| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/215/11 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

z dnia 16 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 42468069,72 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 33796244,72 zł,

2) dochody majątkowe - 8671825,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 47016981,72 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 33494627,72 zł,

2) wydatki majątkowe - 13522354,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 4548912,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów - 6427994,00 zł,

2) zaciąganych pożyczek - 200364,00 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody - 6628358,00 zł,

2) rozchody - 2079446,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 207000,00 zł,

2) celowe w kwocie - 85000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 85000,00 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) w kwocie - 288314,00 zł, z tego:

1) w ramach funduszu sołeckiego - 288194,00 zł,

2) w ramach pozostałych wydatków - 120,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 320000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 290000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 30000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7) kwotach:

1) przychody - 3000000,00 zł,

2) wydatki - 3000000,00 zł.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1000000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 4548912,00 zł,

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

2. Upoważnia się Burmistrza do udzielania pożyczek i poręczeń do wysokości 7262763 zł.

§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 835000,00 zł,

b) przedmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 340000,00 zł,

c) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 11) w kwocie - 863887,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 1192500,00 zł,

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Kazimiera Szymańska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/215/11
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

zał nr 1 XIX-215-11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/215/11
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

zał nr 2 XIX-215-11

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/215/11
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

zał nr 3 XIX-215-11

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/215/11
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

zał nr 4 XIX-215-11

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/215/11
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

zał nr 5 XIX-215-11

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/215/11
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

zał nr 6 XIX-215-11

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/215/11
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

zał nr 7 XIX-215-11

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/215/11
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

zał nr 8 XIX-215-11

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/215/11
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

zał nr 9 XIX-215-11

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIX/215/11
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

zał nr 10 XIX-215-11

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIX/215/11
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

zał nr 11 XIX-215-11

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Witold Studziński

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »