reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/151/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim

z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Stargardzie Szczecińskim, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r., Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński powołuje Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej Zespołem,w drodze zarządzenia.

2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji i organizacji, o których mowa w art. 9a ust. 3-5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.), zwanej dalej Ustawą.

3. Zespół działa na podstawie Porozumień zawartych pomiędzy Prezydentem Miasta Stargard Szczeciński a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu.

4. Zakres działania Zespołu określa Ustawa w art. 9b.

5. Przed przystąpieniem do wykonywania swoich zadań członkowie Zespołu składają przed Prezydentem Miasta Stargard Szczeciński oświadczenie, o którym mowa w art. 9c ust. 3 Ustawy.

§ 2. 1. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński odwołuje członka Zespołu:

1) na jego wniosek,

2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem,

3) z własnej inicjatywy lub na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach, szczególnie w sytuacji stwierdzenia naruszenia przez daną osobę obowiązków członka Zespołu.

2. Wygaśnięcie członkostwa w Zespole następuje z chwilą śmierci lub ustania zatrudnienia w instytucji czy utraty członkostwa w organizacji, którą reprezentował dany członek Zespołu.

3. W przypadku wygaśnięcia członkostwa lub odwołania członka Zespołu podmiot, który reprezentowała dana osoba, wskazuje inną osobę na członka Zespołu.

§ 3. 1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Prezydent Miasta Stargard Szczeciński w terminie 30 dni od daty wydania zarządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany jest przewodniczący oraz jego zastępca spośród jego członków, większością głosów w głosowaniu jawnym.

3. Sekretarzem Zespołu zostaje osoba wyłoniona ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim.

4. Za obsługę techniczno - organizacyjną Zespołu odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim.

5. Spotkania Zespołu organizowane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mogą być również organizowane w siedzibach poszczególnych podmiotów wchodzących w skład Zespołu.

6. Zespół przyjmuje regulamin swojego działania, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński.

7. Posiedzenia Zespołu zwołuje jej przewodniczący, a gdy jest to niemożliwe - zastępca przewodniczącego, lub inny członek Zespołu wskazany przez Przewodniczącego.

8. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, wynikających w szczególności z procedury "Niebieskiej Karty", nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

9. Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu jest obowiązkowe.

10. Swoje zadania członkowie Zespołu wykonują w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych, a także zgodnie ze wskazanymi w Ustawie zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych oraz zachowania poufności wszelkich informacji i danych.

11. Zespół podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ściśle współpracując z innymi instytucjami/organizacjami zajmującymi się przemocą w rodzinie.

12. Zespół może powoływać grupy robocze w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie, kierując się następującymi zasadami:

1) grupa robocza powinna być powoływana do:

a) rozstrzygania skomplikowanych przypadków przemocy w rodzinie, przekraczających kompetencje jednej instytucji,

b) prowadzenia przypadków w oparciu o procedurę "Niebieskiej Karty".

2) skład grupy roboczej określony przez Zespół może ulegać zmianie w zależności od potrzeb,

3) rozwiązanie grupy roboczej może nastąpić w momencie rozwiązania problemu lub na wniosek członków Zespołu,

4) w przypadku, gdy członek grupy nie uczestniczy aktywnie w jej pracy bądź nie stawia się na wyznaczone spotkania, może zostać odwołany,

5) lidera grupy roboczej wskazuje Zespół,

6) grupa robocza pracuje zgodnie z procedurą "Niebieska Karta" oraz art. 9b ust. 3 Ustawy.

13. Członkowie grup roboczych składają Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński za pośrednictwem przewodniczącego Zespołu oświadczenia, o których mowa w art. 9c ust. 3 Ustawy.

14. Stanowiska wypracowane przez Zespół powinny mieć formę uchwał, podejmowanych większością głosów.

15. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół, zawierający w szczególności: informację o składzie Zespołu uczestniczącego w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały lub ustalenia.

§ 4. 1. Traci moc uchwała nr IV/53/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 stycznia 2011 r.w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołów Interdyscyplinarnych w Stargardzie Szczecińskim, a także szczegółowych warunków ich funkcjonowania.

2. Zespoły Interdyscyplinarne, zwane Szkolnymi Grupami Konsultacyjnymi, powołane w oparciu o uchwałę wskazaną w ust. 1 działają do czasu zwołania pierwszego posiedzenia Zespołu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chmielniak Adwokaci Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych

Kancelaria prawna specjalizująca się w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama