| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/145/2011 Rady Gminy Malechowo

z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 8875) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 20 043 000,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 18 779 260,00 zł,

2) dochody majątkowe - 1 263 740,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 19 053 000,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 16 500 145,59 zł,

2) wydatki majątkowe - 2 552 854,41 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 990 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na:

1) spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie - 990 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody - 914 268,00 zł,

2) rozchody - 1 904 268,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 32 500,00 zł,

2) celowe w kwocie - 37 500,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 37 500,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 133 820,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodniez Załącznikiem Nr 6.

2. Uprawnienia, jakie przysługują sołectwom do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy, zostały określone w statutach sołectw, uchwalonych odrębnymi uchwałami Rady Gminy.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 94 000,00 zł,z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 92 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 2 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (Załącznik Nr 7) kwotach:

1) przychody - 1 253 000,00 zł,

2) koszty - 1 253 469,00 zł.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 800 000,00 zł,

2) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 914 268,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości - 260 000,00 zł,

b) przedmiotowe (Załącznik Nr 10) w wysokości - 100 000,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 11) w wysokości - 330 000,00 zł,

b) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości - 25 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) udzielania zaliczek pracownikom na wydatki.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/145/2011
Rady Gminy Malechowo
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/145/2011
Rady Gminy Malechowo
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/145/2011
Rady Gminy Malechowo
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/145/2011
Rady Gminy Malechowo
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/145/2011
Rady Gminy Malechowo
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/145/2011
Rady Gminy Malechowo
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/145/2011
Rady Gminy Malechowo
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/145/2011
Rady Gminy Malechowo
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.doc

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/145/2011
Rady Gminy Malechowo
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.doc

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/145/2011
Rady Gminy Malechowo
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.doc

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/145/2011
Rady Gminy Malechowo
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »