reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie

z dnia 1 września 2011r.

zawarte pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Gminą - Miasto Stargard Szczeciński w sprawie powierzenia Gminie zadania z zakresu zimowego utrzymania ulic powiatowych w Stargardzie Szczecińskim zgodnie z wykazem ulic wraz z kolejnością zwalczania skutków zimy


zawarte w dniu 1 września 2011r. w Stargardzie Szczecińskim pomiędzy:
Powiatem Stargardzkim, zwanym dalej Powiatem, z siedzibą przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie Szczecińskim, reprezentowanym przez:
1. Marka Stankiewicza - Wicestarostę
2. Iwonę Wiśniewską - Członka Zarządu
a
Gminą Miasto Stargard Szczeciński, zwaną dalej Gminą, z siedzibą przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 w Stargardzie Szczecińskim, reprezentowaną przez:
Sławomira Pajora - Prezydenta Miasta.
Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr IX/131/11 z dnia 29 czerwca 2011r. i Rady Miejskiej Nr IX/112/2011 z dnia 30 sierpnia 2011, art. 5 ust 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 ze zm.). Strony zawierają porozumienie o następującej treści:
§ 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie zadania z zakresu zimowego utrzymania ulic powiatowych w Stargardzie Szczecińskim zgodnie z wykazem ulic wraz z kolejnością zwalczania skutków zimy stanowiącym załącznik nr 1 do porozumienia.
§ 2. 1. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 przekazana zostanie dotacja celowa z budżetu Powiatu Stargardzkiego.
2. Dotacja na zimowe utrzymanie będzie obejmowała również wydatki związane z utrzymaniem gotowości wykonawcy do prowadzenia robót. W tym zakresie koszty pokrywane będą przez Powiat proporcjonalnie do długości ulic objętych stałym zimowym utrzymaniem.
3. Wysokość dotacji przekazywanej przez Powiat na wykonanie zadania ustalona zostanie na podstawie wniosku składanego każdego roku przez Gminę najpóźniej do 31 sierpnia roku poprzedzającego przyznanie dotacji (z wyjątkiem 2011 roku, w którym wniosek złożony zostanie do 30 września) w wysokości określonej na podstawie wynegocjowanych stawek przez Gminę z Wykonawcą, któremu zostanie powierzone zadanie zimowego utrzymania dróg. W przypadku braku zabezpieczenia środków finansowych przez Powiat, Gmina może wypowiedzieć porozumienie ze skutkiem natychmiastowym.
4. W uzasadnionych przypadkach a zwłaszcza w momencie wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność poniesienia większych od wynegocjowanych kosztów dopuszcza się możliwość zwiększenia kwoty dotacji.
5. Środki na realizację zadania, do wysokości określonych przez Gminę wydatków, przekazywane będą Gminie na podstawie składanego comiesięcznie zapotrzebowania za każdy miesiąc zimowego utrzymania w okresach od 1 stycznia do 31 marca oraz 1 listopada do 31 grudnia.
6. Zapotrzebowanie na środki finansowe powinno być złożone przez Gminę do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonywania zimowego utrzymania ulic, na podstawie uwierzytelnionych kopii faktur wystawionych przez wykonawcę robót.
7. Środki na realizację zadania winny być przekazane przez Powiat na rachunek Gminy do 20 każdego miesiąca po miesiącu wykonania usługi zimowego utrzymania ulic.
8. Gmina dokona rozliczenia dotacji udzielonej w danym roku budżetowym, w terminie do 31 stycznia roku następnego.
§ 3. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
§ 4. 1. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem, iż wypowiedzenie upływa z dniem 30 kwietnia.
2. Porozumienie może być rozwiązane za zgoda obu Stron w każdym czasie.
3. Rozwiązanie i wypowiedzenie nie zwalnia strony z wykonania wcześniej poniesionych zobowiązań finansowych.
§ 5. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o drogach publicznych.
§ 7. Porozumienie zostało sporządzone w 5 egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron oraz 1 egzemplarz dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim.
§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Powiat Stargardzki
Gmina Miasto Stargard Szczeciński
Załącznik do Porozumienia
z dnia 1 września 2011 r.
Zalacznik.xls

Wykaz ulic powiatowych do zimowego utrzymania
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Duraj

doktor hab. nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama