reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/122/2011 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441 ;z 2006r. Nr17, poz.128, Nr 181,poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173,poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. nr 52, poz.420, Nr 157,poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230 z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) oraz art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) Rada Miejska w Trzcinisku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2012 roku:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,75 zł,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,32 zł,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,25 zł;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,65 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 18,26 zł,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 10,24 zł,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 2,21 zł,

e) domków rekreacyjnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 7,35 zł,

f) garaży wolnostojących od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,38 zł,

g) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,76 zł;

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki lub ich części oraz grunty stanowiące własność Gminy Trzcińsko-Zdrój przekazane jednostkom organizacyjnym Gminy nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2) grunty, budynki i ich części zajęte na prowadzenie działalności w zakresie kultury, sportu, pomocy społecznej nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3) nieruchomości lub ich części służące ochronie przeciwpożarowej realizowanej w ramach działalności statutowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

4) grunty i budynki stanowiące własność gminy, które nie są wykorzystywane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem nieruchomości lub ich części oddanych w dzierżawę, najem lub wieczyste użytkowanie.

5) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty służące do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, zbiorowego zaopatrzenia w wodę, składowania odpadów komunalnych oraz prowadzenia cmentarzy.

§ 3. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych, z wyłączeniem wspólników spółek cywilnych, w drodze inkasa dokonywanego przez inkasentów.

§ 4. Osoby prawne oraz wspólnicy spółek cywilnych są obowiązane wpłacać podatek od nieruchomości na rachunek Gminy, bądź do kasy Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju. Dopuszcza się możliwość uiszczenia podatku od nieruchomości w ten sam sposób przez osoby fizyczne.

§ 5. Ustala się prowizję dla inkasentów za inkaso podatku od nieruchomości w wysokości 10% od kwoty bezpośrednio przez nich pobranych - płatną w terminie 14 dni po dokonaniu rozliczenia z Gminą przyjętych wpłat podatku z kolejnej raty.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXVI/376/09 Rady Miejskiej w Trzcińsku -Zdroju z dnia 30 października 2009 roku w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama