reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/79/11 Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz.U.z 2010. Nr 95 poz.613, Nr 96, poz.620. Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475, z 2011r. Dz.U.Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654 i Nr 171, poz.1016 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości :

1. Od budynków lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej:

1) mieszkalnych - 0,55 zł,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 15 zł

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,00 zł,

5) pozostałych:

a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,10 zł,

b) położonych na gruntach niesklasyfikowanych służące wyłącznie działalności rolniczej - 0,50 zł

c) nie wymienionych w lit. a i b w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza - 3,70 zł

2. Od budowli lub ich części - 2 % ich wartości z tym, że:

a) od rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody - 1%

b) budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków - 0,2%

3. Od 1 m 2 powierzchni gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, z wyjątkiem zajętych pod budynki mieszkalne - 0,64

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,14 zł.

4. Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/207/09 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości zmieniona uchwałą Nr III/20/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 2 marca 2011r. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego Nr 91, poz.2570.z 2011 r. Nr 39, poz. 687)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 01 stycznia 2012r.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KPMG Sp. z o.o.

Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama