| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/107/S/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 21 lipca 2010r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLVII/376/2010 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Powiatu Myśliborskiego


Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, po zbadaniu uchwały Nr XLVII/376/2010 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Powiatu Myśliborskiego postanawia, co następuje:
§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLVII/376/2010 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Powiatu Myśliborskiego, w części dotyczącej § 9.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Rada Powiatu w Myśliborzu, działając na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.), w dniu 28 czerwca 2010 r. podjęła uchwałę Nr XLVII/376/2010 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Powiatu Myśliborskiego. Uchwała została przekazane Izbie do zbadania w dniu 6 lipca 2010 r. Wyżej wymieniona uchwała została wstępnie zbadana przez Kolegium Izby na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2010 r. Badając uchwałę, Kolegium powzięło wątpliwość, co do zgodności z prawem zapisu § 9 przedmiotowej uchwały w zakresie udzielenia dotacji na wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przez Zarząd Powiatu. Zgodnie z przepisem art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) organ stanowiący może udzielić dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. W związku z powyższym Kolegium Izby wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności wyżej wymienionej uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu pismem z dnia 9 lipca 2010 r. (znak pisma: K-0010/208/UG/10). W treści pisma wskazano, że do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnosze¬nia wyjaśnień, w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 21 lipca 2010 r. ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyja-śnień. Kolegium Izby na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2010 r. ostatecznie zbadało uchwałę Nr XLVII/376/2010 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Powiatu Myśliborskiego. W posiedzeniu Kolegium w dniu 21 lipca 2010 r. nie uczestniczył przedstawiciel Powiatu Myśliborskiego. Kolegium podtrzymało swoje stanowisko z dnia 7 lipca 2010 r., że dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) przyznaje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, a nie organ wykonawczy, jak to zostało określone w § 9 uchwały. W tym stanie rzeczy, Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Nr XLVII/376/2010 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących na obszarze Powiatu Myśliborskiego, w części dotyczącej § 9. Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesie¬nia skargi do Woje-wódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.
Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

mgr Józef Chodarcewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Drapała

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »