reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/78/2011 Rady Miejskiej w Cedyni

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cedynia

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami: z 2003. Nr 137, 1304, z 2004r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr .227, poz.1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz.1292, z .2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr .216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458,Nr 157, poz. 1241, Nr .219, poz. 1705, z 2010r. Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654), Rada Miejska w Cedyni uchwala, co następuje:

Ustala się Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cedynia w brzmieniu następującym:
REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cedynia

§ 1. Ilekroć w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cedynia, jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć szkołę publiczną i niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dorosłych, publiczne kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, niepubliczne kolegium nauczycielskie i nauczycielskie kolegium języków obcych, publiczny i niepubliczny ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, a także niepubliczne kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych;

2) uczniu - należy przez to rozumieć odpowiednio ucznia, wychowanka, słuchacza szkoły, o której mowa w pkt 1, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki lub ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 24 roku życia, zamieszkałego na terenie Gminy Cedynia;

3) rodzinie - należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;

4) dochodzie na osobę w rodzinie - należy przez to rozumieć dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie;

5) kryterium dochodowe na osobę w rodzinie - kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni, na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Cedyni. Warunkiem ubiegania się o uzyskanie pomocy jest złożenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej, którego wzór określa Burmistrz Cedyni w drodze zarządzenia.

§ 3. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zwany dalej wnioskiem składa się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni.

§ 4. Uczniowi może być udzielona pomoc materialna o charakterze socjalnym, jako:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

§ 5. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów:

a) udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

b) związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych i publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;

3) świadczenia pieniężnego, na zasadach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm).

§ 6. 1. Wysokość stypendium szkolnego ustala się w następujący sposób:

1) jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej od 101% do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.);

2) jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi od 50% do 100% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej od 80% do 100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).

2. Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wówczas łączna wysokość stypendium szkolnego stanowi wielokrotność wysokości miesięcznej.

3. Stypendium szkolne przyznaje się dla uczniów według kryterium najniższych dochodów na osobę w rodzinie ucznia - do wyczerpania środków przyznanych na ten cel z budżetu państwa.

§ 7. W przypadku wyboru stypendium w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów, o których mowa w § 5 pkt. 1 uczeń wskazuje rodzaj kosztów, o których pokrycie występuje za dany okres oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty. Dołącza ponadto dokumenty, na podstawie których ponoszone są dane koszty. Dokumenty te są składane najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu udzielenia pomocy materialnej, określonego w decyzji o przyznaniu stypendium.

§ 8. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się: od dnia 1 września do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku uczniów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - od dnia 1 października do dnia 15 października danego roku szkolnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa ust. 1.

§ 9. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, w którego rodzinie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w § 1 pkt 5. Wysokość zasiłku uzależniona jest od rodzaju zdarzenia losowego i sytuacji materialnej ucznia.

2. Zasiłek szkolny przyznany w formach, o których mowa w § 5 pkt 1 i 2 jest udzielany odpowiednio na zasadach określonych w § 6.

3. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego udzielenie pomocy.

§ 10. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cedyni i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni.

§ 12. Traci moc Uchwała Nr XXIV/247/05 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 24 marca 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cedynia oraz Uchwała Nr XXVIII/264/05 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie wprowadzenia zamian w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Cedynia.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Premiere Design

Architektura Wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama