REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 82 poz. 1547

Uchwała nr XXXIV/457/2010 Rady Gminy Darłowo

z dnia 7 lipca 2010r.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz 1591; z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2005r. Dz.U. Nr 236, poz. 2008; Dz.U. z 2006 r., Nr 144, poz. 1042; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1464; Dz.U. z 2009 r., Nr 18, poz. 97; Dz.U. z 2009 r., Nr 79, poz. 666; Dz.U. z 2009 r., Nr 92, poz. 753; Dz.U. z 2009 r., Nr 215, poz. 1664; Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz. 278) Rada Gminy Darłowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:

a) posiadać atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane,

b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, który posiada:

- odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie metalowych klatek odpowiadających wielkością zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatek w czasie transportu,

- zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi,

- dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie,

- podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny,

- oznaczenie wskazujące na przedsiębiorcę /nazwę, adres/

2) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną,

3) posiadać doświadczenie w zakresie technicznego oraz technologicznego sposobu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

4) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług,

5) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska,

6) zapewnić odbiór wyłapanych zwierząt bezdomnych,

7) dysponować miejscami w schronisku dla zwierząt, w którym zwierzęta będą umieszczane niezwłocznie po złapaniu,

8) zapewnić, w razie potrzeby, odbiór zwłok zwierząt przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierząt,

9) przedsiębiorca nie może być karany z art. 35, art. 37 (z wyłączeniem naruszenia z art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 25) lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone lub uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami tym w szczególności:

1) zaświadczeniem o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawionym nie wcześniej niż dwa miesiące przed dniem złożenia wniosku,

2) umową kupna-sprzedaży, najmu lub fakturą potwierdzającą posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1,

3) umową o stałej współpracy z weterynarzem,

4) umową o świadczenie usług, jeżeli takie były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk,

5) aktem własności, umową najmu lub dzierżawy nieruchomości, miejsca, o którym mowa w ust. 1 pkt 5,

6) umową na odbiór zwierząt bezdomnych (nie dotyczy to przedsiębiorcy, który jednocześnie występuje z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie schroniska)

7) wykazem posiadanych urządzeń i środków do wyłapywania zwierząt,

8) zaświadczeniem z Centralnego Rejestru Skazanych poświadczająym, że przedsiębiorca nie był karany z art. 35, art. 37 (z wyłączeniem naruszenia z art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 25) lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego),

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1,

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),

4) teren, na którym będzie zlokalizowane schronisko dla zwierząt powinien być ogrodzony, utwardzony i zadaszony, ponadto oddalony, o co najmniej 150 m od siedzib ludzkich oraz obiektów użyteczności publicznej i spełniać inne wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczególnych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158 poz. 1657)

5) chłodnia do czasowego przetrzymywania zwłok martwych zwierząt musi być urządzeniem przeznaczonym do tego celu, spełniać wymagania techniczne dla tego typu urządzenia i być objęta odpowiednim nadzorem technicznym,

6) posiadać przeszkoloną kadrę niezbędną do prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, w ilości gwarantującej stałe świadczenie usługi, w tym w szczególności:

a) pracownicy zapewniający nadzór i opiekę nad zwierzętami winni być przeszkoleni w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie przepisów o ochronie zwierząt,

b) pracownicy mający kontakt ze zwierzętami nie mogą być karani z art. 35 lub art. 37 (z wyłączeniem naruszenia z art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 25) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt,

7) zapewnić zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę weterynaryjną wymaganą obowiązującymi przepisami,

8) zapewniać odbiór zwłok zwierząt przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierząt,

9) przedsiębiorca nie może być karany z art. 35, art. 37 ( z wyłączeniem naruszenia z art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 25) lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami określonymi w szczególności w § 1 ust.2 niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1,

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),

4) prowadzić w/w działalność w miejscu ogrodzonym,

5) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

7) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części,

8) prowadzenie utylizacji zwłok zwierzęcych jedynie w miejscach i instalacjach do tego przeznaczonych,

9) posiadać urządzenia i środki techniczne w ilości i jakości odpowiedniej do prowadzenia planowanej działalności spełniające wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych, weterynaryjnych i ochrony środowiska,

10) posiadać wydzielone pomieszczenie z urządzeniami chłodzącymi do tymczasowego przetrzymywania zwłok zwierząt ich części w przypadku braku możliwości natychmiastowej utylizacji.

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami określonymi w § 1 ust.2.

§ 4. Lokalizacja schronisk dla zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części musi spełniać wymogi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo oraz przepisów szczególnych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA