reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Polanów

z dnia 4 maja 2010r.

zawate pomiędzy Gminą Polanów a Wojewódzkim Zachodniopomorskim- Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w sprawie przebudowy chodnika w m. Nacław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206

Gminą Polanów , reprezentowaną przez:

Burmistrza Polanowa - Grzegorza Lipskiego

zwaną dalej Gminą

a

Województwem Zachodniopomorskim - Zachodniopomorskim Zarządem Dróg

Wojewódzkich w Koszalinie ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, reprezentowanym przez:

Dyrektora - Bogdana Krawczyka

działając na podstawie Pełnomocnictwa nr 134/08 udzielonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą Nr 1259/08 z dnia 16.10.2008 r. do zawierania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. zwanym dalej ZZDW

§ 1. 1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest udzielenie przez Gminę Polanów pomocy rzeczowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania inwestycyjnego:

"Przebudowa chodnika w m. Nacław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206 ";

2. Pomoc finansową Gminy w postaci dotacji na realizację przedmiotowego zadania określa odrębne porozumienie Stron.

§ 2. 1. Gmina zobowiązuje się przekazać Województwu Zachodniopomorskiemu - ZZDW pomoc rzeczową w postaci opracowanej dokumentacji technicznej na realizację zadania, o którym mowa w § 1.

2. Wartość pomocy rzeczowej, o której mowa w ust. 1, strony określają na kwotę 69 784 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 00/100) brutto.

3. Termin realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz obowiązki ZZDW związane z realizacją tego zadania, określi odrębne porozumienie zawarte pomiędzy Stronami w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej dla Województwa.

§ 3. Przekazanie pomocy rzeczowej, opisanej w § 2 ust. 1, nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

§ 4. Przekazanie pomocy rzeczowej, opisanej w § 2 ust. 1, nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

1. Porozumienie będzie obowiązywało w okresie od daty jego podpisania przez cały czas realizacji zadania inwestycyjnego, do czasu ostatecznego zakończenia i rozliczenia robót.

2. Porozumienie może być rozwiązane za zgodą obu Stron, w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają jego realizację.

§ 5. Porozumienie może być rozwiązane za zgodą obu Stron, w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają jego realizację.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej, w postaci aneksu do niniejszego porozumienia.

§ 6. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Gmina Polanów

Wojewódzkich w Koszalinie

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama