reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/472/10 Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 29 października 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Trzebiatów lub jej jednostkom podległym oraz organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1) ), oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. 2) ) Rada Miejska w Trzebiatowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLV/423/10 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Trzebiatów lub jej jednostkom podległym oraz organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 53 poz. 1081), § 6 otrzymuje brzmienie:
"§ 6. 1. W przypadku gdy umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności stanowić będzie pomoc publiczną, zastosowanie ulgi określonej w § 3 ust. 1 pkt 5 i 6, ust.2 pkt 2 oraz § 4 dopuszczalne będzie wówczas, gdy udzielona pomoc będzie pomocą de minimis w rozumieniu:
1) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L Nr 379 z 28.12.2006 r.);
2) rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) Nr 1860/2004 (Dz. U. UE L z 25.07.2007 r.);
3) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (DZ. U. UE L z 21.12.2007 r.).
2. Udzielanie ulg, o których mowa w ust. 1, następuje z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99).
3. Do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności w przypadkach określonych w ust. 1, uprawniony jest Burmistrz:
1) samodzielnie, jeżeli wartość należności wraz z odsetkami i należnościami ubocznymi nie przekracza kwoty pięćdziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę;
2) po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Miejskiej w Trzebiatowie - w pozostałych wypadkach."
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Trzebiatowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Pawlak
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675,
2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama