reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/116/2011 Rady Gminy Kołbaskowo

z dnia 17 października 2011r.

w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014 ) Rada Gminy Kołbaskowo uchwala, co następuje:

§ 1. Okresowe stypendia sportowe, zwane dalej "stypendiami" mogą być przyznawane osobom fizycznym zwanym dalej "zawodnikami" za osiągnięte wyniki sportowe.

§ 2. Gmina Kołbaskowo przyznaje stypendia w ramach środków finansowych ustalonych w budżecie gminy na dany rok.

§ 3. Stypendium może otrzymać zawodnik, który spełnia jednocześnie następujące kryteria:

1) wiek do 26 lat,

2) posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych,

3) jest członkiem stowarzyszenia kultury fizycznej, którego siedzibą jest Gmina Kołbaskowo,

4) uprawia dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa sportowego organizowanego przez polski związek sportowy lub międzynarodową organizację sportową w danej dyscyplinie,

5) reprezentuje kraj lub macierzysty klub sportowy na zawodach sportowych,

6) nie pobiera stypendium sportowego pochodzącego ze środków samorządu innych szczebli, związku sportowego, wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno -prawnej z tytułu uprawiania danej dyscypliny sportu,

7) w roku przyznania stypendium lub w roku poprzednim uzyskał indywidualnie co najmniej jeden z następujących wyników sportowych:

a) zajął miejsce 1 - 10 w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich,

b) zajął miejsce 1 - 8 w mistrzostwach świata seniorów lub juniorów,

c) zajął miejsce 1 - 6 w mistrzostwach Europy seniorów lub juniorów,

d) zajął miejsce 1 - 3 w mistrzostwach Polski seniorów lub juniorów,

e) zajął miejsce 1 - 3 w mistrzostwach Polski pozostałych grup młodzieżowych,

f) zajął miejsce 1- 3 w mistrzostwach wojewódzkich pozostałych grup młodzieżowych ,

g) zajął miejsce 1- 6 w wojewódzkiej Gimnazjadzie lub Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie stypendium dla zawodnika mogą składać stowarzyszenia kultury fizycznej, zwane dalej " klubami ", których siedzibą jest Gmina Kołbaskowo.

2. Wniosek o stypendium powinien zawierać:

1) dane osobowe kandydata (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),

2) dane dotyczące klubu, w tym nazwę i adres siedziby,

3) informacje o szczegółowych osiągnięciach, za które ma być przyznane stypendium wraz z dokumentami potwierdzającymi dotychczasowe osiągnięcia,

4) uzasadnienie wnioskodawcy,

5) oświadczenie klubu o przynależności zawodnika do wskazanego przez wnioskodawcę klubu sportowego,

6) zobowiązanie do informowania o zaistniałych okolicznościach prowadzących do pozbawienia stypendium,

7) wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie do publicznej wiadomości faktu przyznania stypendium.

3. Pomocniczy wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

4. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo. Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

5. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.

§ 5. 1. Stypendium przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż rok kalendarzowy.

2. Stypendium wypłaca się w okresach miesięcznych z góry, w terminie do 10-go każdego miesiąca.

3. Stypendium może być przyznane na kolejny rok budżetowy, o ile zawodnik spełnia kryteria określone w § 3 i nie zachodzą okoliczności skutkujące cofnięciem stypendium.

§ 6. Zawodnika można pozbawić stypendium, jeżeli w okresie jego pobierania:

1) nie realizuje programu szkoleniowego,

2) została nałożona na niego kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego związku sportowego,

3) zmienił przynależność klubową, stając się członkiem stowarzyszenia mającego siedzibę poza Gminą Kołbaskowo,

4) otrzymał stypendium z innych źródeł lub wynagrodzenie z klubu, bądź od sponsora,

5) utracił zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego,

6) odmówił udziału w zawodach, przygotowaniach olimpijskich i paraolimpijskich oraz w reprezentowaniu kraju,

7) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

§ 7. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia wydanego przez lekarza mającego uprawnienia do badania sportowców, może być wypłacane stypendium przez okres niezdolności, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące.

§ 8. Wnioskodawca po okresie otrzymywania stypendium w danym roku kalendarzowym zobowiązany jest do złożenia Wójtowi Gminy sprawozdania dotyczącego postawy sportowej stypendysty w terminie do 31 grudnia.

§ 9. 1. Podstawę ustalenia wysokości stypendium stanowi ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim wynagrodzenie minimalne, obowiązujące w momencie przyznania stypendium.

2. Wysokość stypendium wynosi miesięcznie:

1) do 100 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 3 pkt 7 lit. a i b,

2) do 80 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 3 pkt 7 lit. c,

3) do 70% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, dla zawodnika który osiągnął wynik wskazany w § 3 pkt 7 lit. d,

4) do 50% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 3 pkt 7 lit. e,

5) do 25 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1,dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 3 pkt 7 lit. f,

6) do 10% wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1,dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 3 pkt 7 lit. g.

3. Wysokość każdego przyznanego stypendium, w granicach określonych w ust. 2, ustala się relatywnie do osiągniętego wyniku sportowego określonego w § 3 pkt 7.

§ 10. Rozstrzygnięcie o przyznaniu lub pozbawieniu stypendium oraz jego wysokości podejmuje Wójt Gminy Kołbaskowo.

§ 11. Od rozstrzygnięcia Wójta Gminy nie przysługuje odwołanie.

§ 12. Wykaz zawodników, którzy otrzymali stypendium podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Wierzbicki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/116/2011
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia 17 października 2011 r.

Wniosek o przyznanie okresowego stypendium sportowego

1. Imię i nazwisko:___________________________________________________________

2. Data i miejsce urodzenia____________________________________________________

3. Adres zamieszkania _______________________________________________________

4. Nazwa i adres siedziby klubu________________________________________________

_________________________________________________________________________

5. Informacja o osiągnięciach ubiegającego się o stypendium za okres, za który ma być przyznane stypendium:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

6. Wykaz załączników dokumentujących osiągnięcia kandydata:

1) _______________________________________________________________________

2) _______________________________________________________________________

3) _______________________________________________________________________

4) _______________________________________________________________________

7. Uzasadnienie wnioskodawcy:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

8. __ ____________________________________________________________________

(nazwa stowarzyszenia kultury fizycznej)

oświadcza, że_________ _____________________________________________________

imię i nazwisko zawodnika

jest członkiem klubu.

9. Wnioskodawca zobowiązuje się do poinformowania o ewentualnych okolicznościach prowadzących do pozbawienia stypendium.

10. Kandydat do stypendium wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz przekazania do publicznej wiadomości faktu przyznania stypendium.

___________________________

( podpis i pieczęć wnioskodawcy )

10. Decyzja Wójta Gminy:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________ _________________________

(data) (podpis)

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama