1) przeznaczenie terenu: publiczna droga klasy zbiorczej - pas terenu przeznaczony na poszerzenie drogi powiatowej Nr 0627Z,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nie występują elementy wymagające ustalenia ochrony,

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się wykorzystanie terenu na poprowadzenie chodników i ścieżki rowerowej,

b) dopuszcza się lokalizację elementów obsługi komunikacji tj. zatok postojowych, zatok autobusowych, wiat przystanków autobusowych i towarzyszących elementów małej architektury,

4) wymagania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz sytuowania wolnostojących nośników reklamowych,

5) zasady scalania i podziału nieruchomości:

a) zakaz wprowadzania podziałów wtórnych poza wydzieleniami w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi terenu,

b) dopuszcza się scalenie z działką przylegającej drogi powiatowej,

6) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) zakaz bezpośredniej obsługi przyległych działek,

b) obsługa terenów przyległych wyłącznie dla ruchu pieszego i rowerowego,

7) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) istniejące sieci i urządzenia do zachowania z możliwością przebudowy,

b) projektowane sieci - w pełnym zakresie uzbrojenia - wg zasad określonych w rozdziale 4,

8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: użytkowanie rolnicze bez możliwości zabudowy,

9) wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchomości, jeżeli jej wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszej uchwały, ustala się na 0 % wzrostu wartości.

7. Na terenie, o powierzchni 1,2036 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 02 KDW ustala się:

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna ogólnodostępna,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i kulturowego: nie występują elementy wymagające ustalenia ochrony,

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających - 10,0 m,

b) minimalna szerokość jezdni - 5,0 m,

c) poza nawierzchnią utwardzoną zieleń urządzona,

4) wymagania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz sytuowania wolnostojących nośników reklamowych,

5) zasady scalania i podziału nieruchomości: zakaz wprowadzania podziałów wtórnych poza wydzieleniami w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi terenu,

6) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) obsługa terenów przyległych z możliwością dojazdu do posesji przylegających,

b) włączenie do drogi publicznej powiatowej 0627Z poprzez istniejący zjazd,

7) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) istniejące sieci i urządzenia do zachowania z możliwością przebudowy,

b) projektowane sieci - w pełnym zakresie uzbrojenia - wg zasad określonych w rozdziale 3,

8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: użytkowanie rolnicze bez możliwości zabudowy,

9) wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez wójta przy zbyciu nieruchomości, jeżeli jej wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszej uchwały, ustala się na 0 % wzrostu wartości.

8. Na terenie, o powierzchni 0,5825 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 03 KDW ustala się:

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna ogólnodostępna,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i kulturowego: teren objęty strefą W III - obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 4,

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających - 10,0 m,

b) minimalna szerokość jezdni - 5,0 m,

c) poza nawierzchnią utwardzoną zieleń urządzona,

4) wymagania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz sytuowania wolnostojących nośników reklamowych,

5) zasady scalania i podziału nieruchomości: zakaz wprowadzania podziałów wtórnych poza wydzieleniami w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi terenu,

6) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) obsługa terenów przyległych możliwością dojazdu do posesji przylegających,

b) włączenie do drogi wewnętrznej 02 KDW,

7) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) istniejące sieci i urządzenia do zachowania z możliwością przebudowy,

b) projektowane sieci - w pełnym zakresie uzbrojenia - wg zasad określonych w rozdziale 3,

8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: użytkowanie rolnicze bez możliwości zabudowy,

9) wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez wójta przy zbyciu nieruchomości, jeżeli jej wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszej uchwały, ustala się na 0 % wzrostu wartości.

9. Na terenie, o powierzchni 0,0615 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 04 KDW ustala się:

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna ogólnodostępna,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nie występują elementy wymagające ustalenia ochrony,

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających - 7,0 m,

b) realizacja w formie ciągu pieszojezdnego,

c) minimalna szerokość utwardzonej pieszojezdni - 5,0 m,

d) nie dopuszcza się lokalizacji miejsc postojowych wzdłuż pieszojezdni,

e) poza nawierzchnią utwardzoną zieleń urządzona,

4) wymagania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz sytuowania wolnostojących nośników reklamowych,

5) zasady scalania i podziału nieruchomości: zakaz wprowadzania podziałów wtórnych poza wydzieleniami w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi terenu,

6) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) obsługa terenów przyległych - ciąg pieszojezdny z możliwością dojazdu do posesji przylegających,

b) włączenie do drogi wewnętrznej 02 KDW ,

7) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) istniejące sieci i urządzenia do zachowania z możliwością przebudowy,

b) projektowane sieci - w pełnym zakresie uzbrojenia - wg zasad określonych w rozdziale 3,

8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: użytkowanie rolnicze bez możliwości zabudowy,

9) wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez wójta przy zbyciu nieruchomości, jeżeli jej wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszej uchwały, ustala się na 0 % wzrostu wartości.

10. Na terenie, o pow. 0,0329 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 05 KPj ustala się:

1) przeznaczenie terenu: ciąg pieszojezdny,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nie występują elementy wymagające ustalenia ochrony,

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających - 5,0 m,

b) realizacja w formie ciągu pieszego o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej materiałem rozbieralnym,

c) min. szerokość utwardzonej materiałem rozbieralnym nawierzchni - 3,0 m,

d) poza nawierzchnią utwardzoną zieleń urządzona,

4) wymagania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz sytuowania wolnostojących nośników reklamowych,

5) zasady scalania i podziału nieruchomości: zakaz wprowadzania podziałów wtórnych poza wydzieleniami w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi terenu,

6) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) obsługa terenów przyległych,

b) włączenie do drogi wewnętrznej ogólnodostępnej 02 KDW,

7) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: projektowane sieci uzbrojenia - wg zasad określonych w rozdziale 3,

8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: użytkowanie rolnicze bez możliwości zabudowy,

9) wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez wójta przy zbyciu nieruchomości, jeżeli jej wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszej uchwały, ustala się na 0 % wzrostu wartości.

11. Na terenie, o pow. 0,0249 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 06 KX ustala się:

1) przeznaczenie terenu: ciąg pieszy,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nie występują elementy wymagające ustalenia ochrony,

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających - 5,0 m,

b) realizacja w formie ciągu pieszego o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej materiałem rozbieralnym,

c) min. szerokość utwardzonej materiałem rozbieralnym nawierzchni - 3,0 m,

d) poza nawierzchnią utwardzoną zieleń urządzona,

4) wymagania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz sytuowania wolnostojących nośników reklamowych,

5) zasady scalania i podziału nieruchomości: zakaz wprowadzania podziałów wtórnych poza wydzieleniami w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi terenu,

6) zasady obsługi komunikacyjnej: włączenie do drogi wewnętrznej ogólnodostępnej 02 KDW,

7) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: projektowane sieci uzbrojenia - wg zasad określonych w rozdziale 3,

8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: użytkowanie rolnicze bez możliwości zabudowy,

9) wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez wójta przy zbyciu nieruchomości, jeżeli jej wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszej uchwały, ustala się na 0 % wzrostu wartości.

Dział III.
Przepisy końcowe

§ 7. 1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości, pobieraną przez wójta przy zbyciu nieruchomości. Wartość stawki procentowej ustalono odrębnie dla każdego z terenów funkcjonalnych w przepisach szczegółowych.

2. Do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały, dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania i zagospodarowania terenu określony dla poszczególnych terenów odrębnie w przepisach szczegółowych.

3. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych pochodzenia mineralnego o powierzchni łącznej 14,9497 ha w tym:

1) 2,0692 ha gruntów ornych kl. R III b - posiadających zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia na cele niewolne decyzją Nr GZ.tr.057 - 602 - 184/10,

2) 10,1484 ha gruntów ornych kl. R IV a,

3) 0,4269 ha gruntów ornych kl. R IV b,

4) 0,5111 ha użytków zielonych kl. Ps IV,

5) 1,6215 ha użytków zielonych kl. Ł V,

6) 0,1726 ha gruntów pod rowami - W.

§ 8. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej gminy Kołbaskowo.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Sroka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/408/10
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia 15 lipca 2010 r.
Zalacznik1.tif

zal nr 1 rys planu 06 05 2010

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/408/10
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia 15 lipca 2010 r.
Zalacznik2.tif

zal nr 2 siadlo wyrys ze studium

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/408/10
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia 15 lipca 2010 r.
Zalacznik3.doc

zal nr 3 rozstrzygniecie

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/408/10
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia 15 lipca 2010 r.
Zalacznik4.doc

zal nr 4 rozstrzygniecie

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Kamińska

Magdalena Kamińska posiada ponad siedmioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie koordynowania procesów rekrutacyjnych na stanowiska średniego i wyższego szczebla. Jej główną specjalizacją są rekrutacji dla branży finansowej, bankowej i IT. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych poszukiwań metodą direct search oraz search & selection. Przykładowe zrealizowane rekrutacje: Service Delivery Manager, Analityk Systemowy, Programista Java, C/C++, C#, VBA, .NET, Ruby on Rails, Delphi, PL/SQL, ABAP, Web Developer, Projektant UX, Konsultant SAP, Konsultant Business Intelligence, Administrator Baz Danych Oracle, Tester Oprogramowania, Administrator Serwerów Aplikacyjnych, Ekspert ds. Monitorowania Infrastruktury i Usług IT oraz Zarządzania Konfiguracją, Architekt Systemowy, Magento Developer, Programista Hurtowni Danych/BI, Kierownik Zespołu Kontroli Jakości Danych, Release Manager, Project Manager, ETL Developer, Data Science, Data Analyst

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama