reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/500/2010 Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 31 sierpnia 2010r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gryfice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zm.) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zm.) Rada Miejska w Gryficach uchwala, co następuje:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Uchwała określa zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu płatności oraz rozkładania na raty spłaty wymaganych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających od dłużnika gminie i jej jednostkom organizacyjnym.

§ 2. Użyte w treści uchwały określenia, oznaczają:

- dłużnik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której zobowiązanie do świadczenia pieniężnego na rzecz gminy lub jej jednostki organizacyjnej jest w dniu stosowania ulgi wymagalne ,

- jednostka organizacyjna gminy - jednostka budżetowa gminy Gryfice, samorządowy zakład budżetowy gminy Gryfice,

- należność lub należność pieniężna - należność pieniężna o charakterze cywilnoprawnym przypadająca od dłużnika, według stanu na dzień stosowania ulgi w kwocie obejmującej należność główną wraz z odsetkami oraz innymi należnościami ubocznymi a nadto z kosztami jej dochodzenia,

- ulga w spłacie - umorzenie, rozłożenie spłaty należności na raty, odroczenie terminu płatności,

- wierzyciel - gmina Gryfice jako jednostka samorządu terytorialnego lub jednostka organizacyjna gminy, której przysługuje wymagalna wierzytelność pieniężna w stosunku do dłużnika.

§ 3. 1. Przepisów uchwały nie stosuje się do należności, co do których stosowanie ulg określają odrębne przepisy. W szczególności uchwały nie stosuje się do należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

2. W procedurze stosowania ulg w stosunku do dłużnika prowadzącego działalność gospodarcza uwzględnia się przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej, w tym rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006).

§ 4. 1. Jeżeli udzielenie ulgi ma charakter pomocy de minimis dłużnik ubiegający się o udzielenie ulgi ma obowiązek przedstawić zgodnie z art. 37 ust 1 ustawy z dnia 5 kwietnia 2010 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej:

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o udzielenie ulgi oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz

b) pozostałe informacje wymagane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

2. Jeżeli udzielenie ulgi może być dokonane z urzędu dłużnik, o którym mowa w ust. 1 przedstawi określone w ust. 1 lit. a-b dokumenty i informacje na wezwanie.

UMARZANIE NALEŻNOŚCI

§ 5. Należność pieniężna może być umorzona w całości lub w części, w przypadku jej całkowitej nieściągalności, jeżeli zachodzi jedna z następujących przesłanek:

a) dłużnik, będący osobą fizyczną zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił majątek nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

b) w wyniku postępowania egzekucyjnego zapadło orzeczenie o jego umorzeniu z powodu braku mienia mogącego służyć zaspokajaniu wierzyciela lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne z innych powodów;

c) dłużnik i osoby pozostające na jego utrzymaniu byliby pozbawieni środków utrzymania;

d) nie można ustalić osoby dłużnika, jego miejsca zamieszkania bądź siedziby;

e) dłużnik, będący osobą prawną został wykreślony z rejestru osób prawnych, a odpowiedzialność za długi nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

f) dłużnik, będący jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej uległ likwidacji, a odpowiedzialność za długi nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

g) wobec dłużnika będącego osobą prawną Sąd umorzył postępowanie upadłościowe lub oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku na zaspokojenie kosztów postępowania (art. 13 oraz art. 361 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawa upadłościowe i naprawcze - tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 191, poz. 1484 ze zm.);

h) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu windykacyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji;

i) kwota należności jest mniejsza niż koszty wezwania do jej uiszczenia;

j) nastąpiło przedawnienie.

§ 6. 1. Umorzenie należności z powodu zaistnienia przesłanek, o których mowa w §5 lit. b), h) oraz i) może nastąpić na wniosek dłużnika lub z urzędu, z powodu zaistnienia przesłanek, o których mowa w §5 lit. c), g) oraz j) umorzenie może nastąpić tylko na wniosek dłużnika, w pozostałych przypadkach umorzenie może nastąpić z urzędu.

2. Zasadność umorzenia musi być potwierdzona danymi wynikającymi z dokumentów dołączonych do wniosku lub będących w posiadaniu podmiotu uprawnionego do dochodzenia należności.

§ 7. Umorzenie należności, za którą odpowiedzialność solidarną ponoszą również inne osoby, może nastąpić tylko wtedy gdy przesłanki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 8. Umorzenie należności na podstawie przesłanek, o których mowa w § 5 lit. a), d), e), f), h), i) oraz j) następuje w trybie jednostronnego oświadczenia woli.

§ 9. Umorzenie należności na podstawie przesłanki określonej w §5 lit. c, jeżeli jest stosowane w odniesieniu do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis.

INNE ULGI

§ 10. 1. Odroczenie płatności lub rozłożenie spłaty należności na raty może nastąpić, gdy zastosowanie tych ulg prowadzić będzie do zaspokojenia należności w całości lub w części.

2. Zastosowanie ulgi , o której mowa w ust. 1, może nastąpić wyłącznie na wniosek dłużnika.

3. Płatność należności wynikających z czynszu, opłat niezależnych od wynajmującego związanych z korzystaniem z lokalu mieszkalnego, opłat za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego oraz innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu mieszkalnego należącego do mieszkaniowego zasobu gminy Gryfice, może być rozłożona na raty dłużnikom, których miesięczny dochód nie przekracza kryteriów dla osób mogących ubiegać się o lokal mieszkalny należący do mieszkaniowego zasobu gminy określonego odrębną uchwałą, na następujących zasadach:

a) miesięczne raty nie mogą być niższe niż 30 zł, jeżeli należność nie przekracza 3.600,- zł, 50,- zł jeżeli należność jest wyższa niż 3. 600,- zł ale nie przekracza 6.000,- zł,

b) jeżeli należność przekracza 6.000,- zł jej spłata może być rozłożona maksymalnie na 120 miesięcznych rat,

c) z dłużnikiem zostanie zawarta umowa szczegółowo określająca zasady rozłożenia na raty płatności należności.

§ 11. Udzielenie ulg, o których mowa w § 10 następuje przez złożenie dłużnikowi pisemnego oświadczenia woli przez podmiot uprawniony do ich stosowania.

§ 12. 1. Od należności, do której zastosowano ulgę w postaci odroczenia płatności, nie pobiera się odsetek za opóźnienie w zapłacie za okres od dnia złożenia wniosku, włącznie z tym dniem, do dnia upływu terminu spłaty. W przypadku zastosowania ulgi w postaci rozłożenia spłaty należności na raty, odsetek nie pobiera się od dnia złożenia wniosku do dnia płatności każdej z poszczególnych rat, w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat odsetki mogą być pobierane od kwoty danej raty od dnia następującego po dniu płatności danej raty

2. Warunkiem odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności, objętej wystawioną przez wierzyciela fakturą VAT, jest zapłata przez dłużnika części należnego odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług.

PODMIOTY UPRAWINIONE DO STOSOWANIA ULG

§ 13. Do umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności, są uprawnieni:

1. Kierownicy jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - w odniesieniu do należności przysługujących tym jednostkom organizacyjnym, gdy ich wartość nie przekracza trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym umorzenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

2. Burmistrz Gryfic - w odniesieniu do należności przypadających:

a) gminie, jako jednostce samorządu terytorialnego,

b) Urzędowi Miejskiemu w Gryficach, oraz

c) jednostkom wymienionym w ust. 1, gdy wartość tych należności przekracza kwotę określoną w ust. 1

§ 14. Podmioty uprawnione do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności głównej są również uprawnione do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności bez względu na wysokość odsetek oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15. Burmistrz Gryfic przedstawi Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie ze stosowania ulg przewidzianych uchwałą, na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niej, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

§ 16. Wnioski o zastosowanie ulgi nie rozpatrzone do dnia wejścia uchwały w życie, rozpatrywane są według przepisów niniejszej uchwały.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 18. Z dniem wejścia uchwały w życie uchwały traci moc uchwała Nr XXXVI/383/2006 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27.06.2006 roku w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłatach należności pieniężnych przysługujących gminie, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Przewodniczący Rady


Stanisław Błysz


Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLI/500/2010
Rady Miejskiej w Gryficach
z dnia 31 sierpnia 2010 roku

Zasady i tryb umarzania wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfice z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ustawy- Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego upoważnionych.

1. Ilekroć w uchwale i w załączniku jest mowa o:

1) Decyzji - rozumie się przez to wyrażone na piśmie oświadczenie woli uprawnionego organu w sprawie umorzenia należności pieniężnej, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty. Burmistrz Gryfic wyraża wolę w formie zarządzenia.

2a) Dochodzie - dla osoby fizycznej rozumie się przez to sumę miesięcznych przychodów członków rodziny z ostatnich trzech miesięcy, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów, składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i podatek należny, w przeliczeniu na jednego członka rodziny, miesięcznie.

2b) Dochodzie - dla osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą rozumie się przez to przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek należny, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego,

3) Jednostce - rozumie się przez to jednostkę budżetową, zakład budżetowy,

4) Należności - rozumie się przez to należność pieniężną (należność główną) przypadającą od jednego dłużnika z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne) według stanu w chwili podejmowania decyzji, a jeżeli należność główna została zapłacona i pozostały do zapłaty odsetki i koszty -sumę tych należności,

5) Organie uprawnionym - rozumie się przez to: Burmistrza Gryfic lub kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Gryfice, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gryficach wskazującą ten organ w zależności od wysokości zadłużenia,

6) Przeciętnym wynagrodzeniu - rozumie się przez to kwotę wynagrodzenia miesięcznego określoną w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dla roku poprzedzającego rok wydania decyzji, o której mowa w punkcie l.

7) Przedsiębiorca - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn zm.),

8) Wniosek - rozumie się przez to podanie wraz z załącznikami niezbędnymi do jego rozpatrzenia.

2. Należności mogą zostać umorzone w całości lub w części albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, jeżeli:

a) osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

b) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by wyegzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

c) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

d) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

e) należności nie ściągnięto w toku zakończenia postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;

f) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

3. Umorzenie w przypadkach określonych w pkt 2 litera f może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w pkt 2 litery a,b,c,d,e - również z urzędu.

Wniosek powinien zwierać:

- szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielanie ulgi,

- opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej dłużnika będącego osobą fizyczną wraz z zaświadczeniem o dochodach,

- opis sytuacji ekonomicznej dłużnika będącego osobą prawną wraz z ostatnim sprawozdaniem finansowym zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm) i sprawozdaniem F-01 za ostatni kwartał,

- oświadczenie o uznaniu długu.

Dyrektorzy Wydziałów Merytorycznych opiniują wnioski dłużników, a w przypadkach określonych w pkt 2 litery a,b,c,d,e podejmują sprawę o umorzeniu z urzędu.

W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające, ponieważ na ich podstawie, nie można ustalić istnienia przesłanek do udzielenia umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty organ uprawniony wzywa dłużnika do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie przez dłużnika wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

Umorzenie należności zaległych może być uzależnione od terminowego regulowania należności bieżących. W takim przypadku organ uprawniony rozpatrując wniosek o umorzenie odracza termin płatności zaległej należności (uznanej przez dłużnika w formie odpowiedniego oświadczenia) tytułem próby na czas nie przekraczający dwóch lat. Po pozytywnym upływie okresu próby organ uprawniony podejmuje decyzje o umorzeniu należności.

Umarzanie należności pieniężnej, za którą odpowiada solidarnie kilku dłużników, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych.

Umorzenie należności głównej następuje wraz z umorzeniem należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne.

W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi organ uprawniony, na wniosek dłużnika, do którego dołączone zostało jego oświadczenie o uznaniu wysokości zaległej należności, może odroczyć termin zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki.

Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 24 m-ce.

Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 m-ce.

Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub, którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku do upływu terminu zapłaty zgodnie z wydaną decyzją.

Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, bez uwzględnienia okresu rozłożenia na raty.

Uprawniony organ może stwierdzić nieważność swoją decyzję o umorzeniu lub udzieleniu ulg w spłaceniu należności, jeżeli dowody, na podstawie których należność umorzono lub udzielono ulg w jej spłaceniu okazały się fałszywe albo dłużnik wprowadził organ w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę podjęcia decyzji.

Burmistrz Gryfic informuje Radę Miejską o udzielonych ulgach w spłacie należności przy rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Majzner

Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama