reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII /342/10 Rady Miejskiej w Mieszkowicach

z dnia 23 września 2010r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mieszkowice oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 , poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181,poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138 , poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230), w związku z art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 , zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146 , Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mieszkowice oraz jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazuje się podmioty do tego uprawnione. Przepisów uchwały nie stosuje się do należności, których zasady i tryb umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty regulują odrębne przepisy.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. ustawie - oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);

2. należnościach - oznacza to należności pieniężne główne , odsetki za zwłokę oraz inne należności uboczne ( koszty postępowania sądowego i inne), mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Mieszkowice lub jednostkom podległym;

3. dłużniku - oznacza to osobę fizyczną, prawną, a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;

4. burmistrzu - oznacza to Burmistrza Mieszkowic,;

5. przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno - prawną oraz sposób finansowania;

6. działalności gospodarczej - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie reguły konkurencji określone w przepisach części trzeciej Tytuł VII, Rozdział 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 115 z dnia 9 maja 2008r.);

7. podmiocie uprawnionym - oznacza to Burmistrza Mieszkowic lub kierownika jednostki podległej;

8. uldze - oznacza to umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności.

§ 3. 1. Podmiot uprawniony, na wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, może:

1) umorzyć należność w całości lub części;

2) odroczyć termin spłaty całości lub części należności;

3) rozłożyć na raty płatność całości lub części należności.

2. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona należność główna.

3. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia przyznania ulgi, do dnia zapłaty.

4. W przypadku nie dotrzymania przez dłużnika terminu płatności odroczonej należności, terminu płatności rat , wpłaty należności w wysokości niższej od ustalonej przez podmiot uprawniony przyznający ulgę, pozostała do zapłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia wymagalności należności.

§ 4. 1. Wniosek, o którym mowa w •§ 3 ust. 1 powinien zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, adres (miejsce zamieszkania, pobytu, siedziba, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej), treść prośby ze wskazaniem uzasadnienia zastosowania ulgi oraz dowody uzasadniające zastosowanie ulgi.

2. W przypadku, gdy wniosek dłużnika jest niekompletny, zawiera braki formalne, podmiot uprawniony wzywa dłużnika do ich usunięcia w terminie 7 dni, z pouczeniem, że nie spełnienie warunków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

3. Podmiot uprawniony zawiadamia dłużnika w formie pisemnej o pozostawieniu jego wniosku bez rozpatrzenia.

§ 5. W odniesieniu do należności wynikających z opłat za używanie komunalnych lokali mieszkalnych ( w tym socjalnych) możliwe jest zastosowanie umorzenia w części również w przypadku spełnienia przez dłużnika co najmniej jednej z poniższych przesłanek:

1) roszczenie o zapłatę jest wymagalne od co najmniej 3 lat;

2) dochód na jednego członka wieloosobowego gospodarstwa domowego nie przekracza 80% najniższej emerytury i 100% tej kwoty w gospodarstwie jednoosobowym;

3) dłużnik spłaci jednorazowo ustaloną, w ugodzie z podmiotem uprawnionym część zadłużenia. Umorzenia w powyższych sytuacjach dokonuje się pod warunkiem terminowego uiszczania przez dłużnika bieżących opłat za używanie lokalu mieszkalnego, przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty zawarcia ugody.

§ 6. 1.Należności mogą być umorzone jednostronnie z inicjatywy podmiotu uprawnionego, jeżeli:

1) dłużnik będący osobą fizyczną zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów;

2) na skutek likwidacji, upadłości lub rozwiązania dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu zaciągniętych zobowiązań nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) kwota należności nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

5) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika oraz członków jego rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, a mianowicie: spłacenie należności zagrażałoby jego egzystencji, bądź zaistniała szczególna sytuacja losowa z przyczyn niezależnych od dłużnika, mająca istotny wpływ na jego sytuacje materialną;

6) nie można trwale ustalić osoby, miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika;

7) zachodzi inny niż wymieniony wyżej ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1 mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 7. 1. Podmiot uprawniony, na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą , może udzielić określonych w § 3. ust.1 uchwały ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w przypadkach określonych w § 6 ust. 1 pkt 5 i 7 uchwały, w stosunku do należności, które:

1) nie stanowią pomocy publicznej;

2) stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 379 z dnia 28.12.2006 r.).

2. Podmiot, który ubiega się o pomoc de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności formy prawnej wnioskodawcy, wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy , w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości, zgodnie ze wzorem formularza informacji określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz.311).

3. Pomoc de minimis określona w niniejszej uchwale może być udzielana do dnia 31 grudnia 2013r.

§ 8. Uprawnionymi podmiotami do stosowania ulg w spłacie należności są :

1) kierownik gminnej jednostki organizacyjnej, w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych dotyczących danej jednostki, do wartości jednokrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym udzielenie ulgi, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do celów naliczania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

2) burmistrz , w odniesieniu do należności z tytułu umów cywilnoprawnych przypadających Gminie Mieszkowice oraz należności dotyczących jednostek podległych, jeśli wartość należności głównej nie przekracza trzykrotności kwoty, o której mowa w pkt.1;

3) burmistrz , po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Mieszkowicach, w przypadku kwot wyższych od wymienionych w pkt 1 i 2.

§ 9. 1. Udzielenie ulg w spłacie należności następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego.

2. W przypadkach, o których mowa w z § 6 ust. 1 pkt 1,2,4 i 6 uchwały , umorzenie należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli podmiotu uprawnionego.

§ 10. Podmiot uprawniony, przed zastosowaniem ulgi przeprowadza postępowanie w sprawie zasadności jej zastosowania .

§ 11. 1.Zobowiązuje się kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do składania burmistrzowi informacji o ilości i wysokości udzielonych ulg w/g stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku, w terminie 30 dni po upływie danego półrocza.

2. Zobowiązuje się burmistrza do składania Radzie Miejskiej w Mieszkowicach informacji o ilości i wielkości udzielonych ulg w/g stanu na dzień 31 grudnia każdego roku, w terminie do 31 marca roku następnego .

§ 12. Traci moc Uchwała Nr VI/39/07 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 43, poz.653, Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009r. Nr 91, poz. 2562).

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego .

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Salwa

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

2BE.pl

Grupa Adweb

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama