reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/390/10 Rady Gminy w Będzinie

z dnia 29 września 2010r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowych na terenie Gminy Będzino

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 4. 1. ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 142 i poz. 146; Nr 106, poz. 675) Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się regulamin korzystania z obiektów sportowych na terenie Gminy Będzino w brzmieniu, jak w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie


Andrzej Nożykowski


Załącznik do Uchwały Nr XLIV/390/10
Rady Gminy w Będzinie
z dnia 29 września 2010 r.

Regulamin obiektów sportowych na terenie Gminy Będzino

§ 1.

Regulamin dotyczy obiektów sportowych, zwanych dalej "Obiektami sportowymi", stanowiącymi własność Gminy Będzino, a zarządzanymi przez kluby sportowe lub inne upoważnione podmioty.

§ 2.

Na terenie Obiektów mogą być organizowane imprezy masowe, w tym mecze piłki nożnej, imprezy artystyczne, rozrywkowe i sportowe oraz inne imprezy nie podlegające rygorom ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

§ 3.

Osoba przebywająca na terenie Obiektów sportowych zobowiązana jest stosować się do poleceń porządkowych wydawanych na podstawie niniejszego regulaminu przez właściciela, zarządcę, użytkownika obiektu, organizatora imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii i Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów do wykonywania ich poleceń.

§ 4.

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na Obiektach sportowych, wszystkie osoby wchodzące na Obiekty sportowe mogą zostać poddane czynnościom polegającym na przeglądaniu zawartości rzeczy lub bagażu.

2. Osobie, która odmówi poddaniu się czynności, o której mowa w ust. 1 odmawia się wstępu na lub usuwa się z Obiektów sportowych, jeżeli się na nich znajduje.

§ 5.

Wstęp i przebywanie na obiekcie osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

§ 6.

1. W dniu przeprowadzania imprez Obiekty sportowe są wyłączone z dostępności osób nieuprawnionych do czasu rozpoczęcia imprezy. Wejścia dla publiczności będą uruchamiane każdorazowo na co najmniej dwie godziny przed planowanym rozpoczęciem imprezy. Szczegółowe zasady dostępności do Obiektów sportowych określa ich organizator.

§ 7.

W dniach, w których imprezy nie są przeprowadzane obowiązują szczegółowe zasady udostępniania Obiektów sportowych określone przez właściciela, zarządcę, użytkownika obiektu. Szczegółowe zasady udostępniania Obiektów sportowych zapewniają ciągłość ich funkcjonowania oraz ochronę znajdującego się na nim mienia.

§ 8.

1. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą właściciela, zarządcy, użytkownika obiektu lub organizatora imprezy, na zasadach przez nich ustalonych.

2. Ograniczenia w zakresie filmowania i wykonywania zdjęć nie dotyczą czynności prowadzonych przez Policję w ramach wykonywanych obowiązków służbowych i innych upoważnionych podmiotów.

§ 9.

Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie obiektu, w szczególności:

- broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub mienia;

- pojemników na płyny lub produkty spożywcze wykonanych z twardego materiału, w tym butelek plastikowych;

- alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

- kasków, parasoli o ostrym zakończeniu;

- materiałów, zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne lub wulgarne;

- pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;

- przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub rozmiary nie mogą być schowane pod siedzenie;

- wskaźników laserowych;

- kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, za wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku;

- urządzeń służących do przesyłania obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez internet lub inne formy przekazu za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora.

- materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora imprezy, właściciela, zarządcy, użytkownika obiektu;

- materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;

§ 10.

Zabrania się:

a) przebywania na terenie obiektu osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

b) przebywania w miejscach nie przeznaczonych dla publiczności; zakaz dotyczy w szczególności terenu, na którym rozgrywane są zawody sportowe, budowli i urządzeń nie przeznaczonych dla powszechnego użytku, fasad obiektu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów stadionu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.

§ 11.

1. Organizator imprezy organizuje służby porządkowe służące zabezpieczeniu imprezy i ponosi koszty jej obecności na imprezie.

§ 12.

Po uprzednim wezwaniu do postępowania zgodnie z Regulaminem, osoby naruszające postanowienia Regulaminu mogą być usunięte z terenu obiektu przez służby porządkowe.

§ 13.

Wobec sprawcy naruszenia Regulaminu organizator imprezy będącej meczem piłki nożnej może stosować zakaz klubowy, polegający na zakazie uczestnictwa w kolejnych imprezach masowych przeprowadzanych przez tego organizatora. Od zastosowania zakazu klubowego osobie ukaranej służy prawo do złożenia odwołania do właściwego podmiotu prowadzącego rozgrywki w terminie i w trybie przez niego określonym.

§ 14.

Niezastosowanie się do niniejszego Regulaminu karane będzie na drodze postępowania o wykroczeniach, a szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego. Będzie również skutkować zakazem dalszych wstępów na boiska.

§ 15.

Właściciel, zarządca lub użytkownik Obiektów sportowych, organizator imprezy przeprowadzanej na obiekcie zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na obiekcie szkody.

§ 16.

Właściciel, zarządca lub użytkownik Obiektów sportowych, organizator imprezy w trosce o bezpieczeństwo uczestników imprez ma prawo dokonać zmiany zasad dostępności obiektu przy zachowaniu obowiązku poinformowania osób w ogólnie przyjęty sposób, w tym za pomocą tablic ogłoszeniowych, przez media, internet,itp.

§ 17.

Każdy zaistniały wypadek na terenie obiektu należy zgłosić natychmiast organizatorowi.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama