reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/64/2011 Rady Gminy Krzęcin

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzęcin w latach 2011-2015"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) i art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 13) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzęcin na lata 2011-2015" , zwany dalej Programem, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Krzęcin.


Załącznik do Uchwały Nr XI/64/2011
Rady Gminy Krzęcin
z dnia 24 listopada 2011 r.

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Krzęcin w latach 2011-2015

Rozdział 1.
Mieszkaniowy zasób gminy

§ 1. 1. Mieszkaniowy zasób gminy obejmuje lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Krzęcin.

2. Nie przewiduje się powiększenia mieszkaniowego zasobu poprzez budowę nowych lokali mieszkalnych.

3. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy określa się na bazie wyposażenia lokalu mieszkalnego w instalację grzewczą, kanalizację, dostęp do wody bieżącej, łazienkę.

4. Prognozę dotyczącą wielkości zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach określa Tabela Nr 1.

Rozdział 2.
Remonty i modernizacja

§ 2. 1. Analizę potrzeb oraz planu remontów i modernizacji zasobu mieszkaniowego, wynikające ze stanu technicznego lokali mieszkaniowych, określa Tabela Nr 2.

2. Realizacja remontów i modernizacji, o których mowa w ust. 1, ma na celu utrzymanie zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym i będzie dokonywana w miarę bieżących potrzeb.

3. Do podstawowego zakresu robót budowlanych należą:

1) remonty wynikające z wymogów zasad bezpieczeństwa;

2) docieplenie budynków;

3) wymiana okien i drzwi;

4) modernizacja systemów grzewczych;

5) roboty dekarsko-blacharskie;

6) roboty wodno-kanalizacyjne i elektryczne;

7) malowanie;

8) inne niezbędne roboty budowlane.

4. Remonty, o których mowa w ust. 3, finansowane są z wpływów uzyskanych z czynszu za lokale mieszkalne oraz ze środków zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy.

Rozdział 3.
Sprzedaż lokali

§ 3. Nie planuje się sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy

Rozdział 4.
Zasady polityki czynszowej

§ 4. 1. Wysokość czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela ustala wójt nie częściej niż raz w roku.

2. Czynsz najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej budynków i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ustala się na podstawie stawki bazowej za 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. Ustalony przez wójta czynsz, o którym mowa w ust. 1, składać się będzie z czynszu podstawowego i czynników obniżających wartość użytkową lokalu mieszkaniowego, w tym:

1) brak urządzeń sanitarnych - 5%;

2) wspólna łazienka lub kuchnia - 5%;

3) lokalizacja w budynku wybudowanym przed 1945 r. - 5%.

4. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

Rozdział 5.
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy

§ 5. 1. Lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy zarządza wójt.

2. Sprawy mieszkaniowe prowadzi gminna jednostka organizacyjna - Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie.

Rozdział 6.
Finansowanie gospodarki mieszkaniowej

§ 6. 1. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są dochody z czynszów za lokale mieszkalne oraz środki z budżetu gminy.

2. Na koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy składają się koszty eksploatacji bieżącej i koszty remontowo-modernizacyjne.

3. Podział planowanych wydatków na mieszkaniowy zasób gminy w poszczególnych lokalach z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji i koszty potrzebnych remontów określa Tabela nr 2.

Rozdział 7.
Przepisy końcowe

§ 8. W przypadku wystąpienia zmian istotnych w zakresie wielkości mieszkaniowego zasobu gminy oraz posiadanych środków finansowych, wójt przedłoży radzie propozycję zmian Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzęcin w latach 2011-2015.

Tab. 1 Zasoby mieszkaniowe Gminy Krzęcin (stan na 2011 r.)

Lp.

Adres lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu

1.

Przybysław 4B/1, powierzchnia użytkowa 17 m2

2.

Przybysław 4B/2, powierzchnia użytkowa 17 m2

3.

Przybysław 4B/3, powierzchnia użytkowa 27 m2

Tab. 2 Analiza wydatków związanych z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego gminy w latach 2011-2015

Lp.

Wydatki związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego gminy

Wysokość wydatków w kolejnych latach

2011

2012

2013

2014

2015

1.

Koszty bieżącej eksploatacji

500 zł

550 zł

600 zł

650 zł

700 zł

2.

Koszty remontów i modernizacji

5000 zł

5000 zł

5000 zł

5000 zł

5000 zł

3.

Koszty zarządu

1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

4.

Wydatki inwestycyjne

-

-

-

-

-

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama