reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVII/300/10 Rady Powiatu w Białogardzie

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, oz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 65, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się sposób konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 czerwca 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, a w szczególności programów współpracy.

§ 2. Prawo uczestniczenia w konsultacjach mają rady działalności pożytku publicznego lub organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 czerwca 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące swoją działalność na terenie Powiatu Białogardzkiego lub na rzecz jej mieszkańców.

§ 3. 1. Konsultacje zarządza Zarząd Powiatu w Białogardzie, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionego podmiotu, określając:

1) przedmiot konsultacji

2) formę konsultacji;

3) termin konsultacji;

4) miejsce konsultacji.

2. Informację o zarządzeniu konsultacji w formie komunikatu oraz projekt aktu prawa miejscowego, będącego przedmiotem konsultacji, zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Białogardzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białogardzie.

§ 4. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w formie:

1) spotkania dyskusyjnego;

2) wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu.

2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wynik nie wiąże organów Powiatu Białogardzkiego.

§ 5. 1. Konsultacje w formie spotkania, na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem, zwołuje pisemnie Starosta Białogardzki. Do zaproszenia załącza się porządek spotkania oraz projekt aktu będącego przedmiotem konsultacji.

2. Obradom konsultacji przewodniczy Starosta lub osoba przez niego upoważniona.

3. Ustalenia poczynione na spotkaniu należy odnotować w protokole ze spotkania.

4. Protokół podpisuje protokolant i przewodniczący konsultacji.

5. Kopie protokołu przekazuje się w ciągu 3 dni podmiotom, biorącym udział w spotkaniu.

6. Uczestnicy konsultacji mogą wnieść uwagi do protokołu w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Uwagi należy składać pisemnie.

§ 6. 1. W przypadku formy konsultacji, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Zarząd Powiatu w Białogardzie przesyła zainteresowanym organizacjom projekt aktu prawa miejscowego, wyznaczając termin i miejsce złożenia uwag do projektu.

2. Wniesione uwagi oraz opinie strony społecznej będą przedmiotem analizy organów podejmujących decyzje w sprawach będących przedmiotem konsultacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Białogardzie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama