reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/171/S/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XII/64/2011 Rady Gminy Warnice z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2012 rok


Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się nieważność § 2 pkt 2 uchwały Nr XII/64/2011 Rady Gminy Warnice z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2012 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Rada Gminy Warnice, działając na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 i 4, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), w dniu 8 listopada 2011 roku podjęła uchwałę Nr XII/64/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2012 rok. Uchwała została przekazana Izbie do zbadania w dniu 14 listopada 2011 r. Pismem z dnia 18 listopada 2011 r. (Nr pisma K-0010/271/SA/11) powiadomiono Przewodniczącego Rady Gminy Warnice o wątpliwościach co do zgodności z prawem ustanowionego w § 2 pkt 2 przedmiotowej uchwały zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części i gruntów stanowiących własność komunalną, które nie zostały oddane we władanie innym podmiotom, które wskazuje, że jest to zwolnienie przedmiotowo-podmiotowe, do uchwalenia którego Rada Gminy nie ma kompetencji. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. Termin badania uchwały wyznaczono na dzień 30 listopada 2011 r. W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień. W posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 30 listopada 2011 r. uczestniczył przedstawiciel Gminy Warnice Pani Jolanta Chojnicka - Radca prawny. Pani Jolanta Chojnicka podkreśliła, iż przy podejmowaniu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień kierowano się praktyką lat ubiegłych oraz uchwałami podejmowanymi przez inne jst. Zapis "stanowiący własność komunalną" ma dotyczyć m. in. ochotniczych straży pożarnych, świetlic, budynków zajętych na potrzeby ośrodka pomocy społecznej. Kolegium Izby stwierdziło, iż przedmiotowa uchwała w części dotyczącej zapisów § 2 pkt 2 została podjęta z naruszeniem przepisów prawnych. Oceniając zgodność postanowień uchwały z przepisami prawa Kolegium stwierdziło, iż ustanowione w § 2 pkt 2 uchwały zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków lub ich części i gruntów stanowiących własność komunalną, które nie zostały oddane we władanie innym podmiotom ma charakter zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego, do uchwalenia którego Rada Gminy nie ma kompetencji. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. Wprowadzenie uchwałą rady zwolnień od podatku od nieruchomości dla określonych podmiotów jest sprzeczne z przepisem art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącym, iż "wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny". Natomiast z przepisu art. 217 Konstytucji wynika, że "nakładanie podatków, innych danin publicznych, określenie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy". W myśl art. 7 ust. 3 ustawy. o podatkach i opłatach lokalnych "rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1(…)". Z przywołanego przepisu wynika jednoznaczna kompetencja dla rad gmin, wprowadzania pozaustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości, wyłącznie o charakterze przedmiotowym. Powyższe stanowisko poparte jest ugruntowanym orzecznictwem sądów administracyjnych (np. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2009 r. sygn. Akt III SA/Wr 73/09; wyrok NSA w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2011 r. sygn. II FSK 1945/09; wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 czerwca 2009 r. sygn. ISA/Go 268/09), zgodnie z którym ustawodawca w art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dopuszcza jedynie zwolnienia przedmiotowe. W tym stanie rzeczy, Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Nr XII/64/2011 Rady Gminy Warnice z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2012 rok w części dotyczącej § 2 pkt 2 uchwały. Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

mgr Józef Chodarcewicz
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama