reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/136/S/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XVI/116/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok


Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 240, poz. 1429) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr XVI/116/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok, w części dotyczącej § 1 pkt 1 lit. d oraz § 1 pkt 2 lit. b.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Rada Miasta Świnoujście, działając na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) w dniu 27 października 2011 r. podjęła uchwałę Nr XVI/116/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok. Uchwała została przekazana Izbie do zbadania w dniu 3 listopada 2011 r. Uchwała została wstępnie zbadana przez Kolegium Izby na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2011 r. Badając uchwałę Kolegium powzięło wątpliwość, co do zgodności z prawem przepisów ustanowionych w: 1) § 1 pkt 1 lit. d, różnicujących wysokość stawek podatku od pozostałych gruntów, w ramach których ustanowiono obniżoną stawkę od gruntów związanych z budynkiem mieszkalnym, stanowiącym wyłączną własność rencistów lub emerytów, 2) § 1 pkt 2 lit. b, różnicujących wysokość stawek podatku od budynków lub ich części mieszkalnych, w ramach których ustanowiono obniżoną stawkę od budynków lub ich części mieszkalnych stanowiących wyłączną własność rencistów lub emerytów, co narusza przepisy art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie możliwości różnicowania wysokości stawek podatku dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania - cytowanymi przepisami uchwały wprowadzono różnicowanie stawek podatku o charakterze przedmiotowo-podmiotowym. W związku z powyższym Kolegium Izby wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności badanej uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącego Rady Miasta Świnoujście pismem z dnia 15 listopada 2011 r. (znak pisma: K 0010/246/MK/11). W treści pisma wskazano, że do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnosze¬nia wyjaśnień, a w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 23 listopada 2011 r. ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana. Kolegium Izby na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2011 r. ostatecznie zbadało uchwałę Nr XVI/116/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 paź-dziernika 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok. W posiedzeniu Kolegium nie uczestniczył przedstawiciel Miasta Świnoujście. Kolegium stwierdziło, że: 1) przepisami § 1 pkt 1 uchwały Rada określiła stawki podatku od pozostałych gruntów w wysokości: c. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-blicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni 0,43 zł d. związanych z budynkiem mieszkalnym, stanowiącym wyłączną własność rencistów lub emerytów, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: - ww. osoby zameldowane są w tym budynku na pobyt stały, - wykorzystywane są wyłącznie przez tych właścicieli lub wspólnie z pozostającymi na ich utrzymaniu osobami małoletnimi, - jedynym źródłem utrzymania w roku podatkowym jest renta lub emerytura - od 1 m2 powierzchni 0,22 zł 2) przepisami § 1 pkt 2 uchwały Rada określiła stawki podatku od budynków lub ich części mieszkalnych w wysokości: a. od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,70 zł, b. mieszkalnych stanowiących wyłączną własność rencistów lub emerytów, jeżeli spełnione są warunki wymienione pkt 1 lit. d - od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,35 zł. Kolegium stwierdziło, że przepisy uchwały: 1) § 1 pkt 1 lit. d, ustalające niższą stawkę podatku od pozostałych gruntów, związanych z budynkiem mieszkalnym, stanowiącym wyłączną własność rencistów lub emerytów, 2) § 1 pkt 2 lit. b, ustalające niższą stawkę podatku od budynków lub ich części mieszkalnych stanowiących wyłączną własność rencistów lub emerytów zostały ustanowione z naruszeniem art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) w zakresie możliwości różnicowani wysokości stawek podatku dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, ponieważ wyżej wymienionymi przepisami uchwały wprowadzono różnicowanie stawek podatku o charakterze przedmiotowo-podmiotowym. W tym stanie rzeczy, Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Nr XVI/116/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok, w części dotyczącej § 1 pkt 1 lit. d oraz § 1 pkt 2 lit. b. Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesie¬nia skargi do Woje-wódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.
Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

mgr Józef Chodarcewicz
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Izba Gospodarcza

Dbamy o przedsiębiorczość już od 30 lat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama