reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXII/456/2010 Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 30 września 2010r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębno:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m 2 powierzchni użytkowej wynosi:
a) w mieście - z zastrzeżeniem lit. c 0,49 zł,
b) na wsi - z zastrzeżeniem lit. c: 0,47 zł,
c) od budynków mieszkalnych w odniesieniu do których podatnikami są osoby, których wyłącznym źródłem utrzymania jest renta, emerytura, zasiłek przedemerytalny za wyjątkiem budynków lub ich części zajętych na działalność gospodarczą: 0,34 zł,
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi: 16,05 zł,
3) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie Gminy Dębno po raz pierwszy po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi: 7,76 zł,
4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi: 4,25 zł,
5) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi: 8,36 zł,
6) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi:
a) w mieście - z zastrzeżeniem lit. c, d i e: 5,62 zł,
b) na wsi - z zastrzeżeniem lit. c, d i e: 5,03 zł,
c) od budynków pozostałych w odniesieniu do których podatnikami są osoby, których wyłącznym źródłem utrzymania jest renta, emerytura, zasiłek przedemerytalny za wyjątkiem budynków lub ich części zajętych na działalność gospodarczą: 3,49 zł.
d) od budynków gospodarczych w odniesieniu do których podatnikami są osoby, które przekazały gospodarstwo rolne za świadczenie rentowe lub emerytalne będące ich wyłącznym źródłem utrzymania za wyjątkiem budynków lub ich części zajętych na działalność gospodarczą: 1,60 zł,
e) od domków letniskowych za wyjątkiem budynków lub ich części zajętych na działalność gospodarczą: 7,06 zł,
7) od budowli:
a) wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania ciepła ,rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej ciepła i wody, od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków: 1 % ich wartości,
b) od pozostałych: 2 % ich wartości,
8) od powierzchni gruntów:
a) związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 0,62 zł,
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 wynosi - z zastrzeżeniem ppkt c: 0,17 zł,
c) od gruntów pozostałych w odniesieniu do których podatnikami są osoby, których wyłącznym źródłem utrzymania jest renta, emerytura, zasiłek przedemerytalny za wyjątkiem gruntów zajętych na działalność gospodarczą od 1 m20,14 zł,
d) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,15 zł,
§ 2. Stawki podatku określone w § 1 ust. 1 pkt. 1 lit. c, pkt 6 lit. c i d oraz pkt 8 lit. c stosuje się od miesiąca następującego po miesiącu w którym podatnik złożył pisemną informację o spełnieniu warunków uprawniających do skorzystania z tych stawek podatku od nieruchomości.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVII/342/2009 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 90 poz. 2499 z 2009 roku).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama