reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 5 grudnia 2011 r.

realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, działających na terenie Gminy Kobylanka, dla mieszkańców Gminy Kołbaskowo

w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, działających na terenie Gminy Kobylanka, dla mieszkańców Gminy Kołbaskowo

zawarte w dniu 5 grudnia 2011 r. w Kobylance pomiędzy :

Gminą Kobylanka, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kobylanka - Andrzeja Kaszubskiego

a

Gminą Kołbaskowo, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kołbaskowo - Małgorzatę Schwarz

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, Nr 127, poz.857 z późn. zm.), uchwały Nr XIV/93/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie współdziałania z Gminą Kołbaskowo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, działających na terenie Gminy Kobylanka oraz uchwały Nr XII/114/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 17 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, w związku z art. 90 ust. 2c i 2 e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) strony postanawiają, co następuje:

§ 1. Gmina Kobylanka zobowiązuje się do wykonania na rzecz Gminy Kołbaskowo zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo poprzez udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli lub niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Kobylanka.

§ 2. Zadania, o których mowa w § 1 będą wykonywane przez przedszkola niepubliczne oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego funkcjonujące na terenie Gminy Kobylanka, do których uczęszczają dzieci z Gminy Kołbaskowo.

§ 3. 1. Na pokrycie kosztów dotacji w odniesieniu do uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli dla podmiotu wymienionego w § 2, Gmina Kołbaskowo przekazywać będzie Gminie Kobylanka dotację celową w wysokości iloczynu kwoty wydatków bieżących stanowiących w Gminie Kobylanka podstawę ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia i wskaźnika procentowego tj. 75 %.

2. Na pokrycie kosztów dotacji w odniesieniu do uczniów uczęszczających do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego dla podmiotu wymienionego w § 2, Gmina Kołbaskowo przekazywać będzie Gminie Kobylanka dotację celową w wysokości iloczynu kwoty wydatków bieżących stanowiących w Gminie Kobylanka podstawę ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia i wskaźnika procentowego tj. 40 %.

3. Gmina Kobylanka zobowiązana jest do przekazywania informacji do Gminy Kołbaskowo o aktualnej liczbie wychowanków (dzieci) z Gminy Kołbaskowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

4. Dotacja, o której mowa w § 1, będzie przekazywana na rachunek bankowy Gminy Kobylanka: 90 1020 4867 0000 1802 0007 9228 w miesięcznych ratach w terminie do końca każdego miesiąca, w którym Gmina Kobylanka przekaże informację o której mowa w ust.3 z tym, że w miesiącu grudniu w terminie do 21 grudnia danego roku.

5. Zmiana numeru rachunku bankowego nie skutkuje zmianą porozumienia i wymaga wyłącznie pisemnego powiadomienia drugiej strony o nowym rachunku.

§ 4. 1. Gmina Kobylanka jest zobowiązana do podania Gminie Kołbaskowo planowanej liczby wychowanków ( dzieci ) przedszkola niepublicznego oraz niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wójt Gminy Kobylanka jest zobowiązany do składania Wójtowi Gminy Kołbaskowo rocznego sprawozdania finansowego związanego z realizacją powierzonego zadania w terminie do 30 stycznia każdego roku. Sprawozdanie powinno zawierać dane o liczbie dzieci z Gminy Kołbaskowo, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Kobylanka w poszczególnych miesiącach i kwoty otrzymanej dotacji.

§ 5. Przekazana kwota zwrotu kosztów dotacji nie może być wykorzystana na cele inne niż określone w § 1.

§ 6. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieoznaczony.

2. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

§ 7. Porozumienie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i jeden egzemplarz do publikacji.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Wójt Gminy Kobylanka


Andrzej Kaszubski

Wójt Gminy Kołbaskowo


Małgorzata Schwarz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama