reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/250/10 Rady Gminy Rymań

z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowo - rekreacyjnych znajdujących się w Rymaniu, przy ulicy Szkolnej 2

Na podstawie art. 40, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 , Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 ,poz. 142 i poz. 146) Rada Gminy Rymań uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Rymaniu:

1)Właścicielem kompleksu boisk sportowych "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Rymaniu , przy ulicy Szkolnej 2 jest Gmina Rymań, a administratorem Urząd Gminy w Rymaniu lub inna wyznaczona i upoważniona jednostka administracyjna .

2)Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz przepisów przeciwpożarowych i BHP.

3)Boiska są czynne w następujących terminach:

a) planowane zajęcia szkolne dla uczniów w okresie roku szkolnego: poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00

b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych: poniedziałek - piątek godz. 16.00 - 22.00, sobota godz. 10.00 - 22.00, niedziela godz. 10.00 - 22.00.

4)W miesiącu lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.

5)Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 3 koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.

6)Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisania się do "Rejestru użytkowników", prowadzonego przez instruktora sportu.

7)Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.

8)Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 9a ( na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwia typu halowego).

9)W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabranie się:

a) używania butów piłkarskich na wysokich metalowych korkach lub kolcach,

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki, itp. za wyjątkiem pojazdów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne,

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, wszelkiego rodzaju środków odurzających, wnoszenia jedzenia i żucia gumy,

f) napojów chłodzących nie można spożywać na płytach boiska,

g) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

h) przeszkadzania w zajęciach i w grze,

i) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

j) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku, za wyjątkiem zorganizowanych grup sportowych,

k) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem osób niewidomych używających psów jako przewodników,

l) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu.

10)Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt.8 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może: nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły.

11)Poza planowanymi zajęciami wymienionymi w pkt. 3a:

a) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu,

b) użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.

12)Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

13)Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

14)W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.

15)Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie na drodze postępowania karno - administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.

§ 2. Uchwala się regulamin korzystania z hali widowiskowo - sportowej w Rymaniu:

1)Właścicielem hali widowiskowo - sportowej w Rymaniu, przy ulicy Szkolnej 2 jest Gmina Rymań, a administratorem Urząd Gminy w Rymaniu lub inna wyznaczona i upoważniona jednostka administracyjna.

2)Hala widowiskowo - sportowa jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, zajęć sportowo - rekreacyjnych, rozgrywek sportowych oraz uroczystości szkolnych i gminnych.

3)Hala sportowa otwarta jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku, może być również otwarta w soboty i niedziele oraz inne dni wolne od pracy, jeżeli zaistnieje taka potrzeba lub jeżeli zostanie zarezerwowana wcześniej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

4)W godzinach od 7.00 do 14.00 hala nieodpłatnie udostępniona jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego i zajęć ruchowych dla dzieci i młodzieży Zespołu Szkół Publicznych w Rymaniu.

5)W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.

6)Korzystanie z hali odbywa się za zgodą administratora w oparciu o harmonogram.

7)Z hali sportowej korzystać mogą:

a) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,

b) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora, opiekuna lub lidera grupy,

c) zakłady pracy, instytucje, organizacje,

d) osoby fizyczne,

e) dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów,

f) osoby postronne oraz kibice wyłącznie podczas imprez sportowych, z udziałem publiczności.

8)Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby:

a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod wpływem środków odurzających,

b) z przeciwwskazaniami lekarskimi.

9)Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:

a) pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,

b) założenie obuwia sportowego, czystego, niepozostawiającego śladów podczas użytkowania hali,

c) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się na wyposażeniu hali,

d) utrzymanie porządku i czystości na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych,

e) podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracownikom odpowiedzialnym za funkcjonowanie obiektu.

10)Korzystającym z hali sportowej, na terenie obiektu nie wolno:

a) palić papierosów, pić alkoholu, stosować środków odurzających,

b) wieszać się na obręczach i konstrukcjach do piłki koszykowej oraz bramkach,

c) wnosić wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarom, itp.

11)W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.

12)Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej powinny odbywać się w obecności nauczyciela (trenera, instruktora). Wejście grupy na hale powinno odbyć się za jego zgodą.

13)Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali po każdych zajęciach.

14)Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

15)Administrator obiektów sportowych może kontrolować wszystkie zajęcia , a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać korzystania z hali sportowej.

16)Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach, administrator obiektów sportowych nie ponosi odpowiedzialności.

17)Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach, trybunach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.

18)W całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych.

19)Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.

20)Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego.

21)Administrator i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszelkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

22)Skargi i wnioski przyjmuje Administrator.

§ 3. Uchwala się regulamin korzystania z placu zabaw w Rymaniu:

1)Właścicielem placu zabaw w Rymaniu, przy ulicy Szkolnej 2 jest Gmina Rymań, a administratorem Urząd Gminy w Rymaniu lub inna wyznaczona i upoważniona jednostka administracyjna.

2)Plac zabaw ma charakter ogólnodostępny i służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci.

3)Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów: prawnego lub opiekuna grupy/nauczyciela, wychowawcy, w przypadku grupy zorganizowanej, natomiast dzieci powyżej 7 roku życia za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

4)Na plac zabaw nie wolno wprowadzać zwierząt.

5)Na placu zabaw nie wolno śmiecić. Odpadki należy wrzucać do pojemników na śmieci.

6)Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

7)Dzieci powinny zachować bezpieczną odległość od urządzeń będących w użyciu.

8)Za wszelkie obrażenia poniesione w wyniku korzystania z placu zabaw odpowiedzialność ponosi rodzic, opiekun prawny poszkodowanego lub opiekun grupy.

9)Na placu zabaw zabrania się:

a) wchodzenia na górne elementy konstrukcyjne obiektów, szczególnie huśtawek, drabinek itp.,

b) wchodzenia na płoty, bramy i inne urządzenia, które temu nie służą - nie przestrzeganie zakazu grozi poważnym wypadkom,

c) niszczenia i uszkadzania roślinności,

d) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,

e) spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu,

f) korzystania z urządzeń w czasie ograniczenia lub braku widoczności.

10)Korzystanie ze wszystkich urządzeń placu zabaw musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją, przy zachowaniu szczególnej ostrożności.

11)W przypadku wyrządzenia szkody z winy użytkownika, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.

12)O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na placu zabaw poinformować należy osobę obsługującą plac zabaw i kompleks boisk "Orlik 2012" lub administratora obiektu.

§ 4. Uchwala się regulamin korzystania z siłowni w Rymaniu.

1)Właścicielem siłowni znajdującej się przy hali widowiskowo - sportowej w Rymaniu, przy ulicy Szkolnej 2 jest Gmina Rymań, a administratorem Urząd Gminy w Rymaniu lub inna wyznaczona i upoważniona jednostka administracyjna.

2)Przed skorzystaniem z siłowni należy zapoznać się z regulaminem.

3)Wszystkie osoby korzystające z siłowni winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu.

4)Osoby naruszające porządek i zapisy regulaminu mogą być usuwane z obiektu.

5)Dzieci do lat 14 mogą korzystać z urządzeń siłowni wyłącznie pod nadzorem rodziców, opiekunów prawnych, natomiast osoby niepełnoletnie powyżej 14 roku życia za zgodą rodziców, prawnych opiekunów.

6)Ćwiczący musi posiadać w trakcie ćwiczeń ręcznik, który powinien rozkładać na oparciach urządzeń.

7)Ćwiczący musi posiadać strój sportowy i czyste obuwie sportowe.

8)Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa, korzystający powinien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał a w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt upoważnionej osobie (gospodarzowi obiektu).

9)Ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach treningowych należy wykonywać w miejscu, w którym zostały one ustawione.

10)Zabrania się z korzystania z urządzeń siłowni osobom, których stan zdrowia na to nie pozwala.

11)Zabrania się podczas korzystania z siłowni przestawiania urządzeń treningowych, wprowadzania regulacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.

12)Po zakończeniu ćwiczeń, urządzenia treningowe, z których korzystano winny być pozostawione w należytym stanie technicznym.

13)W siłowni nie wolno używać słów wulgarnych oraz zakłócać spokoju użytkownikom sąsiednich obiektów, np. poprzez włączanie głośnej muzyki.

14)Administrator nie zapewnia fachowej opieki instruktorskiej w siłowni.

15)Za przedmioty wartościowe, gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe itp. pozostawione w siłowni administrator nie ponosi odpowiedzialności.

16)Za zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu z winu użytkownika, ponosi on odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

17)Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu siłowni i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa - administrator nie ponosi odpowiedzialności.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rymań.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Ekiert

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jowita Mulawa-Krause

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama