reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Polanów

z dnia 4 maja 2010r.

zawate pomiędzy Gminą Polanów a Wojewódzkim Zachodniopomorskim- Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w sprawie przebudowy chodnika w m. Nacław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206

Gminą Polanów , reprezentowaną przez:

Burmistrza Polanowa - Grzegorza Lipskiego

zwaną dalej Gminą

a

Województwem Zachodniopomorskim - Zachodniopomorskim Zarządem Dróg

Wojewódzkich w Koszalinie ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, reprezentowanym przez:

Dyrektora - Bogdana Krawczyka

działając na podstawie Pełnomocnictwa nr 134/08 udzielonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą Nr 1259/08 z dnia 16.10.2008 r. do zawierania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego . zwanym dalej ZZDW

§ 1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest uzgodnienie działań, zakresu robót oraz trybu współpracy stron umożliwiających zrealizowanie zadania:

"Przebudowa chodnika w m. Nacław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206 ".

§ 2. 1)Koszt zadania ustalony na podstawie kosztorysu inwestorskiego, szacuje się na kwotę 400 000 zł. (słownie: czterysta tysięcy złotych) brutto.

2)Po ostatecznym zakończeniu robót budowlanych, w przypadku gdy koszt zadania będzie inny niż określony w ust. 1, zostanie zawarty aneks do niniejszego porozumienia.

§ 3. ZZDW zobowiązuje się zabezpieczyć w budżecie w 2010 roku kwotę: 300 000 zł. (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) brutto z przeznaczeniem na realizację w/w robót.

§ 4. Gmina zobowiązuje się, zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) przekazać na realizację zadania kwotę 100 000 zł. (słownie : sto tysięcy złotych) brutto w postaci dotacji zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/362/10 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2010 rok.

§ 5. 1)Środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Województwa Zachodniopomorskiego:

2)Odsetki od środków finansowych Gminy Polanów zgromadzonych na rachunku bankowym Województwa od dnia ich przekazania do dnia ich wydatkowania są dochodem budżetu Gminy Polanów podlegają przekazaniu na rachunek Gminy Polanów o nr: 73 9317 1038 3900 0996 2000 0037.

3)Nie wykorzystana dotacja lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi w terminie niezwłocznym wraz z odsetkami karnymi jak zaległości podatkowe licząc od dnia otrzymania środków do dnia ich zwrotu. W innym przypadku podlega egzekucji.

§ 6. Inwestorem zadania będzie Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Do zadań Inwestora należy:

- organizacja i przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

- podpisanie umowy z wykonawcą robót,

- bieżąca informacja o stanie zaawansowania robót;

- nadzór techniczny nad prowadzonymi robotami.

§ 7. 1)Termin zakończenia zadania ustala się do dnia 30 listopada 2010 r.

2)Końcowego odbioru zadania dokona komisja powołana przez Inwestora z udziałem przedstawiciela Gminy.

§ 8. Województwo - ZZDW jest zobowiązane do sporządzania sprawozdania z wykorzystania udzielonej dotacji, które powinno zostać dostarczone do dnia 31 stycznia 2011 r.

§ 9. 1)Porozumienie będzie obowiązywało w okresie od daty jego podpisania przez cały czas realizacji zadania, do czasu ostatecznego zakończenia i rozliczenia robót.

2)Porozumienie może być rozwiązane za zgodą obu Stron, w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają jego realizację.

§ 10. Wszelkie zmiany mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej, w postaci aneksu do niniejszego Porozumienia.

§ 11. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 12. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Gmina Polanów

Wojewódzkich w Koszalinie

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Wachowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama