REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 82 poz. 1546

Uchwała nr XXXIV/456/2010 Rady Gminy Darłowo

z dnia 7 lipca 2010r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Darłowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1402, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753) Rada Gminy Darłowo uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Darłowo (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).

§ 2. Uchwała określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Darłowo (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/456/2010
Rady Gminy Darłowo
z dnia 7 lipca 2010 r.

WYMAGANIA, JAKIE POWIENIEN SPEŁANIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJACY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCK OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY DARŁOWO

§ 1. 1. Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia, zawierający dane określone w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) i potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej uchwale.

2. Przedsiębiorca powinien spełniać warunki określone przepisami prawa wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem, w tym również Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Darłowo, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Darłowo Nr XXVII/329/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Darłowo.

3. Przedsiębiorca powinien zapewnić właścicielowi nieruchomości, z którym zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych pojemniki, kontenery lub worki na odpady, w ilości zapewniającej odbiór odpadów komunalnych z częstotliwością wynikającą z Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Darłowo.

4. Przedsiębiorca powinien zapewnić gotowość takiej organizacji świadczonych usług, aby po każdorazowym opróżnieniu pojemników uprzątnięte zostały rozsypane odpady.

§ 2. 1. Pojazdy służące do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinny posiadać specjalistyczne, sprawne technicznie (uniemożliwiające rozwiewanie i rozsypywanie odpadów podczas transportu) urządzenia przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów oraz dodatkowo:

1) powinny być czyste i posiadać estetyczny wygląd,

2) powinny być oznakowane w sposób trwały, a oznakowanie winno zawierać informację o przedsiębiorcy - nazwę, adres i telefon,

3) powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru odpadów w przypadkach ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności odbioru odpadów.

2. Liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorców pojazdów musi zapewnić ciągłość usług odbioru odpadów komunalnych (niesegregowanych, zbieranych selektywnie) od właścicieli nieruchomości.

3. Posiadana przez przedsiębiorcę baza techniczna powinna spełniać wymagania techniczne, normy bezpieczeństwa, higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne i ochrony środowiska, wynikające z przepisów odrębnych.

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Darłowo zobowiązany jest po uzyskaniu zezwolenia zapewnić:

1) organizację systemu zbiorki odpadów komunalnych poprzez:

a) prowadzenie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli na podstawie umów pisemnych, w których określone będą między innymi terminy wykonywania świadczonych usług oraz opłata za ich świadczenie, która nie może przekraczać kwoty wynikającej z górnej stawki opłaty za te usługi, określonej uchwałą Rady Gminy Darłowo Nr XXXI/425/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych,

b) prowadzenie dodatkowego odbioru odpadów komunalnych (w tym odpadów wielkogabarytowych, żużli i popiołów, gruzu budowlanego i odpadów niebezpiecznych),

c) prowadzenie ewidencji odpadów odebranych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa,

2) organizację systemu segregacji surowców wtórnych: szkła, makulatury, tworzyw sztucznych, aluminium, wytwarzanych w gospodarstwie usługobiorców,

3) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowiska zgodnie z zapisami § 15 i § 16 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Darłowo.

§ 4. 1. Działalność przedsiębiorcy, będącego przedmiotem wniosku powinna być prowadzona zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Darłowo.

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości i dowodów świadczenia usług. Ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje:

1) imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości,

2) adres nieruchomości,

3) data zawarcia umowy,

4) rodzaj (kod) odbieranych odpadów,

5) częstotliwość odbioru odpadów.

3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępnienia ewidencji umów i dowodów świadczenia usług pracownikom Urzędu Gminy Darłowo.

4. Przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do czynności określonych art. 9a ust. 1 i ust. 2 cytowanej wyżej ustawy o utrzymanie czystości i porządku w gminach oraz art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1736).


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/456/2010
Rady Gminy Darłowo
z dnia 7 lipca 2010 r.

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWOYCH I TRANSPORU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY DARŁOWO

§ 1. 1. Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia, zawierający dane określone w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) i potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej uchwale.

2. Przedsiębiorca powinien spełniać warunki określone przepisami prawa wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem w tym również Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Darłowo zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Darłowo Nr XXVII/329/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r.

§ 2. 1. Przedsiębiorca powinien posiadać homologowany pojazd asenizacyjny spełniający wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617) oraz dodatkowo:

1) powinien być czysty i posiadać estetyczny wygląd,

2) powinny być oznakowane w sposób trwały, a oznakowanie winno zawierać informację o przedsiębiorcy - nazwę, adres i telefon,

3) powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru nieczystości ciekłych w przypadkach ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych.

2. Liczba i stan techniczny pojazdów posiadanych przez przedsiębiorcę musi zapewniać ciągłość i nieprzerywalność usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

3. Mycie i dezynfekcja pojazdów służących do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinna odbywać się zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).

4. Przedsiębiorca powinien posiadać zaplecze techniczno-biurowe wyposażone w miejsce postojowe dla pojazdów oraz zaplecze socjalne.

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stacje zlewną.

2. Przedsiębiorca powinien prowadzić ewidencję odebranych i przekazanych stacjom zlewnym nieczystości ciekłych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

3. Działalność przedsiębiorcy, będąca przedmiotem wniosku powinna być prowadzona zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Darłowo.

4. Przedsiębiorca po uzyskaniu zezwolenia zobowiązany jest do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na podstawie umów pisemnych, w których określone będą miedzy innymi opłaty za świadczenie usług, które nie mogą przekraczać kwoty wynikającej z górnej stawki opłaty za usługi, określone uchwałą Rady Gminy Darłowo.

5. Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości i dowodów świadczenia usług. Ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje:

1) imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości,

2) adres nieruchomości,

3) data zawarcia umowy,

4) rodzaj (kod) odbieranych odpadów,

5) częstotliwość odbioru odpadów.

6. Przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępnienia ewidencji umów i dowodów świadczenia usług pracownikom Urzędu Gminy Darłowo.

7. Przedsiębiorca musi zapewnić ciągłość świadczonych przez siebie usług w przypadku unieruchomienia (awaria, wypadek, inne) własnego taboru asenizacyjnego.

§ 4. 1. Przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zobowiązany do czynności określonych art. 9a ust. 1 i ust. 2 cytowanej wyżej ustawy o utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA