| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/154/11 Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014, z 2011r. Nr 171 poz. 1016), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007, Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 Nr 180 poz.1111 Nr 223 poz. 1458 z 2009 Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz. 675, z 2011 Nr 21 poz.113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.777, Nr 217 poz. 1281), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Goleniów,

2) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Goleniów,

3) klubie sportowym - należy przez to rozumieć stowarzyszenie kultury fizycznej, uczniowski klub sportowy, klub sportowy funkcjonujący w formie spółki prawa handlowego, niezaliczany do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, mające swą siedzibę na terenie Gminy uczestniczącego w rozgrywkach organizowanych przez odpowiednie związki sportowe.

§ 2. Uchwała określa warunki i tryb finansowania rozwoju sportu w Gminie, zmierzające do osiągnięcia celów publicznych z zakresu sportu, przez które rozumie się:

1) osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,

2) promocję sportu i aktywnego stylu życia mieszkańców Gminy,

3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia,

4) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy.

§ 3. 1. Cele publiczne wymienione w § 2 będą realizowane poprzez udzielanie klubom sportowym dotacji celowej z budżetu Gminy.

2. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w budżecie Gminy.

3. Z dotacji celowej mogą być dofinansowane wydatki klubu sportowego wyłącznie na:

1) realizację programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

4) pokrycie kosztów organizacji zgrupowań sportowych,

5) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

6) badania lekarskie zawodników,

7) ubezpieczenia zawodników i trenerów,

8) sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej oraz pochodnych od tych wynagrodzeń,

9) sfinansowanie kosztów administracyjnych, w tym: wynagrodzenia pracowników klubu sportowego oraz pochodne od tych wynagrodzeń, opłaty czynszowe, opłaty za media, zakup artykułów i sprzętu biurowego, koszty niezbędnych delegacji służbowych,

10) sfinansowanie stypendiów dla zawodników,

11) inne koszty uzasadnione celem zadania.

4. Z dotacji celowej dla klubu sportowego nie mogą być finansowane następujące wydatki:

1) transfery zawodnika z innego klubu, z wyłączeniem stosownych opłat rejestracyjnych.

2) zapłaty kar wynikających z wyroków sądowych, zajęć komorniczych oraz innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub lub zawodnika klubu,

3) zobowiązania podmiotu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub kosztów obsługi zadłużenia,

4) remonty zajmowanych lokali, z wyjątkiem lokali z zasobów komunalnych Gminy.

5. Dotację celową na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać klub sportowy, jeżeli:

1) realizuje cele publiczne wskazane w § 2 niniejszej uchwały,

2) angażuje się we współpracę z Gminą oraz jej jednostkami organizacyjnymi przy realizacji zadań publicznych z zakresu sportu na rzecz jego mieszkańców,

3) promuje Gminę jako jednostkę samorządu terytorialnego stwarzającą warunki dla rozwoju sportu,

4) zapewni udział środków własnych na realizację zadania.

6. Kwota dotacji celowej przydzielona dla klubu sportowego z budżetu Gminy nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zadania.

§ 4. 1. Dotację celową na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu przyznaje Burmistrz w oparciu o wniosek złożony przez klub sportowy.

2. Informację o terminie, miejscu i warunkach składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.

3. Informacja o naborze wniosków zostanie ogłoszona co najmniej 14 dni przed dniem upływu terminu składania wniosków.

4. Klub sportowy może złożyć wniosek o przyznanie dotacji również w innym terminie, lecz jego rozpatrywanie będzie uzależnione od możliwości budżetu Gminy. Wówczas nie stosuje się zapisu określonego w § 9 niniejszej uchwały.

5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji dla klubu lub z przyznaniem dotacji w wysokości określonej we wniosku.

§ 5. 1. Wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 1 winien zawierać w szczególności następujące informacje:

1) dane klubu sportowego ubiegającego się o dotację celową,

2) zakres rzeczowy zadania (opis, charakterystykę zadania),

3) termin i miejsce realizacji zadania,

4) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym wysokość oczekiwanej kwoty dotacji z budżetu Gminy, wskazanie innych źródeł finansowania zadania oraz określenie kosztów realizacji zadania.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 klub sportowy dołącza oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do działania w imieniu klubu, następujących dokumentów:

1) aktualny wypis z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

2) aktualną licencję klubu uprawniającą do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu,

3) pisemne oświadczenie o nie prowadzeniu przeciwko klubowi ubiegającemu się o udzielenie dotacji, egzekucji na podstawie przepisów prawa cywilnego i administracyjnego,

4) pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z opłaceniem podatków wobec Urzędu Skarbowego, opłat oraz składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

5) pisemne oświadczenie o nie działaniu dla osiągnięcia zysku.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. W celu zaopiniowania złożonych wniosków Burmistrz powołuje w formie zarządzenia komisję w składzie co najmniej 3 osobowym oraz określa regulamin jej pracy.

2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych braków w złożonym wniosku, komisja wzywa klub sportowy do ich usunięcia lub uzupełnienia.

3. Wniosek, który nie zostanie przez klub sportowy uzupełniony lub poprawiony w terminie do 7 dni od daty wezwania, nie będzie przez komisję rozpatrywany.

§ 7. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji celowej komisja bierze pod uwagę w szczególności:

1) znaczenie zadania dla Gminy,

2) zgodność wniosku z celami publicznymi, określonymi w § 2 niniejszej uchwały,

3) wysokość środków z budżetu Gminy przeznaczonych na realizację zadania,

4) wysokość środków pozabudżetowych, którą klub sportowy zamierza pozyskać na realizację zadania,

5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

6) ocenę możliwości realizacji zadania przez klub sportowy,

7) analizę wykonania zadań zleconych klubowi sportowemu w poprzednich okresach, z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji,

8) algorytm podziału środków stanowiący, że wyodrębnia się z kwoty przeznaczonej na dotację, o której mowa w § 3 ust 1:

a) 50% na zadania obejmujące dyscypliny gier zespołowych,

b) 32 % na zadania obejmujące wspieranie dyscyplin sportów indywidualnych,

c) 9% na wsparcie klubów sportowych uzyskujących osiągnięcia sportowe we wszystkich dyscyplinach sportowych udokumentowane w postaci punktów w klasyfikacji sportowej klubów prowadzonej przez ministerstwo merytorycznie odpowiedzialne za sprawy sportu,

d) 9% na stypendia sportowe dla zawodnika klubu uprawiającego dyscyplinę olimpijską który:

- zajął miejsce od I do IV - indywidualnie lub w drużynie, w mistrzostwach kraju,

- brał udział w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub Europy lub odpowiednich imprezach dla osób niepełnosprawnych.

§ 8. 1. Komisja przekazuje Burmistrzowi wnioski wraz z propozycją wysokości dotacji.

2. Ostatecznego rozstrzygnięcia o przyznaniu i wysokości dotacji dokonuje Burmistrz.

§ 9. Wnioski winny być rozpatrzona w terminie do 30 dni od daty ich złożenia, określonej w ogłoszeniu o ich naborze.

§ 10. Informacja o wysokości dotacji celowej udzielonej klubom sportowym w oparciu o niniejszą uchwałę zamieszczana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.

§ 11. 1. Z klubem sportowym, któremu przyznano dotację celową, na czas realizacji zadania sporządza się umowę w formie pisemnej, która zawiera podstawowe treści określone w art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za zgodą stron możliwość zmiany w ciągu roku budżetowego zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania.

§ 12. Dotację na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy klubu sportowego, na warunkach określonych w umowie.

§ 13. 1. Klub sportowy, który otrzymał dotację zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania określonego w umowie, w terminie 30 dni po upływie terminu, na który została zawarta umowa lub zrealizowaniu kolejnego etapu zadania.

2. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 14. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej dotacji, niewykorzystane środki finansowe klub sportowy winien zwrócić wraz z odsetkami liczonymi zgodnie z zasadami określonymi w art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych.

§ 15. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji wstrzymuje się przekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazana kwota dotacji podlega zwrotowi na zasadach określonych w art. 252 ustawy o finansach publicznych.

§ 16. 1. Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Burmistrza mogą dokonywać kontroli wykorzystania środków publicznych przyznanych klubowi pod względem legalności, celowości, gospodarności i rzetelności.

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie, informacji dotyczących wykonania zadania.

3. Ustalenia kontroli przedstawia się w protokole kontroli, który zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 18. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/471/05 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie priorytetowego traktowania w Gminie Goleniów sportu dzieci i młodzieży do lat 23.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Czesław Majdak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/154/11
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/154/11
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »