reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVII/299/10 Rady Powiatu w Białogardzie

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Pożytku Publicznego

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 j. t., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106 poz. 675) oraz art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, oz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 65, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami);

2) Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Białogardzki;

3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Białogardzie;

4) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Białogardzie;

5) Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Białogardzkiego;

6) Radzie Pożytku - należy przez to rozumieć Powiatową Radę Pożytku Publicznego;

7) Organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy;

8) Delegatach - należy przez to rozumieć przedstawicieli organizacji, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, zaproszonych na specjalne zebranie zwołane w celu wyłonienia kandydatów na członków Rady Pożytku z ramienia tych organizacji.

§ 2. Rada Pożytku realizuje zadania określone w treści art. 41i ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)

§ 3. Radę Pożytku powołuje się uchwałą Zarządu.

§ 4. Kadencja Rady Pożytku trwa dwa lata.

§ 5. 1. Rada Pożytku składa się z:

1) dwóch przedstawicieli Rady;

2) dwóch przedstawicieli Zarządu;

3) sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu.

2. Starosta ogłasza w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białogardzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej termin, do którego organizacje pozarządowe mogą wskazywać swoich przedstawicieli do składu Rady Pożytku.

3. Organizacje pozarządowe wskazują swoich przedstawicieli do składu Rady poprzez złożenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bałogardzie, w terminie określonym w sposób, o którym mowa w ust. 2, odpowiednich wniosków zawierających dane kandydatów do składu Rady oraz ich pisemną zgodę na powołanie w jej skład.

4. Delegowanie przedstawicieli Rady i Zarządu oraz wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych winno nastąpić najpóźniej 30 dni przed upływem kadencji Rady Pożytku z tym, że w przypadku pierwszej kadencji Rady Pożytku delegowanie i wybór przedstawicieli winno się odbyć w terminie 14 dni od wejścia w życie niniejszej uchwały.

5. Członkowie Rady Pożytku reprezentujący Radę i Zarząd wyłaniani są w drodze uchwał.

6. Zarząd podejmuje uchwałę o powołaniu Rady Pożytku w terminie 14 dni po otrzymaniu nazwisk przedstawicieli, o których mowa wyżej, mających wchodzić w skład Rady Pożytku.

§ 6. 1. Rada Pożytku składa się z:

1) Przewodniczącego;

2) Zastępcy;

3) Sekretarza;

4) pozostałych członków.

2. Rada Pożytku na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

3. Rada Pożytku obraduje na posiedzeniach jawnych.

4. Posiedzenia Rady Pożytku zwołuje Przewodniczący lub Zastępca.

5. Posiedzenia Rady Pożytku odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.

6. Rada Pożytku swoje decyzje podejmuje w formie uchwał.

7. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy wszystkich członków. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos przewodniczącego.

8. Obsługę Rady Pożytku zapewnia Starostwo Powiatowe w Białogardzie.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama