reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXII/457/2010 Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 30 września 2010r.

w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873; z 2004r. Nr 64, poz. 593; Nr 116, poz. 1203; Nr 210, poz. 2135; z 2005r. Nr 155, poz. 1298; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 94, poz. 651; z 2008r. Nr 209, poz. 1316; z 2009r. Nr 22, poz. 120; Nr 19 poz. 100; Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 127 poz. 857) Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej "organizacjami pozarządowymi", projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi, których terytorialny zakres działania obejmuje obszar Gminy Dębno.
§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych.
2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Dębno.
3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych.
§ 3. 1. Postępowanie w sprawie przeprowadzenia konsultacji wszczyna Burmistrz Dębna.
2. O rozpoczęciu procedury konsultacji Burmistrz Dębna podaje się do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia.
3. W ogłoszeniu o konsultacjach określa się w szczególności przedmiot, formę i termin przeprowadzenia konsultacji oraz właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego lub jednostkę organizacyjną Gminy odpowiedzialną za ich przeprowadzenie.
4. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
§ 4. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z podanych form:
1) bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
2) wyrażenia pisemnej opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.
2. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający między innymi informacje o temacie, terminie i wyniku konsultacji. W przypadku spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych załącznikiem do protokołu jest lista obecności uczestników spotkania.
3. Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego lub jednostka organizacyjna Gminy odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji przekazuje zebrane opinie organizacji pozarządowych do rozpatrzenia Burmistrzowi Dębna, który uwzględnia je w pracach nad projektem aktu prawa miejscowego oraz informuje o nich Radę Miejską.
4. Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
UZASADNIENIE
Nowelizacja ustawy z 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) nałożyła na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia w drodze uchwały szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art.5 ust. 5). Niniejsza uchwała stanowi wypełnienie powyższego przepisu ustawowego. Określa sposób oraz ustala formy przeprowadzenia konsultacji tj.: pisemnej - poprzez przesłanie projektu aktu prawa miejscowego do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w celu wyrażenia opinii w danej kwestii; zamieszczenie projektów aktów prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębnie, Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dębnie oraz w formie bezpośrednich spotkań.
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Łomozik

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama