reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/sXIV/79/11 Rady Miasta Wałcz

z dnia 11 października 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające bezpłatną podstawę programową przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28,poz.142 i 146, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21,poz113, Nr117, poz. 679, Nr 134, poz.777) art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020 , Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 , Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 , Nr 235, poz. 1618 ; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 , Nr 56, poz. 458, Nr 157 , poz.1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54,poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz.991; z 2011 r. Nr 106,poz.622, Nr 112, poz.654) Rada Miasta Wałcz uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Miejską Wałcz ;

2) podstawie programowej - należy przez to rozumieć podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną na podstawie odrębnych przepisów, realizowaną obowiązkowo i bezpłatnie;

3) rocznym przygotowaniu przedszkolnym - należy przez to rozumieć obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami).

§ 2. 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin dziennie.

3. Swiadczenia w przedszkolu realizowane są przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00 , w tym podstawa programowa realizowana jest od godziny 7.30 do 12.30.

§ 3. Świadczenia przedszkola wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne.

§ 4. 1. Świadczeniami przedszkola w zakresie wykraczającym poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, za które pobiera się opłatę są następujące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne:

1) gry i zabawy usprawniające aparat mowy,

2) zajęcia rozwijające plastyczne, muzyczne i teatralne uzdolnienia dzieci,

3) zabawy tematyczne umożliwiające dziecku właściwy rozwój emocjonalny i społeczny

4) przygotowanie dzieci do udziału w imprezach artystycznych, okolicznościowych, przedszkolnych i środowiskowych,

5) zajęcia wspomagające dziecko w osiągnięciu gotowości szkolnej,

6) zajęcia czytelnicze,

7) opieka nad dzieckiem w czasie realizacji zajęć wymienionych w pkt. 1-6.

2. Wysokość opłaty za korzystanie przez dziecko ze świadczeń , o których mowa w ust.1 ustala się w wysokości 2,00 zł za 1 godzinę zegarową realizacji tych zajęć i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej.

3. Jeżeli do przedszkola uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców (prawnych opiekunów), wnoszą oni opłatę, o której mowa w ust. 2, w następujących wysokościach:

1) za pierwsze dziecko - 100%,

2) za drugie dziecko - 75%,

3) za trzecie i każde następne dziecko - 50%".

§ 5. Opłata, o której mowa w § 4 nie obejmuje zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na życzenie rodziców (opiekunów prawnych).

§ 6. 1. Opłata, o której mowa w § 4 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.

2. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Wałcz, na podstawie sporządzonej kalkulacji kosztów zakupu surowców spożywczych uwzględniających normy żywieniowe.

§ 7. Zakres świadczeń realizowanych przez przedszkole, deklarowana liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową , zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia oraz okres obowiązywania umowy określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem a rodzicami (opiekunami prawnymi).

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wałcz.

§ 9. Traci moc uchwała Nr V/SXLVI/344/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r. Rady Miasta Wałcz w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające bezpłatną podstawę programową przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz zmieniona uchwałą Nr VI/SIII/10/10 z dnia 28 grudnia 2010 r.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym upłynęło 14 dni od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KPMG Sp. z o.o.

Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama