REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 82 poz. 1545

Uchwała nr XLIX/195/2010 Rady Gminy Brzeżno

z dnia 8 lipca 2010r.

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Brzeżno oraz określenia zasad sprzedaży

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit."a", art.40 ust.2 pkt.3, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zmianami : z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806;z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28 poz.142) oraz art.13 ust.1 i art.34 ust.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz.2603 ze zmianami : Nr 281 poz.2782; z 2005r. Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz.1420; z 2006r. Nr 64 poz.456, Nr 104 poz.708, Nr 220 poz.1600 i 1601; z 2007r. Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 59 poz.369, Nr 220 poz. 1412; z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 42 poz.335 i 340, Nr 98 poz.817) Rada Gminy uchwala , co następuje :
§ 1. Najemcom lub dzierżawcom lokali użytkowych zajmowanych w całości przez jednego najemcę lub dzierżawcę przyznaje się w przypadku ich zbywania pierwszeństwo w nabyciu zajmowanych lub wydzierżawianych lokali użytkowych
§ 2. Z pierwszeństwa, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały , mogą skorzystać najemcy i dzierżawcy, którzy spełniają łącznie niżej wymienione warunki:
1. Wynajmują lokal użytkowy w sposób nieprzerwany, od co najmniej 5 lat na podstawie zawartej bądź zawartych kolejno umów.
2. Prowadzą w danym lokalu działalność zgodną z zawartą umową.
3. Nie zalegają z zapłatą czynszu za najem lub dzierżawę oraz pozostałych opłat związanych z użytkowaniem lokalu.
§ 3. 1. Cenę sprzedaży lokalu ustala się w wysokości nie niższej niż jego aktualna wartość , w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami dla określenia ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
2. Przez aktualną wartość, o której mowa w ust.1 , rozumie się wartość określoną przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym, jeżeli między dniem jego sporządzenia lub aktualizacji a dniem sprzedaży nie upłynął rok.
3. Przedmiotem zbycia powinna być nieruchomość wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z budynku.
§ 4. 1. Przy sprzedaży lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej Wójt Gminy Brzeżno może na wniosek nabywcy uwzględnić w cenie nabycia lokalu udokumentowane nakłady poczynione przez nabywcę na przedmiot najmu lub dzierżawy, mające wpływ na wzrost wartości rynkowej.
2. Nakłady, o których mowa w ust.1 , mogą być uwzględnione w cenie nabycia lokalu pod warunkiem, iż nie zostały uprzednio rozliczone na poczet innych zobowiązań i wykonane zostały za pisemną zgodą Gminy.
3. Wartość nakładów podlegających odliczeniu z ceny nabycia każdorazowo wylicza rzeczoznawca majątkowy działający na zlecenie Gminy na koszt kupującego.
§ 5. Koszty sporządzenia operatu szacunkowego oraz wszelkich kosztów związanych w przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży podlegających doliczeniu do ceny sprzedaży lokalu.
§ 6. 1. Sprzedaż lokali użytkowych w trybie określonym niniejszą uchwałą winna być dokonywana z zastrzeżeniem prawa odkupu przewidzianego w art.593 Kodeksu cywilnego na okres lat pięciu.
2. Oświadczenie o wykonaniu przez gminę prawa odkupu winno być złożone w terminie 2-ch miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o sprzedaży.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeżno
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek SZABLEWSKI
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA