reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/322/2010 Rady Miejskiej w Lipianach

z dnia 4 listopada 2010r.

w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania finansowego przez gminę Lipiany dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku a realizujących zadania z zakresu sportu


Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) uchwala się co następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
- burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Lipian,
- gminie - należy przez to rozumieć gminę Lipiany,
- sporcie - należy przez to rozumieć wszelkie aktywności fizyczne, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną.
§ 2. 1. Gmina Lipiany wspiera sport tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu.
2. Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się:
1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;
2) osiągnięcie wyższych wyjników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;
4) promocję sportu i aktywnego stylu życia;
5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowejjak największej liczbie mieszkańców Lipian.
§ 3. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 2 ust. 2, udzielane będzie w formie:
1) dotacji celowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej;
2) stypendiów sportowych oraz wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Lipianach.
2. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej gminy Lipiany.
§ 4. 1. Dotacje celowe mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie gminy Lipiany, w tym także kluby funkcjonujące w formie spółki prawa handlowego, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu.
2. Dotację na prowadzenie statutowej działalności spotowej może otrzymać klub, jeżeli:
1) realizuje cel publiczny wskazany w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały;
2) angażuje się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z Urzędem Miejskim przy realizacji zadań publicznych z zakresu sportu na rzecz mieszkańców Lipian;
3) promuje wizerunek Lipian jako miasta stwarzającego warunki dla rozwoju sportu;
4) zapewni udział środków własnych na realizację zadania.
3. Kwota dofinansowania ze strony gminy Lipiany nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji danego zadania.
4. Podmiot któremu przyznano dofinansowanie, może przeznaczyć na koszty pośrednie nie więcej niż 5% wysokości otrzymanych środków.
5. Dotacje udzielane są po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, od których nie przysługuje odwołanie.
§ 5. 1. Burmistrz Lipian ogłasza otwarty konkurs ofert wskazując:
1) rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania;
2) termin i warunki realizacji zadania;
3) termin składania ofert;
4) termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
3. Oferty wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków gminy Lipiany składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lipianach.
4. W postępowaniu konkursowym mają odpowiednie zastosowanie wzory dokumentów, tj.: oferty realizacji zadania, umowy, sprawozdania określone w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
§ 6. Złożone oferty rozpatruje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Lipian w składzie co najmniej 3 osobowym.
§ 7. Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji na realizację zadania, komisja konkursowa uwzględnia w szczególności:
1) znaczenie zadania dla gminy Lipiany;
2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały;
3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania;
4) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania;
5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
6) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta;
7) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji.
§ 8. 1. Komisja konkursowa przekazuje Burmistrzowi Lipian swoją propozycję rozstrzygnięcia konkursu.
2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Burmistrz Lipian.
§ 9. Oferta winna być rozpatrzona w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty jej złożenia.
§ 10. Wyniki konkursu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipianach.
§ 11. Oferenci przyjmując dotację zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
§ 12. 1. Umowę sporządza się w formie pisemnej, na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż jeden rok.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:
1) oznaczenie stron umowy;
2) szczegółowy zakres realizowanego zadania (cel udzielenia dotacji);
3) wysokość dotacji;
4) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania;
5) sposób kontroli realizacji zadania i wydatkowania dotacji;
6) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji;
7) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy;
8) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, a także wszelkiej innej dokumentacji umożliwiającej ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym;
9) termin i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub niewłaściwie wykorzystanej dotacji.
§ 13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania w formie aneksu do umowy.
§ 14. Dotację na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy klubu, na warunkach określonych w umowie.
§ 15. 1. Podmiot, który otrzymał dotację jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania określonego w umowie w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.
2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:
a) informację o przebiegu realizacji zadania,
b) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane w oparciu o kosztorys załączony do oferty,
c) inne istotne informację dot. realizacji zadania,
d) zestawienie kserokopii dokumentów, faktur (rachunków) potwierdzających wydatkowanie środków.
§ 16. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej dotacji, niewykorzystane środki finansowe należy zwrócić w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.
§ 17. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji wstrzymuje się przekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazana kwota podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
§ 18. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub nienależnego jej wykonania. Podstawę do rozwiązania umowy stanowią wyniki kontroli wykonania umowy.
§ 19. Traci moc uchwała nr XXXVIII/298/2010 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego przez gminę Lipiany dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku a realizujących zadania z zakresu sportu kwalifikowanego.
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian.
§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Marek Przybylski
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

FSG Podatki Sp. z o.o.

FSG Podatki Sp. z o.o. stanowi część grupy FSG, specjalizując się w świadczeniu kompleksowych usług doradztwa podatkowego. Misją naszej firmy jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama