REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 82 poz. 1551

Uchwała nr XLVI/492/10 Rady Gminy Mielno

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Mielno

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 137 poz. 1304, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; z 2006r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; z 2007r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; z 2008r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618; z 2009r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 219 poz. 1705; z 2010r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 39 ust. 4, art. 40 ust.2 pkt 4, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146), Rada Gminy Mielno uchwala, co następuje:
§ 1. Przedszkole oraz oddział przedszkolny w szkole podstawowej prowadzone przez Gminę Mielno świadczą dwojakiego rodzaju usługi:
1) usługę oświatowo wychowawczą, bezpłatną- polegającą na realizacji co najmniej 5 godzinnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, na zasadach określonych w statucie przedszkola lub szkoły,
2) usługę opiekuńczo bytową, odpłatną- polegającą na sprawowaniu przez przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadzoru nad dzieckiem zleconego przez rodziców, stanowiącą świadczenie wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego i realizowaną poza czasem przeznaczonym na jej realizację.
§ 2. Na usługę określoną w §1 pkt 2 składa się:
1) nadzór nauczyciela nad dzieckiem podczas samodzielnie, indywidualnie wybieranymi przez dziecko zabawami, bez uczestnictwa nauczyciela w tych zabawach,
2) pomoc dziecku w czasie spożywania posiłków,
3) przygotowywanie miejsca do wypoczynku i snu dziecka,
4) nadzór nauczyciela nad wypoczywającym dzieckiem,
5) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na wolnym powietrzu, na terenie przedszkolnego lub szkolnego placu zabaw, bez uczestnictwa nauczyciela w tych zabawach,
6) zabawa z dzieckiem polegająca na zachęcaniu do czytelnictwa, rozwijaniu uzdolnień plastycznych, muzycznych i teatralnych.
§ 3. 1. Ustala się opłatę za jedną godzinę świadczeń, o których mowa w §1 pkt 2 w wysokości- 1,23 zł (słownie: jeden złoty 23/100). Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia.
2. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej określonej w ust. 1 oraz liczby godzin, w czasie których dziecko korzystało ze świadczeń określonych w §1 pkt 2.
3. Do opłaty miesięcznej, o której mowa w ust. 2, po uzyskaniu zgody rodzica (prawnego opiekuna) dolicza się opłatę za wyżywienie dziecka w wysokości dziennej stawki żywieniowej w wysokości:
1) śniadanie- 1,60 zł,
2) obiad- 2,40 zł,
3) podwieczorek- 1,00 zł.
4. Dzienna stawka żywieniowa, o której mowa w ust. 3 stanowi kalkulację kosztów produktów wykorzystywanych do przyrządzania posiłków bez wliczania wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
5. Opłaty wnosi się z góry do 10-go każdego miesiąca. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolnym od pracy, za ostatni dzień terminu płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.
6. W przypadku nieuregulowania należności w określonym terminie nalicza się odsetki ustawowe.
7. Nadpłata opłaty za dany miesiąc zostaje zaliczona na poczet opłaty za miesiąc następny, natomiast niedopłata zwiększy opłatę w kolejnym miesiącu.
§ 4. 1. Jeżeli do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców (prawnych opiekunów), wnoszą oni opłatę, o której mowa w §3 ust. 2, w następujących wysokościach:
1) za pierwsze dziecko- 100%,
2) za drugie dziecko- 75%,
3) za trzecie i każde następne dziecko- 50%.
2. W przypadkach uzasadnionych Wójt Gminy Mielno rozpatruje indywidualne wnioski rodzica (prawnego opiekuna) w sprawie zwolnienia lub obniżenia odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
§ 5. 1. Pracownicy zatrudnieni w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej (nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi) mogą korzystać z wyżywienia za odpłatnością.
2. Wysokość opłat pracowników ustala dyrektor przedszkola oraz dyrektor szkoły prowadzący oddział przedszkolny w porozumieniu z Wójtem Gminy Mielno, na podstawie kalkulacji kosztów produktów wykorzystywanych do przyrządzania posiłków oraz kosztów utrzymania stołówki.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielno, Dyrektorowi Przedszkola w Mielnie oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej w Sarbinowie.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XVIII/190/08 Rady Gminy Mielno z dnia 04 marca 2008r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzącego przez Gminę Mielnie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 46 poz. 999).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady

Piotr Garnicki
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA