reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/125/2011 Rady Miasta Szczecinek

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz.1281) i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461; Nr 226 poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie miasta Szczecinek:

1) od budynków lub ich części za wyjątkiem pkt 2:

a) mieszkalnych - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, za wyjątkiem budynków lub ich części wymienionych w pkt 1 lit. c - 19,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) związanych z działalnością gospodarczą z zakresu turystyki i gastronomii - 12,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,28 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2) od budynków lub ich części położonych na terenach włączonych do obszaru Miasta Szczecinekz dniem 1 stycznia 2010 r., wymienionych w § 2 pkt 9 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. Nr 120,poz. 1000):

a) mieszkalnych - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, za wyjątkiem budynków lub ich części wymienionych w pkt 2 lit. c - 14,38 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) związanych z działalnością gospodarczą z zakresu turystyki i gastronomii - 12,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,32 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od gruntów, za wyjątkiem pkt 4:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, za wyjątkiem gruntów wymienionych w pkt 3 lit. b - 0,74 zł od
1 m2 powierzchni,

b) związanych z działalnością określoną w pkt 1 lit. c - 0,52 zł od 1 m2 powierzchni,

c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni,

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,25 zł od 1 m2 powierzchni;

4) od gruntów położonych na terenach włączonych do obszaru Miasta Szczecinek z dniem 1 stycznia 2010 r., wymienionych w § 2 pkt 9 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r.w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. Nr 120, poz. 1000):

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, za wyjątkiem gruntów wymienionych w pkt 4 lit. b - 0,63 zł od
1 m2 powierzchni,

b) związanych z działalnością określoną w pkt 2 lit. c - 0,52 zł od 1 m2 powierzchni,

c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni,

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,15 zł od 1 m2 powierzchni;

5) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. 1. Różnica pomiędzy stawkami określonymi w § 1 pkt 1 lit. b i lit. c, pkt 2 lit. b i lit. c, pkt 3 lit. a i lit. b oraz pkt 4 lit. a i lit. b niniejszej uchwały stanowi pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis(Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006) .

2. Pomoc de minimis może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcom, dla których wartość pomocy de minimis łącznie z wartością innej pomocy de minimis uzyskanej przez danego przedsiębiorcęw różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych, wliczając rok udzielenia pomocy, nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro brutto, w przypadku przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu drogowego - nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty stanowiącej równowartość 100.000 euro brutto.

§ 3. Podatnik korzystający z pomocy określonej w § 2 pkt 1 zobowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi Miasta Szczecinek do 15 stycznia każdego roku kalendarzowego:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;jeżeli w trakcie korzystania z pomocy de minimis kwota udzielonej pomocy przekroczy kwotę,o której mowa w § 2 pkt 2, przedsiębiorca zobowiązany jest poinformować Burmistrza Miasta Szczecinek w terminie 14 dni od dnia wystąpienia w/w okoliczności;

2) pozostałych informacji, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r.w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

§ 4. Traci moc uchwała Nr LIII/544/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 08 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 119, poz. 2273) zmieniona uchwałą Nr IV/18/10 Rady Miasta Szczecinekz dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/544/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia08 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011r. Nr 23, poz.364).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecinek


Mirosław Wacławski


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992);

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama