reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/116/2011 Rady Miasta Świnoujście

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777); art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, zm. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475, oraz z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95, zm. Dz. U. z 2011r. Nr 117, poz. 676) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Miasto Świnoujście:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni 0,84 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 4,33 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- od 1 m2 powierzchni 0,43 zł

d) związanych z budynkiem mieszkalnym, stanowiącym wyłączną własność rencistów lub emerytów, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

- ww. osoby zameldowane są w tym budynku na pobyt stały,

- wykorzystywane są wyłącznie przez tych właścicieli lub wspólnie z pozostającymi na ich utrzymaniu osobami małoletnimi,

- jedynym źródłem utrzymania w roku podatkowym jest renta lub emerytura

- od 1 m2 powierzchni 0,22 zł

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,70 zł

b) mieszkalnych stanowiących wyłączną własność rencistów lub emerytów, jeżeli spełnione są warunki wymienione pkt 1 lit. d - od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,35 zł

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

- od 1 m2 powierzchni użytkowej 21,94 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej 10,24 zł

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,45 zł

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,36 zł

g) gospodarczych, takich jak: komórki i składziki przydomowe, stodoły, stajnie, kurniki, chlewnie, obory, jeżeli nie są związane lub zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,68 zł

3) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:

a) służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków - od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ust. o podatkach i opłatach lokalnych 1 %

b) pozostałych - od wartości określonej wyżej 2 %

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LVIII/481/2009 Rady Miasta Świnoujście z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta


Paweł Sujka


Uzasadnienie

Uprawnienie Rady Miasta do określania stawek na podatek od nieruchomości wynika z art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ustawodawca uprawnienie to ograniczył przez wprowadzenie maksymalnych stawek podatku, jakie organ gminy może ustalić. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych określone w art. 5 ust. 1 obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 13 lipca 2011r. (M. P. Nr 68, poz. 679) ogłosił, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011r. w stosunku do I półrocza 2010r. wyniósł 104,2 (wzrost cen o 4,2%). Zatem maksymalne stawki podatku od nieruchomości w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 4,2%. Obecnie obowiązują stawki wprowadzone Uchwałą Nr LVIII/481/2009 Rady Miasta Świnoujście z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok. Nie ulegają zmianie stawki podatku od budowli. Proponowane podwyżki spowodują zwiększenie podatku od nieruchomości przykładowo dla mieszkania o powierzchni 50 m2 o 6 zł, a z udziałem w gruncie łącznie o 10 zł w skali roku. Dla osób korzystających z ulgi z tytułu emerytury lub renty są to podwyżki rzędu odpowiednio o 2,50 zł i o 4,50 zł w skali roku. W niniejszej uchwale zachowano ulgę dla emerytów i rencistów. Poniżej prezentowane są stawki maksymalne i stawki proponowane do zatwierdzenia przez Radę Miasta:

Przedmiot opodatkowania

Stawki na 2011 rok

Stawki na 2012 rok

Maksymalne

obowiązujące

maksymalne

Proponowane

Budynki mieszkalne

0,67

0,58

0,70

0,70

Budynki mieszkalne stanowiące własność rencistów lub emerytów (...)

0,67

0,30

0,70

0,35

Budynki związane z działalnością gospodarczą

21,05

19,15

21,94

21,94

Budynki zajęte na działalność
w zakresie obrotu materiałem siewnym

9,82

9,28

10,24

10,24

Budynki zajęte na działalność w zakresie usług zdrowotnych (brzmienie obowiązujące do 31.12.2010r.)/Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (brzmienie obowiązujące od 01.07.2011r.)

4,27

4,09

4,45

4,45

Budynki pozostałe

7,06

6,66

7,36

7,36

Budynki gospodarcze, z wyj. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

7,06

2,85

7,36

3,68

Grunty związane z działalnością gospodarczą

0,80

0,71

0,84

0,84

Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne, retencyjne
i elektrownie wodne

4,15

3,87

4,33

4,33

Grunty pozostałe

0,41

0,35

0,43

0,43

Grunty mieszkalne stanowiące własność rencistów lub emerytów (...)

0,41

0,18

0,43

0,22

Budowle

2 %

2 %

2 %

2 %

Budowle zw. z oczyszczaniem
i odprowadzaniem ścieków

2 %

1 %

2 %

1 %

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Witko

doradca w zakresie testowania oprogramowania i zarządzania jakością

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama