| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/111/11 Rady Gminy Świeszyno

z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536; z 2011 r. Nr 112, poz. 654) uchwala się, co następuje :

§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 2. Celem inicjatywy lokalnej, jako formy współpracy jednostki samorządu terytorialnego z lokalną społecznością, jest wspólna realizacja zadania publicznego zmierzająca do polepszania warunków życia mieszkańców, na rzecz których została podjęta.

§ 3. Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić mieszkańcy gminy Świeszyno bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) - zwanej dalej ,,ustawą".

§ 4. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane wyłącznie zadania publiczne wymienione w art. 19 b ustawy.

§ 5. 1. Wzór wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Do wniosku można dołączyć w szczególności: kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania.

§ 6. 1. Wniosek, o którym mowa w § 5, należy złożyć w Urzędzie Gminy Świeszyno w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym planowana jest realizacja tego zadania.

2. Oceny wniosku dokonuje Zespół powołany zarządzeniem Wójta Gminy Świeszyno w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1) wkład pracy społecznej zadeklarowany przez wnioskodawcę,

2) zgodność zadania publicznego z potrzebami społeczności lokalnej,

3) cel proponowanego zadania publicznego,

4) korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego,

5) wkład rzeczowy wnioskodawcy w realizację zadania,

6) wkład finansowy wnioskodawcy w szacunkowych kosztach realizacji zadania,

7) zaawansowanie przygotowań do realizacji zadania określonego we wniosku,

8) wysokość środków z budżetu gminy potrzebnych na realizację zadania publicznego,

9) ewentualne koszty, jakie będzie ponosiła Gmina w konsekwencji realizacji zadania.

§ 7. Wnioski składane w ramach inicjatywy lokalnej, po uzyskaniu akceptacji Wójta Gminy Świeszyno, realizowane będą do wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok.

§ 8. Po uwzględnieniu wniosku, o którym mowa w § 7, Wójt Gminy Świeszyno zawiera z wnioskodawcą umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej .

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świeszyno.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XIV/111/11
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 22 grudnia 2011 r.

WNIOSEK O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
Elementy wniosku:

1. Nazwa i opis zadania_______________________________________ .

2. Termin realizacji zadania:___________________________________ .

3. Cel proponowanego zadania:________________________________ .

4. Miejsce wykonywania zadania:_______________________________ .

5. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji_____________.

6. Opis dotychczas wykonanych prac___________________________ .

7. Opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania________ .

8. Określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa/korzyści wynikające z realizacji zadania _____.

9. Koszt całkowity zadania ___________________________________ .

10. Wkład pracy społecznej zadeklarowany przez wnioskodawcę_____ .

11. Wkład rzeczowy wnioskodawcy w realizację zadania____________ .

12. Wkład finansowy wnioskodawcy w szacunkowych kosztach realizacji zadania______ .

13. Wysokość środków z budżetu Gminy potrzebnych na realizację zadania publicznego____ .

14. Wysokość środków, jakie będzie ponosiła Gmina w konsekwencji realizacji zadania __________.

15. Imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną:

1) ___________________________________ .

2) ___________________________________ .

3) ___________________________________ .

4) ___________________________________ .

5) ___________________________________ .

16. Załączniki ( do wniosku można dołączyć w szczególności: kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania).

1) ______ .

2) ______ .

17. Oświadczam (-my), że wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

..............................................................................................................................
(Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy wraz z numerem telefonu kontaktowego)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »