| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LX/602/10 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 7 października 2010r.

w sprawie regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz organami wskazanymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22 poz. 120, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146.), uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz organami wskazanymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (organizacje pozarządowe) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi, których terytorialny zasięg działania obejmuje obszar Gminy Międzyzdroje.

§ 2. 1. Konsultacje w sprawach, o których mowa w § 1, przeprowadza Burmistrz Miasta Międzyzdroje.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych w zakresie objętym projektem aktu prawa miejscowego.

3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nim organizacji pozarządowych.

§ 3. 1. Ogłoszenie o konsultacjach Burmistrz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.miedzyzdroje.pl, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach -www.miedzyzdroje.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Międzyzdroje w terminie 7 dni od dnia sporządzenia bądź otrzymania informacji o sporządzeniu projektu aktu prawa miejscowego, o którym mowa w § 1.

2. Ogłoszenie musi zawierać:

1) zwięzłe określenie przedmiotu konsultacji;

2) cel konsultacji;

3) termin rozpoczęcia konsultacji;

4) czas trwania konsultacji nie krótszy niż 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji;

5) formę prowadzenia konsultacji.

3. Wraz z ogłoszeniem Burmistrz udostępnia projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji.

4. Termin ogłoszenia nie może być krótszy niż 5 dni przed terminem rozpoczęcia konsultacji.

5. Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej poprzez złożenie przez zainteresowane organizacje pozarządowe pisemnej opinii o projekcie aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji. Burmistrz Międzyzdrojów może zarządzić przeprowadzenie konsultacji w formie ustnej, w drodze spotkania z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi.

§ 4. 1. Z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Międzyzdrojów sporządza protokół, który stanowi załącznik do uzasadnienia projektu aktu prawa miejscowego, będącego przedmiotem konsultacji.

2. Protokół o którym mowa w ustępie poprzednim podlega niezwłocznemu podaniu do publicznej wiadomości w sposób określony w zdaniu pierwszym w § 3 ust. 1.

§ 5. Wynik konsultacji jest opiniotwórczy i nie jest wiążący.

§ 6. Konsultacje uznaje się za ważne, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w niniejszej uchwale.

§ 7. Do przeprowadzenia konsultacji, zgodnie z treścią niniejszej uchwały Burmistrz Międzyzdrojów może upoważnić kierownika komórki organizacyjnej Gminy Międzyzdroje, właściwej ze względu na przedmiot konsultacji.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »